Maturitní zkouška

Společná část maturitní zkoušky 2017

Jednotné zkušební schéma

Všichni žáci s výjimkou žáků s přiznaným uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky

Datum konání zkoušky Zkušební předmět Forma zkoušky  Začátek administrace Zahájení zkoušky  Ukončení zkoušky 
11.4.2017 Český jazyk a literatura Písemná práce 12:00 12:40 14:10
2.5.2017 Matematika Didaktický test 8:00  8:15 10:00
2.5.2017 Anglický jazyk Písemná práce 13:00 13:15 14:15
3.5.2017 Český jazyk a literatura Didaktický test 8:00 8:15 9:15
3.5.2017 Anglický jazyk Didaktický test 12:15 12:30 14:20

 Čas zahájení přípravy zkoušky v učebně je nejzazším termínem přítomnosti žáků ve zkušebních učebnách. Pokud se žák dostaví do učebny po tomto termínu, je zadavatel oprávněn žáka z konání zkoušky vyloučit.

  • Přesný termín ukončení zkoušky je závislý na přesném termínu jejího zahájení. Určující pro termín ukončení zkoušky je tedy závazná délka její administrace.

Důležité informace ke konání společné části maturitní zkoušky najdete na stránkách novamaturita.cz

 

Písemná práce z českého jazyka a literatury

Písemná práce zaujímá nezaměnitelné místo v rámci komplexní maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury. Písemná práce vytváří žákovi prostor pro to, aby mohl prokázat, že dokáže vytvořit ve svém mateřském jazyce smysluplný text.

Jaké dovednosti by měla ověřit písemná práce?

Cílem písemné práce je ověřit, zda žák dokáže napsat souvislý, myšlenkově ucelený a strukturovaný text, zda se v něm dokáže vyjadřovat v souladu s jazykovými normami a zda umí funkčně nakládat s jazykovými prostředky. Důležité je také to, jak se žák dokáže orientovat v komunikační situaci nastolené v zadání písemné práce.

Koncepce písemné práce z českého jazyka a literatury

Koncepce písemné práce v rámci maturitní zkoušky navazuje na současnou tradici psaní maturitních písemných prací v českém prostředí.

Písemná práce je zadávána centrálně ministerstvem školství (MŠMT), což zajišťuje stejné podmínky pro všechny maturanty. Všichni žáci tak budou začínat na stejné startovní čáře.

Žák si vybírá z 10 tematicky různorodých zadání, což umožňuje alespoň částečnou oborovou cílenost. Na výběr jednoho z nabízených zadání má žák k dispozici 25 minut, na vypracování práce je vymezeno 90 minut. Minimální rozsah písemné práce je 250 slov.

Jak vypadá struktura zadání písemné práce?

Zadání písemné práce je tvořeno názvem zadání, případně výchozím textem nebo výchozími texty různého charakteru a způsobem zpracování zadání, tzn. vymezením slohového útvaru nebo požadované komunikační situace.

Organizační pokyny

Žáci mohou používat vlastní Pravidla českého pravopisu. Škola zajistí 1 výtisk do každé učebny.  Zadání se nevypisuje na tabuli, žák je obdrží v tištěné podobě. Z 10 zadání si žák vybere jedno. Na titulní straně záznamového archu poté zaškrtne příslušné pole odpovídající číslu vybraného zadání. V rámci 25 minut určených na výběr zadání si žáci mohou do testového sešitu psát osnovu, koncept i poznámky, nebudou však předmětem hodnocení. Písemnou práci žáci zapisují do adresných záznamových archů.

Hodnocení písemné práce

Hodnocení písemných prací z českého jazyka a literatury probíhá centrálně, tedy hodnotiteli jmenovanými Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání. Text písemné práce se hodnotí ve třech oblastech: vytvoření textu podle zadaných kritérií, funkční použití jazykových prostředků a syntaktická a kompoziční výstavba textu.

Profilová část maturitní zkoušky

Pondělí 22.5.2017

Úterý 23.5.2017

Středa 24.5.2017

Čtvrtek 25.5.2017

Zahájení v pondělí 22.5.2017 v 8.00 v učebnách V3.A, V5.A

Aktuality

18.2. – 24.2. 2018 Lyžařský výcvikový kurz Javorka (V3.A a 1.A)

[18.02.2018]

12. 2. do 16. 2. 2018 Jarní prázdniny

[12.02.2018]

Pololetní prázdniny

[2.02.2018]

Ústřední kolo Bobříka informatiky

[1.02.2018]

Ústřední kolo se uskuteční 1. 2. 2018. Začátek testování bude mezi 9.30 a 10.30. Test v ústředním kole bude obdobný jako test školního kola. Na 15 otázek bude ovšem dáno 60 minut času, o pořadí … pokračovat »