Projekt Erasmus+: Open it!

Základní informace o projektu

Název projektu

Otevři své technické dovednosti!

Název projektu anglicky

Open your technological skills!

Registrační číslo 2018_1
Začátek projektu: 1. 9. 2018
Konec projektu: 31. 8. 2020
Doba trvání projektu: 24 měsíců
Financování projektu z fondů Evropské unie
Druh projektu: Cooperation for innovation and the exchange of good practices, School Exchange Partnerships
Partnerská škola 1: Šolski center Slovenske Konjice-Zrece, Slovenia
Partnerská škola 2: Gimnazija Eugena Kumicica Opatija, Croatia
Partnerská škola 3: Gymnázium Hranice, Zborovaká 293, Czech republic

Aktivity projektu

Aktivita C1 Od reality k virtualitě - setkání koordinátorů v Opatiji, Chorvatsko 10 - 2018
Aktivita C2 Od teorie k praxi - krátkodobá výměna studentů v Konjicích, Slovisko 11 - 2018
Aktivita C3 Od reality k virtualitě II - krátkodobá výměna studentů v Hranicích, Česko 04 - 2019
Aktivita C4 Marketing a propagace - krátkodobá výměna studentů v Opatiji, Chorvatsko 10 - 2019
Aktivita C5 Od teorie k praxi - krátkodobá výměna studentů v Konjicích, Slovisko 04 - 2020

Popis projektu v českém jazyce

Partnerské školy určily následující podmínky:

 • Dívky méně často využívají moderní technologie než chlapci.
 • Teoretické znalosti studentů, kteří navštěvují gymnázium, jsou vyšší, ale nemohou je přenést
  do každodenních životních situací.
 • Postrádáme činnosti, které by podporovaly integraci dvou zdánlivě odlišných oblastí; což jsou
  společenské vědy a přírodní vědy.
 • V programu gymnasia není žádný obsah, který by umožnil rozvoj technologických
  kompetencí, ačkoli technologická gramotnost je velmi důležitým faktorem jak při studiu, tak při hledání
  práce.
 • Aby byly znalosti studentů gymnázia úplné, měli by mít také znalosti v oblasti podnikání -
  jak změnit myšlenku na produkt, propagovat ji a uvádět na trh.
 • Pracovní prostředí je stále málo přizpůsobené pro nevidomé a zrakově postižené osoby.

S projektem Odemknout! chceme upozornit na tyto nedostatky a zmírnit je. Projekt je inovativní, protože osoby se zrakovým postižením a nevidomé mohou spolupracovat a pokusit se o útěk z escaperoomu.

  Naše cíle jsou:

 • a) integrovat znalosti ze společenských a přírodních věd a aplikovat je v životních situacích,
 • b) mezikulturní spojení, seznámení se s jinými jazykovými kulturami,
 • c) rozvíjet technologickou a ICT gramotnost,
 • d) rozvíjet matematickou gramotnost,
 • e) učit se část místní historie,
 • f) posílit podnikatelské dovednosti,
 • g) umožnit dívkám a lidem s omezenými příležitostmi (zrakově postižení, nevidomí, studenti ze sociálního hlediska ze slabšího prostředí, pracovat s technologiemi a ICT,
 • h) povzbuzovat studenty, aby absolvovali neformální vzdělávání.

Naším záměrem je aktivně zapojit žáky do všech částí projektu; při plánování a propagaci,
studenti se učí marketingu a komunikaci s veřejností za účelem dosažení dlouhodobosti a
udržitelnosti projektu. Plánování propagace projektu se zaměří na rozvoj místního
cestovního ruchu, který bude podporován na webových stránkách.

Projektové týmy z každé země budou mít účastníky z přírodních a společenských věd
a také zajistíme vyvážené zastoupení žen a mužů ve skupinách. Každý tým vytvoří jednu
únikovou místnost ve svém místním prostředí. Studenti prozkoumají místní kulturní a historické dědictví,
připraví koncept příběhu, naplánují vývoj potřebných prvků pro útěk z prostor, test funkčnosti jejich koncepce v reálném prostředí, vyhodnotí finální řešení a nakonec vytvoří účinný plán šíření informací o projektu.
Učitelé budou mít v tomto projektu dvě různé, ale vzájemně propojené role. Jejich hlavním úkolem bude mentorovat studenty a druhý úkol bude výzkum a zavádění nových metod vzdělávání prostřednictvím výměny osvědčených postupů mezi zúčastněnými partnery.

Výsledkem projektu budou čtyři únikové místnosti v místních prostředích zúčastněných zemí.
Budou reprezentovat místní kulturní a historické dědictví. Uživatelé se budou rozvíjet matematicky
kompetencí. Tři únikové místnosti budou postaveny v reálném prostředí. Jedna z nich bude virtuální,
publikováno online, která umožní přístup komukoliv na internetu. Virtuální úniková místnost je
záruka udržitelnosti projektu.
Jsme hrdí na inovativní myšlenku přizpůsobení aspoň jedné skutečné únikové místnosti pro nevidomé. Jedná se o únikovou místnost ve Slovenských Konjicích.

Z dlouhodobého hlediska vidíme pokračování projektu ve vývoji únikových místností, které budou
přizpůsobeny dalším ohroženým skupinám (hluchým, tělesně postiženým, lidem s mentálním postižením ...)
Stavíme mosty mezi přírodními a společenskými vědami, mezi různými kulturami a
jazyky, mezi znalostmi a dovednostmi, mezi teorií a praxí, aby se co nejvíce rozvinuly
vhodnou metodologií vzdělávání. S naší metodou vyplníme mezery chybějících dovedností, které jsou
potřebné pro dnešní a budoucí zaměstnání, a studenti získají nové zkušenosti, které budou moci využit v reálném životě.

In English language:

The partner schools identified the following conditions:

 • Girls are less often using modern technology than boys.
 • Theoretical knowledge of students who attend gymnasium is higher, but they cannot transfer this knowledge into everyday life situations.
 • We miss activities that would encourage the integration of two seemingly different areas; these are social sciences and natural sciences.
 • There is no content in the gymnasium program that would enable the development of technological competences, although technological literacy is a very important factor both in studying and in finding a job.
 • In order to be genuinely gymnasiums should also have knowledge in the field of entrepreneurship - how to change the idea into a product, promote it and market it.
 • The living environment is still poorly adapted for the blind and visually impaired.

With the project Unlock! we want to draw attention to these shortcomings and to soften them. The project is innovative because visually impaired and blind people could cooperate and try an escape room.

Our goals are:

 • a) to integrate knowledge from social sciences and science, and apply this in life situations
 • b) intercultural connection, to learn about other language cultures
 • c) to develop technological and ICT literacy
 • d) to develop mathematical literacy
 • e) to learn a part of local history
 • f) to strengthen entrepreneurial skills
 • g) to enable girls and people with fewer opportunities (visually impaired, blind, students from socially weaker environments) to work with technology and ICT
 • h) to encourage students to take non-formal education.

Our intention is to actively involve pupils in every part of the project; when planning dissemination, students will learn marketing and communication with the public in order to achieve the longevity and sustainability of the project. The project's prevalence planning will focus on the development of local tourism, which will be promoted on the World Wide Web. Project teams from each country will have participants from natural sciences and social sciences programs, and we will also ensure balanced gender representation in groups. Each team will build an escape room in their local environment. Students will explore the local cultural and historical heritage, prepare the concept of the story, plan the development of the necessary elements for the escape room, test the functionalities of their concept in the real environment, evaluate and develop final solutions, and ultimately produce an effective plan for disseminating information about the project. Teachers / mentors will have two different but interconnected roles in this project in order to achieve the best possible results. Their main task will be to mentor students, and the second task will be to research and implement new methods of education through the exchange of good practices between the partners involved. The results of the project will be four rooms in the local environments of the participating countries. They will represent a local cultural and historical heritage. Users will develop mathematical competences. Three escape rooms will be built in a real environment. One of them will be virtual, published online, which will allow anyone to use with an Internet connection. Virtual Escape Room is a guarantee for the sustainability of the project. We are proud of the innovative idea of adapting one real escape room to the use of the visually impaired and blind. This is the escape room in Slovenske Konjice. In the long term, we see a continuation of the project in the development of escape rooms that will be adapted to other vulnerable groups (deaf, physically disabled, people with intellectual disabilities ...) We build bridges between natural sciences and social sciences, between different cultures and languages, between knowledge and skills, between theory and practice, in order to develop the most appropriate methodology of education. With our method we will fill the gaps of missing skills that are necessary for todays and future jobs, and students will gain some experience to use them in real life.

Aktuality

Exkurze biologie, Antropos Brno 3.A

[31.10.2018]

29. – 30. 10. podzimní prázdniny

[29.10.2018]

Gaudeamus Brno – veletrh studijních nabídek

[24.10.2018]

Jednání školské rady v 14.00

[23.10.2018]