Šestileté studium (79-41/K61)

Šestileté studium je určeno pro absolventy 7. tříd základní školy.

Nespornou výhodou přijetí do šestiletého gymnázia je to, že se žáci naučí dříve systematicky pracovat s učebními texty, rychleji přivyknou středoškolskému způsobu výuky, v porovnání s učebním plánem základní školy mají i jinou hodinovou dotaci, zejména ve výuce cizích jazyků, programování, společenských a přírodních věd. Proto se k šestiletému studiu na Gymnáziu Hranice hlásí zejména talentovaní žáci
, kteří uvažují o dalším studiu na gymnáziu, a přijetím do šestiletého studia tak řeší případné rozhodování o dalším studiu na vysoké škole či vyšší odborné škole. Pedagogický sbor vysokoškolsky vzdělaných odborníků (všichni vyučující jsou plně aprobováni) tak žákům Gymnázia Hranice zaručuje další rozvíjení jejich schopností, znalostí a dovedností.

Studium na Gymnáziu Hranice má povahu všeobecného studia, nedochází k dělení tříd na větev humanitní, přírodovědnou a technickou. Studenti se podle svého zájmu a své budoucí profesionální orientace mohou v posledních třech letech studia rozhodnout pro výběr až čtyř povinně volitelných předmětů z velmi rozsáhlé nabídky. V posledním roce studia tyto volitelné předměty tvoří 30 % vyučovacích hodin týdně. Další profilace studentů je umožněna volbou nepovinných předmětů podle zájmů studenta. Podrobnější přehled o profilovaných učebních plánech získáte nejlépe při prohlídce aktuálních učebních plánů. Vzdělávací program se realizuje podle Školního vzdělávacího programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázia Hranice, který vychází z RVPZV a RVPGV a platí od 1.9.2009.

Žáci z výběrových typů tříd
(jazykové) pokračují v prohlubování své odbornosti díky zařazení do k tomu zvláště vytvořených skupin v příslušné třídě či ročníku na základě testu z příslušného cizího jazyka.

Od školního roku 2002/2003 zabezpečuje škola výuku celkem 4 cizích jazyků. Jazyková výuka je postavena na modelu dvou cizích jazyků, které jsou vyučovány již od prvního ročníku. Prvním cizím jazykem je anglický jazyk. Druhý cizí jazyk si žák podle zájmu vybere z nabídky: německý jazyk, francouzský jazyk, ruský jazyk. Jazykovou výuku lze doplnit o další jazyky v rámci nepovinných předmětů, případně zájmových kroužků. V rámci uvedených volitelných předmětů si může žák volit také konverzace z příslušných cizích jazyků.

Od roku 1996 pracují žáci školy s Internetem, mohou dále rozvíjet své schopnosti a dovednosti v nepovinných předmětech (konverzační kluby, sportovní hry, náboženství…).

Žáci školy mají možnost se v průběhu školního roku zúčastnit zájezdů na divadelní představení ve Zlíně, Olomouci a Ostravě.

Během studia absolvují žáci lyžařský výcvikový kurz (3. ročník šestiletého studia) a sportovně turistický kurz (5. ročník šestiletého studia). Absolvují odborné exkurze v rámci vyučovacích předmětů, účastní se i poznávacích pobytů v zahraničí (Holandsko, Francie).

Učební plán 2014/2015 platný pro třídy V1.A, V2.A, V3.A, V4.A,V5.A, V5.B, V6.A, V6.B .

Vzdělávací oblast/ Předmět Nižší stupeň VG Vyšší stupeň VG
Ročník 1. roč. 2. roč. Dotace celkem 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. Dotace celkem
Jazyk a jazyková komunikace 20 41
Český jazyk a literatura 4 4 8 3 3 3 4 13
Cizí jazyk 3 3 6 3 3 4 5 15
Další cizí jazyk 3 3 6 3 3 3 4 13
Matematika a její aplikace 8 14
Matematika 4 4 8 4 4 3 3 14
Člověk a příroda 16 30
Fyzika 2 2 4 2 3 3 8
Chemie 2 2 4 3 3 2 8
Přírodopis 2 2 4
Biologie 3 2 3 8
Zeměpis 2 2 4 2 2 2 6
Člověk a společnost 7 13
Občanská výchova 1 2 3
Základy společenských věd 1 1 2 3 7
Dějepis 2 2 4 2 2 2 6
Člověk a svět práce 2 1 3 2 2
Umění a kultura 4 4
Estetická výchova 2 2 4
Hudební výchova 2/ — 2/ — 4/ —
Výtvarná výchova — /2 — /2 — /4
Člověk a zdraví 4 8
Tělesná výchova 2 2 4 2 2 2 2 8
Informační a komunikační technologie 2 4
Informatika 1 1 2 2 2 4
Volitelné vzdělávací aktivity 0 16
PVP1 2 2 3 7
PVP2 2 3 5
PVP3 2 2
PVP4 2 2
Disponibilní hodiny 6 6 12 4 4 6 12 26
Celkem 32 32 64 32 34 33 33 132

Aktuality

Provoz kanceláře školy v době jarních prázdnin

[14.02.2019]

Provoz kanceláře školy v době jarních prázdnin: Pondělí 18. 2. 2019    8.00 – 11.00 Úterý 19. 2. 2019       8.00 – 11.00 Středa 20. 2. 2019      8.00 – 11.00 Ve čtvrtek 21. 2. a v pátek 22. 2. … pokračovat »

Ústřední kolo Bobříka informatiky proběhlo

[30.01.2019]

Gymnázium Hranice podporuje rozvoj informatického myšlení Ve středu 30. 1. 2019 proběhlo na naší škole už po čtvrté ústřední kolo Bobříka informatiky v rámci Olomouckého kraje. Soutěže se zúčastnilo celkem 24 studentů třetích a čtvrtých … pokračovat »

Překladatelská soutěž v Olomouci – fakultní kolo

[30.01.2019]

Překladatelská soutěž v Olomouci – fakultní kolo Dne 18. prosince 2018 se konalo fakultní kolo překladatelské soutěže středoškoláků na FF UP v Olomouci. Nutno předeslat, že do uvedeného kola se nominovali studenti ze školního kola. … pokračovat »

TO NEJLEPŠÍ Z GYMPLA

[29.01.2019]

  TO NEJLEPŠÍ Z GYMPLA PRO ŠKOLY A VEŘEJNOST Středa 6.2. 2019   11:30  pro školy                                                 18:00  pro veřejnost  Zveme vás na tradiční Koncert gymplu, pořádaný studenty Gymnázia Hranice. V minulých letech jste se s námi podívali … pokračovat »