Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019

Výsledky 2. kola přijímacího řízení_ kód oboru 79-41 -K41

Vyhlášení 2.kola přijímacího řízení_

 Čtyřleté studium – aktualizace 31.5.2018 10.00 h

Aktuální výsledky příjímacího řízení do 1. ročníku 4letého gymnázia kód oboru 79-41-K41

seznam přijatých uchazečů 4

VZOR-PRO-PODÁNÍ-ODVOLÁNÍ-do-1.ročníku-čtyřletého-gymnázia-kód-studijního-oboru-79-41-K41

Informace pro uchazeče

Poučení o průběhu jednotné přijímací zkoušky_4leté

Vyhlášení 1.kola přijímacího řízení_4l

Kritéria_4leté

Přijímací řízení_další nezbytné předpoklady

Šestileté studium – aktualizace 30.5.2018 15.00 h

Aktuální výsledky přijímacího řízení do 1.ročníku nižšího stupně víceletého gymnázia kód studijního oboru 79-41-K61

seznam přijatých uchazečů 6

VZOR-PRO-PODÁNÍ-ODVOLÁNÍ-do-1.ročníku-nižšího-stupně-víceletého-gymnázia-kód-studijního-oboru-79-41-K61

Informace pro uchazeče

Poučení o průběhu jednotné přijímací zkoušky_6leté

Vyhlášení 1.kola přijímacího řízení_6l

Kritéria-6leté

Přijímací řízení_další nezbytné předpoklady

Základní informace MŠMT k přijímacímu řízení

Sdělení_MŠMT-termíny-JPZ_2018

Metod_doporuceni_MSMT_prijimaci rizeni_2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuální výsledky příjímacího řízení do 1.ročníku 4letého gymnázia kód oboru 79-41-K41

Aktuální výsledky přijímacího řízení do 1.ročníku nižšího stupně víceletého gymnázia kód studijního oboru 79-41-K61

aktualizováno  14.6. 2017

 

 VZOR-PRO-PODÁNÍ-ODVOLÁNÍ-do-1.ročníku-nižšího-stupně-víceletého-gymnázia-kód-studijního-oboru-79-41-K61

VZOR-PRO-PODÁNÍ-ODVOLÁNÍ-do-1.ročníku-čtyřletého-gymnázia-kód-studijního-oboru-79-41-K41-1

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Seznam přijatých uchazečů do 1. ročníku čtyřletého gymnázia
(kód studijního oboru 79-41-K/41) 

Seznam přijatých uchazečů_4leté studium

Seznam přijatých uchazečů do 1. ročníku nižšího stupně víceletého gymnázia
(kód studijního oboru 79-41-K/61)

Seznam přijatých uchazečů_6leté studium

Odkaz na portál pro zpřístupnění testových zadání.

 https://vpz.cermat.cz/testy/

 Na níže uvedeném odkazu zadá uchazeč své příjmení a rodné číslo a na základě této autentizace mu budou zpřístupněna ta zadání didaktických testů, které konal. Testová zadání jsou vytvořena jako fotokopie testů, které uchazeči obdrželi při zkoušce v listinné podobě doplněná o příslušný klíč správného řešení. 

V případě, že se uchazeči nepůjde přihlásit přesto, že zadává správné přihlašovací údaje, znamená to, že má pravděpodobně chybně zadán některý údaj v IS CERTIS. Uchazeči se v takovém případě objeví hláška, že se má pro ověření správnosti údajů obrátit na příslušnou střední školu.

Poučení pro nepřijaté uchazeče o studium na Gymnáziu, Hranice, Zborovská 293 od školního roku 2017/2018

V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vyzýváme nepřijaté uchazeče, že v případě jejich zájmu mohou nahlédnout do svého spisu, kde jsou uvedeny podklady k rozhodnutí o nepřijetí.

Hranice 28. 4. 2017

PhDr. Radovan Langer

ředitel školy

 

Informace pro uchazeče o studium

Seznam přijatých uchazečů do 1. ročníku čtyřletého gymnázia (kód studijního oboru 79-41-K/41) bude zveřejněn nejdříve v pátek 28. 4. 2017 v 15.00 hod. na webových stránkách školy (www.gymnaziumhranice.cz) a vyvěšením na nástěnce ve vestibulu školy.

Seznam přijatých uchazečů do 1. ročníku nižšího stupně víceletého gymnázia (kód studijního oboru 79-41-K/61) bude zveřejněn nejdříve v pátek 28. 4. 2017 v 15.00 hod. na webových stránkách školy (www.gymnaziumhranice.cz) a vyvěšením na nástěnce ve vestibulu školy (k nahlédnutí od úterý 2. 5. 2017).

Přijatí uchazeči pak následně do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledku přijímacího řízení doručí do školy zápisový lístek (tj. do úterý 16. 5. 2017 – čtyřleté gymnázium i nižší stupeň víceletého gymnázia). Pokud uchazeč zápisový lístek v určeném termínu neodevzdá, má se za to, že na dané škole nechce studovat a jeho místo bude obsazeno jiným uchazečem (zápisový lístek vydává základní škola, kterou uchazeč navštěvuje).  

Nepřijatým uchazečům budou odeslána nejpozději 3. 5. 2017 (79-41-K/41, čtyřleté  studium) a nejpozději 4. 5. 2017 (79-41-K/61, šestileté studium) rozhodnutí o nepřijetí ke studiu na adresu zákonného zástupce do jeho vlastních rukou. Proti rozhodnutí o nepřijetí lze do 3 dnů po obdržení rozhodnutí podat odvolání řediteli školy. 

 

 

 Pokud uchazeč, který byl přijat ke studiu na Gymnázium, Hranice, Zborovská 293,  nemá zájem nastoupit, oznámí tuto skutečnost neprodleně písemně e-mailem (gymnazium@gym.hranet.cz), aby bylo možné takto uvolněné místo nabídnout dalším uchazečům, kteří splnili kritéria přijímacího řízení, ale pro velký počet uchazečů nebyli přijati.  

Výsledky přijímacího řízení a počty odevzdaných zápisových lístků budou průběžně aktualizovány na webových stránkách školy.

Vzhledem k tomu, že uchazeči mohli podávat přihlášky ke studiu na dvě školy (a v rámci přijímacího řízení mohou být přijati na obě), dochází v průběhu přijímacího řízení k uvolňování míst pro další zájemce o studium na Gymnáziu Hranice.

Nepřijatí uchazeči, kteří splnili kritéria přijímacího řízení a kteří zároveň podali odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu, mohou být následně přijati na místa, která neobsadili přijatí uchazeči (neodevzdali zápisový lístek).

Přijetí ke studiu probíhá podle pořadí, kterého uchazeči dosáhli v přijímacím řízení. 

 Uchazeči přijatí na odvolání obdrží od ředitele školy rozhodnutí o přijetí ke studiu a následně musí ve stanovené lhůtě doručit zápisový lístek (do 10 pracovních dnů). 

Pokud již uchazeč zápisový lístek odevzdal na jinou školu a následně byl přijat na odvolání, může zápisový lístek stáhnout a doručit na školu, která jej přijala na odvolání.

PhDr. Radovan Langer v.r., ředitel školy

Vyhlášení příjímacího řízení pro školní rok 2017 – 2018

Čtyřleté studium – kód oboru 79-41-K/41 Gymnázium

Ředitel školy vyhlašuje dle ustanovení § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 2 vyhlášky MŠMT ČR č. 671/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 do studijního oboru kód 79-41-K/41 Gymnázium.

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení 2017-2018_4 leté.pdf

Kritéria pro přijímací řízení-4leté.pdf

Šestileté studium – kód oboru 79-41-K/61 Gymnázium

Ředitel školy vyhlašuje dle ustanovení § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 2 vyhlášky MŠMT ČR č. 671/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017 do studijního oboru kód 79-41-K/61 Gymnázium.

Kritéria pro přijímací řízení-6leté.pdf

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení 2017-2018_6 leté.pdf

V Hranicích 31.01.2017

PhDr. Radovan Langer
ředitel školy

Základní informace k přijímacímu řízení 2017/2018

Podání přihlášek ke studiu na Gymnáziu Hranice: do 1.3. 2017

Zahájení 1. kola přijímacího řízení: 2.3. 2017

Počet přijímaných žáků v šestiletém studiu: 30 žáků / 1 třída

Počet přijímaných žáků ve čtyřletém studiu: 30 žáků / 1 třída

V rámci přijímacího řízení proběhnou jednotné zkoušky formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace, v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Jednotné testy budou pouze jedním z kritérií hodnocení v rámci přijímacího řízení.

  1. termín jednotných testů:

čtyřleté studium 12.4. 2017       šestileté studium 18.4. 2017

  1. termín jednotných testů:

čtyřleté studium 19.4. 2017       šestileté studium 20.4. 2017

Zveřejnění rozhodnutí o přijetí /nepřijetí/ uchazečů ke studiu ředitelem školy:   nejdříve 28.4. 2017

Předpokládáme, že začátkem února budou na webových stránkách školy zveřejněny ukázkové typy úloh z českého jazyka a matematiky, totéž plánuje MŠMT ČR na webových stránkách www.cermat.cz

 

Jednotná přijímací zkouška 2017

Jednotná přijímací zkouška (dále jen JP nebo jednotná zkouška) v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb. Podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách budou stanoveny prováděcím předpisem.

Pro uchazeče o studium na střední škole s maturitní zkouškou znamená konání jednotné zkoušky absolvování didaktického testu z předmětů český jazyk a literatura a matematika. Uchazeč má možnost podat přihlášku až na dvě střední školy (nebo až na dva obory vzdělání v rámci jedné školy), přičemž je mu umožněno konat jednotnou zkoušku na každé z těchto škol. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu. Pakliže se žák nebude v prvním či druhém termínu moci dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, pak bude po omluvě řediteli školy moci konat jednotnou zkoušku v termínu náhradním.

Výsledek jednotné zkoušky má minimálně 60 % podíl na celkovém hodnocení uchazeče při přijímacím řízení.

—————————————————————————————————————————————————–

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Příjímací řízení pro školní rok 2016/2017

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Vyhlášení 2.kola přijímacího řízení_4leté studium

 

Aktuální výsledky příjímacího řízení do 1.ročníku 4letého gymnázia kód oboru 79-41-K41

Aktualizováno:   5.5. 2016  14.00 hod

Výsledky přijímacího řízení do 1.ročníku nižšího stupně víceletého gymnázia kód studijního oboru 79-41-K/61

VZOR PRO PODÁNÍ ODVOLÁNÍ do 1.ročníku nižšího stupně víceletého gymnázia (kód studijního oboru 79-41-K/61)

Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku čtyřletého gymnázia kód studijního oboru 79-41-K/41.pdf

Vzor pro podání odvolání do 1.ročníku čtyřletého gymnázia (kód studijního oboru 79-41-K41)

Seznam přijatých uchazečů do 1.ročníku čtyřletého gymnázia (kód studijního oboru 79-41-K/41) / zveřejní ředitel školy dne 22.4.2016 vyvěšením na nástěnce ve vestibulu školy a na internetových stránkách školy.

Seznam přijatých uchazečů do 1.ročníku nižšího stupně víceletého gymnázia (kód studijního oboru 79-41-K/61). / zveřejní ředitel školy dne 25.4.2016 vyvěšením na nástěnce ve vestibulu školy a na internetových stránkách školy.

Tito přijatí uchazeči pak následně do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledku doručí do školy zápisový lístek (tj. do 6.5.2016 – čtyřleté gymnázium, do 9.5. – nižší stupeň víceletého gymnázia). Pokud uchazeč zápisový lístek v určeném termínu neodevzdá, má se za to, že na dané škole nechce studovat a jeho místo bude obsazeno jiným uchazečem. Zápisový lístek vydává základní škola, kterou uchazeč navštěvuje. 

Nepřijatým uchazečům budou dne 22. 4. 2016 (25. 4. 2016 – nižší stupeň víceletého gymnázia) odeslána na adresu zákonného zástupce do jeho vlastních rukou rozhodnutí o nepřijetí. Proti rozhodnutí o nepřijetí lze do 3 dnů po obdržení rozhodnutí podat odvolání řediteli školy.

 Nepřijatí uchazeči, kteří splnili kritéria přijímacího řízení a kteří zároveň podali odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí, budou následně přijati na místa, která neobsadili přijatí uchazeči (neodevzdali zápisový lístek).

Přijímání probíhá podle pořadí, kterého uchazeči dosáhli v přijímacím řízení. 

Uchazeči přijatí na odvolání obdrží od ředitele školy rozhodnutí o přijetí ke studiu a následně musí ve stanovené lhůtě doručit zápisový lístek. 

Pokud již uchazeč zápisový lístek odevzdal na jinou školu a následně byl přijat na odvolání, může zápisový lístek stáhnout a přenést na školu, která jej přijala na odvolání.

————————————————————————————————————————

Podrobné informace pro uchazeče, přihlášky, ilustrační testy z českého jazyka a matematiky pro čtyřletý obor vzdělávání a šestiletá gymnázia se nacházejí na adrese:

http://www.cermat.cz/prijimaci-rizeni-sl-2016-1404035005.html

Aktuality

Pololetní prázdniny

[1.02.2019]

Vydání výpisů z vysvědčení

[31.01.2019]

Ústřední kolo Bobříka informatiky

[30.01.2019]

Dne 30. 1. 2019 se v prostorách naší školy uskuteční již po čtvrté ústřední kolo Bobříka informatiky, kterého se zúčastní studenti středních škol z celého Olomouckého kraje. Naší školu budou reprezentovat studenti Petr Čagan, Jakub … pokračovat »

Ples školy

[26.01.2019]

Sdružení rodičů a přátel gymnázia Hranice Vás srdečně zve na tradiční studentský PLES GYMNÁZIA HRANICE, který se uskuteční v sobotu 26.1.2019 19 00 hodin v Sokolovně. Vstupné 250 Kč s místenkou 200 Kč bez místenky Program plesu 19 00 hodin  Slavnostní stužkování maturitních … pokračovat »