Zeměpis

Úvod
Učebna zeměpisu se nachází ve druhém patře v místnosti č. 7. Podařilo se nám ji vybavit i s přispěním SIPVZ (projekty) výpočetní a moderní výukovou technikou:

 • PC s připojením k Internetu
 • dataprojektor
 • videopřehrávač, televizor
 • interaktivní tabule >Interwrite
Vyučující
 • Mgr. Ivo Macháček
 • Mgr. Martina Hapalová

Nahoru

Učební plán

Čtyřleté studium

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
2 2 2

Šestileté studium

1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. 6. roč.
2 2 2 2 2

3. ročník čtyřletého studia a 5. ročník šestiletého studia

 • Seminář zeměpisu (2letý) – 2 hodiny týdně

4. ročník čtyřletého studia a 6. ročník šestiletého studia

 • Seminář zeměpisu (pokračování) – 3 hodiny týdně

Nahoru

Učebnice a atlasy pro školní rok 2016/2017

V1.A

Česká republika – sešitový atlas, Kartografie Praha, a.s., 2010

Zeměpis 9. ročník Česká republika

Zeměpis ČR  Školní atlas ČR

V2.A

Školní atlas světa, Kartografie Praha, a.s., 2010

Současný svět

Současný svět skolni-atlas-sveta-3-vydani-big

1.A, V3.A

Školní atlas světa, Kartografie Praha, a.s., 2010 a později

Geografie pro SŠ 1 – Fyzickogeografická část (J. Demek a kol.) SPN 2. vydání 2014

Geografie pro SŠ 3 – Regionální geografie světa (J. Demek a kol.) SPN 2. přepracované vydání

Geografie pro SŠ 3 Regionální geografie Geografie pro SŠ 1 Fyzickogeografická část skolni-atlas-sveta-3-vydani-big

2.A, V4.A

Školní atlas ČR – sešitový atlas, Kartografie Praha, a.s., 2010 a později

Školní atlas světa, Kartografie Praha, a.s., 2010 a později, 1. vydání

Bičík a kol.: Regionální zeměpis světadílů, nakl. , Praha 2010, 2. vydání

Geografie pro SŠ 4 – Česká republika (J. Demek a kol.) SPN (3. přepracované vydání)

Školní atlas ČR skolni-atlas-sveta-3-vydani-big Regionální zeměpis světadílů Geografie pro SŠ 4 Česká republika

3.A, V5.A

Bičík, B.Janský a kol.: Příroda a lidé Země, nakl. , Praha 2010,

Školní atlas světa, Kartografie Praha, a.s., 2010 a později

priroda-a-lide-zeme  skolni-atlas-sveta-3-vydani-big

Maturitní okruhy 2017/2018

Geologický vývoj a horopis ČR.

Geologický vývoj Český masiv, Vněkarpatské sníženiny, Karpaty, Panonská pánev.

Vodstvo, podnebí, půdy, ochrana krajiny v ČR.

Úmoří ČR, povodí a vodnost řek, jezera, rybníky. Podnebí a klimatogeografičtí činitelé. Systém ochrany krajiny v ČR.

Socioekonomická charakteristika ČR.

Obyvatelstvo- sčítání lidu, národnostní složení, hustota zalidnění, rozmístění obyvatel, přirozený pohyb. Doprava – základní směry a charakteristika jednotlivých druhů doprav. Nerostné bohatství, základní etapy rozvoje průmyslu, rozmístění průmyslu. Zemědělství.  ČR a mezinárodní integrace, zahraniční obchod.

Charakterizujte přírodní a hospodářské poměry regionu, ve kterém žijete.

Fyzicko-geografická charakteristika – horopis, geologický vývoj oblasti a Hranického krasu. Historický vývoj a současnost našeho města. Teplice nad Bečvou. Národní přírodní rezervace Hůrka.

Atmosféra – vzdušný obal Země.

Fyzikální a chemické vlastnosti. Vertikální členění atmosféry. Počasí, podnebí, klimatogeografičtí činitelé. Teplotní inverze, izolinie.

Atmosféra – všeobecný oběh.

Všeobecná cirkulace atmosféry. Monzuny, místní větry. Stacionární a pohyblivé cyklony a anticyklony. Vzduchové hmoty. Atmosférické fronty. Charakteristika podnebných pásů na Zemi.

Hydrosféra – vodní obal Země.

Světový oceán a moře. Vlastnosti a pohyby oceánské vody. Slapové jevy – dělení a význam. Hospodářský význam světového oceánu.

Hydrosféra pevnin.

Vody povrchové (řeky – povodí, rozvodí, úmoří, průtok, spád, sklon, plaveniny, splaveniny, koryto řeky, režim odtoku, tvary říční sítě, atd., jezera – dělení, význam, rybníky – význam, dělení). Voda ve sněhu a ledu. Podpovrchové vody.

Litosféra – kamenný obal Země.

Stavba a složení Země. Zemská kůra a její typy. Litosférické desky a jejich pohyby. Horniny a jejich dělení, zvětrávání hornin. Historie vzniku pevnin a oceánů.

 Georeliéf, pedosféra, biosféra.

Dělení reliéfu dle absolutní a relativní výšky. Endogenní síly a tvary reliéfu jimi vytvořené. Exogenní síly a tvary reliéfu jimi vytvořené. Nejnižší a nejvyšší místa reliéfu v různých oblastech světa. Vznik a složení půd, půdotvorní činitelé. Půdní typy a půdní druhy. Horizontální členění půdních typů. Zonalita a azonalita. Vliv krajinných složek na biosféru. Zeměpisné rozšíření rostlinstva a živočišstva na Zemi – bioklimatické pásy.

Geografie obyvatelstva a sídel.

Dělení obyvatel dle biologických a ekonomických znaků. Přirozený a mechanický pohyb obyvatel. Rozmístění obyvatelstva na Zemi. Sídla.

Hlavní oblasti světové těžby nerostných surovin a průmyslu a dopravy.

Dělení nerostných surovin. Hlavní oblasti těžby vybraných nerostných surovin. Průmysl a jeho dělení. Charakteristika hlavních průmyslových odvětví. Pevninská doprava – železniční, automobilová, potrubní, vnitrozemská vodní. Námořní doprava. Letecká doprava.

Charakteristika světového zemědělství.

Vliv přírodních podmínek. Rostlinná výroba – dělení zemědělských plodin, hlavní světové obilnice, pěstování některých zemědělských plodin. Živočišná výroba. Rybolov.

Geografická charakteristika států jižní a jihovýchodní Evropy.

Španělsko, Portugalsko, Itálie, Francie, Slovinsko, Chorvatsko. Vznik, rozšiřování a význam EU. Fyzicko-geografická charakteristika. Socioekonomická charakteristika.

Geografická charakteristika zemí Evropy.

Polská republika, Maďarská republika, Slovenská republika, Rakousko, Švýcarsko. Fyzicko-geografická charakteristika. Socioekonomická charakteristika.

Geografická charakteristika zemí Evropy.

Velká Británie, Spolková republika Německo, Benelux. Fyzicko-geografická charakteristika. Socioekonomická charakteristika.

Geografická charakteristika států východní Evropy a Ruska.

Rozpad bývalého SSSR. Fyzicko-geografická charakteristika a socioekonomická charakteristika Ruské republiky. Fyzicko-geografická charakteristika a socioekonomická charakteristika Ukrajiny.

 Geografická charakteristika států severní Evropy.

Švédsko, Finsko, Norsko, Dánsko, Island. Fyzicko-geografická charakteristika. Socioekonomická charakteristika.

Geografická charakteristika USA a Kanady.

Historický vývoj, státoprávní členění. Fyzickogeografická charakteristika. Obyvatelstvo. Charakteristika průmyslu a zemědělství. NATO, NAFTA, USA a mezinárodní terorismus.

Geografická charakteristika Latinské Ameriky.

Vysvětlete rozdíl mezi pojmy Jižní, Latinská, Střední Amerika. Fyzicko-geografická charakteristika. Andské státy. La-platské státy. Brazílie.

Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie.

Historie objevování kontinentu. Administrativní členění. Fyzickogeografická charakteristika. Socioekonomická charakteristika. Oceánie – členění oblasti, polární oblasti.

Geografická charakteristika Afriky.

Fyzicko-geografická charakteristika. Rok Afriky. Obyvatelstvo. Hlavní oblasti těžby nerostných surovin a průmyslu. Nejvyspělejší státy tohoto kontinentu. Problém Sahelu.

Geografická charakteristika Asie.

Fyzicko-geografická charakteristika (Himálaj). Čína, Japonsko, státy jihovýchodní Asie, Asijští tygři. Problematika jihozápadní Asie.

Planeta Země.

Země jako součást sluneční soustavy. Pohyby Země a důsledky pohybů (sklon zemské osy, rotace Země, rovnodennost a slunovrat, polární den a polární noc). Místní, pásmový a letní čas, datová hranice. Coriolisova síla. Význam těchto pohybů pro občanský život.

Geografická kartografie.

Mapa, globus. Kartografické zobrazovací způsoby, měřítko mapy. Dělení map. Obsah map. Kartometrie. Geografické názvosloví. DPZ a GIS.

Nahoru

Aktuality

Výukový materiál pro třídy V3.A a 1.A

povrch-ameriky-2016

Gymnázium a Himálaj

Ve čtvrtek 26. října se uskutečnila na Gymnáziu v Hranicích pro třídu 3. A přednáška o expedici na jednu z hor nedaleko Annapurny v Himálajích. Zajímavě a poutavě o zážitcích z výpravy hovořil vedoucí expedice Pavel Kačer. Celé vyprávění doplnil promítáním videa a množstvím fotografií. Pro ty, kteří nespěchali po zvonění na oběd, byla zajímavá i ukázka horolezeckého vybavení – lan, cepínů, maček, karabin a dalších speciálních hračiček horolezců, které jsou nezbytné pro zdolávání himálajských hor.

Pár úryvků z vyprávění

…Sestup je velice složitý a dlouhý. Problémem je sestup kamenným žlabem, vše je komplikováno mlhou a tmou. V suťovišti Roman ještě láme hůlku. Gábo a já stojíme na hraně u výstupového žlabu na velkém balvanu a snažíme se naše kamarády blikáním čelovek navést k nám. Po desáté hodině večerní stojí celá šestice zase spolu. Na tyto okamžiky se nezapomíná. Tohle je jedna z věcí, pro které se tak rád vracím do hor. Těžko tento můj pocit popsat někomu, kdo nezažil, kdo ano, ví, o čem mluvím…

…Na třináctou hodinu domlouváme návštěvu místa, kde hinduisté pálí své mrtvé. Máme štěstí, vidíme několik hranic v různém stupni žehu. Zápach spáleného lidské masa není nic příjemného. Pozorujeme říčku, ve které plavou části oblečení, různých zbytků a dalšího smetí. Dohořelou hranici nametají do říčky. S úžasem sledujeme koupající se děti o sto metrů níže po proudu a pár dospělých čistících si zuby…

…Před Chrommongem (malá vesnice) zastavujeme u chýše a ptáme se majitelky, zda by nám neuvařila čaj. Souhlasí a tak jdeme dál. Na ploše cca 4 x 4 m má rodina všechen svůj majetek – najdete úplně vše – ohniště, skladiště nezbytných potravin, kuchyni, ložnici, atd. V chatrči v rohu sedí malá krásná holčička. Jmenuje se Pritti. Dárek od Štěpánovy neteře ji dokáže rozzářit oči tak, jako jsem to ještě nikdy neviděl. A k tomu stačila malá obyčejná dětská panenka…

Z vyprávění Pavla Kačera a z deníku Petra Pražáka volně upravil Mgr. Ivo Macháček.

Divy světa

Původních sedm divů světa

Seznam sedmi divů vytvořil ve 2. století před naším letopočtem helénský filozof Filón Byzantský. Do dnešních dnů přetrvaly jen egyptské pyramidy. Zbylé stavby podlehly požárům a zemětřesením.

 • Egyptské pyramidy v Gíze
 • Semiramidiny zahrady v Babylóně
 • Artemidin chrám v Efesu
 • Socha boha Dia v Olympii
 • Maják na ostrově Faru u Alexandrie
 • Rhodský kolos
 • Mauzoleum v maloasijském Halikarnássu

Sedm nových divů světa

Asi sto milionů lidí zvolilo v celosvětové anketě nových sedm divů světa. Výsledky byly vyhlášeny v Lisabonu.

1. 2. 3.
Petra – skalní město Socha Krista spasitele (Brazílie) Machu Picchu (Peru)
Petra (Jordánsko) – skalní město Socha Krista spasitele (Brazílie) Machu Picchu (Peru) – posvátná pevnost Inků
4. 5.
Tádžmahal (Indie) Velká čínská zeď (Čína)
Tádžmahal (Indie) – mauzoleum Velká čínská zeď (Čína)
6. 7.
Koloseum (Itálie) – amfiteátr Chichén Itzá (Mexiko)
Koloseum (Itálie) – amfiteátr Chichén Itzá (Mexiko)

Obyvatelstvo v roce 2006

Počet obyvatel České republiky k 31. prosinci 2006 – 10 287 200.

V průběhu roku 2006 se v  živě narodilo 105,8 tisíce dětí.

Průměrný věk matek dále stoupl o 0,3 roku, na 28,9 let celkem a na 26,9 let při narození prvního dítěte.

Během roku 2006 zemřelo 104,4 tisíce osob. Počet kojenců, kteří zemřeli, činil 352, úroveň kojenecké úmrtnosti tak dále klesla na hodnotu 3,3 zemřelých kojenců na tisíc živě narozených.

Hodnota naděje dožití je 73,4 let u mužů a 79,7 let u žen.

Registrovanou zahraniční migrací přibylo za uplynulých rok v České republice 34,7 tisíce osob. Struktura cizinců podle státního občanství, kteří největší měrou přispívají k početnímu růstu obyvatel , zůstává stálá. V roce 2006 měla nejvyšší kladné saldo stěhování s Ukrajinou (13 tis.), následovalo Slovensko (6,2 tis.) a Vietnam (4,1 tis.).

Zdroj:

Nahoru

Soutěže a olympiády

Zeměpisná soutěž 2015/2016 (5. ročník) – 1. kolo

– nejpozději do 15.11.2015 poslat na email: hapalova.martina@seznam.cz

– při shodném počtu bodů určuje pořadí soutěžících rychlost odeslání odpovědí

K následujícím 10 fotkám napiš tyto informace:

– jméno památky

– stát

– hlavní město

– sousední státy

– podnebný pás, ve kterém se stát nachází

– kdo stojí aktuálně v čele státu

FOTKY

Úspěchy našich studentů v zeměpisných soutěžích
Rok 2016
Soutěž EUROREBUS
 • 1.místo v krajském kole – Lubomír Bezděk, Dominik Röder, Jakub Nevřela
Zeměpisná olympiáda
 • Jakub Nevřela – 5. místo v okresním kole, kategorie CLubomír Bezděk – 7. místo v okresním kole, kategorie C
 • Martin Lehký – 4. místo v okresním kole, kategorie D
 • Vojtěch Hrdina – 8. místo v okresním kole, kategorie D
 • Jakub Janota – 10. místo v okresním kole, kategorie D
Rok 2015
Zeměpisná olympiáda
 • Martina Šindlerová – 7. místo v okresním kole , kategorie C
 • Jakub Lehký – 13. místo v okresním kole , kategorie C
 • Martin Křenek  – 4. místo v okresním kole , kategorie D
 • Barbora Krucinová – 11. místo v okresním kole , kategorie D
Rok 2014
Zeměpisná olympiáda
 • Barbora Krucinová – 4. místo v okresním kole , kategorie C
 • Vojtěch Dohnal – 18. místo v okresním kole , kategorie C
 • Martin Křenek  – 7. místo v okresním kole , kategorie D
 • Vojtěch Kratochvíl – 8. místo v okresním kole , kategorie D
Soutěž Eurorebus
 • Martin Klvaňa – 7. místo v krajském kole soutěže Eurorebus
 • Třída V2.A –6. místo v krajském kole soutěže Eurorebus
 • Třída V1.A – 18. místo v krajském kole soutěže Eurorebus
Rok 2013
 • Klára Žeravíková – 6. místo v krajském kole , kategorie D
 • Klára Žeravíková – 1. místo v okresním kole , kategorie D
 • Václav Svoboda  – 9. místo v okresním kole , kategorie D
 • Marek Čížkovský  – 12. místo v okresním kole , kategorie D
 • Lukáš Příleský  – 15. místo v okresním kole , kategorie C
Rok 2012
 • Jan Pauswang – 3. místo v krajském kole , kategorie D
 • Jan Pauswang – 3. místo v okresním kole , kategorie D
 • Jan Vavřík  – 4. místo v okresním kole , kategorie D
 • Klára Žeravíková  – 7. místo v okresním kole , kategorie D
 • Lukáš Příleský  – 20. místo v okresním kole , kategorie C
 • Petr Vymětalík  – 11. místo v okresním kole , kategorie C
Rok 2011
 • Filip Menyhard – 5. místo v krajském kole , kategorie D
 • Filip Menyhard – 2. místo v okresním kole , kategorie D
 • Jan Vavřík  – 8. místo v okresním kole , kategorie D
 • Gabriela Kopáčiková  – 11. místo v okresním kole , kategorie D
 • Petr Vymětalík  – 19. místo v okresním kole , kategorie C
 • Petr Svačina  – 22. místo v okresním kole , kategorie C
Rok 2010
 • Filip Menyhard – 9. místo v okresním kole , kategorie D
 • Zdeněk Mašlaň – 11. místo v okresním kole , kategorie D
 • Jan Křištof  – 12. místo v okresním kole , kategorie D
 • Simona Bezděková  – 15. místo v okresním kole , kategorie C
 • Kamila Šindlerová  – 17. místo v okresním kole , kategorie C
Rok 2009
 • Libor Jelínek – 2. místo v krajském kole , kategorie D
 • Martin Weiss – 14. místo v krajském kole , kategorie D
 • Libor Jelínek  – 1. místo v okresním kole , kategorie D
 • Martin Weiss – 2. místo v okresním kole , kategorie D
 • Lukáš Melkus  – 8. místo v okresním kole , kategorie D
 • Petr Král  – 11. místo v okresním kole , kategorie C
 • Ondřej Sehnal – 13. místo v okresním kole , kategorie C
Rok 2008

Výsledky nejsou dostupné

Rok 2007
 • Martina Krejčí – 6. místo v okresním kole , kategorie C
 • Libor Jelínek – 4. místo v okresním kole , kategorie D
 • Martin Weiss – 6. místo v okresním kole , kategorie D
 • Lukáš Melkus – 8. místo v okresním kole , kategorie D
Rok 2006
 • Lukáš Horňák – 1. místo v okresním kole a 3. místo v krajském kole , kategorie D
 • Eva Králíčková – 3. místo v okresním kole a 9. místo v krajském kole , kategorie D
 • Martin Weiss – 11. místo v okresním kole , kategorie D
 • Oldřich Toláš – 4. místo v okresním kole , kategorie C
Rok 2005
 • Lukáš Horňák – 2. místo v okresním kole a 4. místo v krajském kole , kategorie D
 • Jakub Rovenský – 5. místo v okresním kole , kategorie D
 • Vítězslav Orava – 12. místo v okresním kole , kategorie D
 • Oldřich Toláš – 15. místo v okresním kole , kategorie C
 • Tereza Hošťálková – 26. místo v okresním kole , kategorie C
Rok 2004
 • Eva Rolincová a Eva Albínyiová – 34. místo v celostátním kole soutěže Eurorebus
Rok 2003
 • Michal Trna – 2. místo v okresním kole a 2. místo v krajském kole , kategorie D
Rok 2002
 • Jakub Rovenský – 1. místo v okresním kole , kategorie C
 • Michal Trna – 2. místo v okresním kole a 1. místo v krajském kole , kategorie D
 • Michal Trna – 6. místo v celostátním kole , kategorie D

Nahoru

Časopisy
Geografické rozhledy
Dnešní svět
Země Světa
Lidé a Země
National Geographic Česká republika
Koktejl
 • geografický a cestopisný měsíčník
 • koktejl.cz
Práce studentů
 

Nahoru

Vysoké školy

Nahoru

Aktuality

Nový projekt Erasmus+ bude zahájen

[14.07.2018]

Naše škola bude partnerem v novém projektu Erasmus+. Projekt začíná od září 2018 a končí v srpnu 2020 a má název Unlock your technological skills! Jsou do něj zapojeny celkem tři partnerské školy: 1. Šolski … pokračovat »

Vydání vysvědčení za školní rok 2017/2018

[29.06.2018]

Sportovní den 2018

[28.06.2018]

Sraz v 8.00 na parkovišti před stadionem V 8.15 – vytvoření živého řetězu kolem řeky Bečvy V 9.00 – zahájení Sportovního dne

Hry bez Hranic, V2.A

[27.06.2018]