Šestileté studium (79-41/K61)

Šestileté studium je určeno pro absolventy 7. tříd základní školy.

Nespornou výhodou přijetí do šestiletého gymnázia je to, že se žáci naučí dříve systematicky pracovat s učebními texty, rychleji přivyknou středoškolskému způsobu výuky, v porovnání s učebním plánem základní školy mají i jinou hodinovou dotaci, zejména ve výuce cizích jazyků, programování, společenských a přírodních věd. Proto se k šestiletému studiu na Gymnáziu Hranice hlásí zejména talentovaní žáci
, kteří uvažují o dalším studiu na gymnáziu, a přijetím do šestiletého studia tak řeší případné rozhodování o dalším studiu na vysoké škole či vyšší odborné škole. Pedagogický sbor vysokoškolsky vzdělaných odborníků (všichni vyučující jsou plně aprobováni) tak žákům Gymnázia Hranice zaručuje další rozvíjení jejich schopností, znalostí a dovedností.

Studium na Gymnáziu Hranice má povahu všeobecného studia, nedochází k dělení tříd na větev humanitní, přírodovědnou a technickou. Studenti se podle svého zájmu a své budoucí profesionální orientace mohou v posledních třech letech studia rozhodnout pro výběr až čtyř povinně volitelných předmětů z velmi rozsáhlé nabídky. V posledním roce studia tyto volitelné předměty tvoří 30 % vyučovacích hodin týdně. Další profilace studentů je umožněna volbou nepovinných předmětů podle zájmů studenta. Podrobnější přehled o profilovaných učebních plánech získáte nejlépe při prohlídce aktuálních učebních plánů. Vzdělávací program se realizuje podle Školního vzdělávacího programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázia Hranice, který vychází z RVPZV a RVPGV a platí od 1.9.2009.

Žáci z výběrových typů tříd
(jazykové) pokračují v prohlubování své odbornosti díky zařazení do k tomu zvláště vytvořených skupin v příslušné třídě či ročníku na základě testu z příslušného cizího jazyka.

Od školního roku 2002/2003 zabezpečuje škola výuku celkem 4 cizích jazyků. Jazyková výuka je postavena na modelu dvou cizích jazyků, které jsou vyučovány již od prvního ročníku. Prvním cizím jazykem je anglický jazyk. Druhý cizí jazyk si žák podle zájmu vybere z nabídky: německý jazyk, francouzský jazyk, ruský jazyk. Jazykovou výuku lze doplnit o další jazyky v rámci nepovinných předmětů, případně zájmových kroužků. V rámci uvedených volitelných předmětů si může žák volit také konverzace z příslušných cizích jazyků.

Od roku 1996 pracují žáci školy s Internetem, mohou dále rozvíjet své schopnosti a dovednosti v nepovinných předmětech (konverzační kluby, sportovní hry, náboženství…).

Žáci školy mají možnost se v průběhu školního roku zúčastnit zájezdů na divadelní představení ve Zlíně, Olomouci a Ostravě.

Během studia absolvují žáci lyžařský výcvikový kurz (3. ročník šestiletého studia) a sportovně turistický kurz (5. ročník šestiletého studia). Absolvují odborné exkurze v rámci vyučovacích předmětů, účastní se i poznávacích pobytů v zahraničí (Holandsko, Francie).

Učební plán 2014/2015 platný pro třídy V1.A, V2.A, V3.A, V4.A,V5.A, V5.B, V6.A, V6.B .

Vzdělávací oblast/ Předmět Nižší stupeň VG Vyšší stupeň VG
Ročník 1. roč. 2. roč. Dotace celkem 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. Dotace celkem
Jazyk a jazyková komunikace 20 41
Český jazyk a literatura 4 4 8 3 3 3 4 13
Cizí jazyk 3 3 6 3 3 4 5 15
Další cizí jazyk 3 3 6 3 3 3 4 13
Matematika a její aplikace 8 14
Matematika 4 4 8 4 4 3 3 14
Člověk a příroda 16 30
Fyzika 2 2 4 2 3 3 8
Chemie 2 2 4 3 3 2 8
Přírodopis 2 2 4
Biologie 3 2 3 8
Zeměpis 2 2 4 2 2 2 6
Člověk a společnost 7 13
Občanská výchova 1 2 3
Základy společenských věd 1 1 2 3 7
Dějepis 2 2 4 2 2 2 6
Člověk a svět práce 2 1 3 2 2
Umění a kultura 4 4
Estetická výchova 2 2 4
Hudební výchova 2/ — 2/ — 4/ —
Výtvarná výchova — /2 — /2 — /4
Člověk a zdraví 4 8
Tělesná výchova 2 2 4 2 2 2 2 8
Informační a komunikační technologie 2 4
Informatika 1 1 2 2 2 4
Volitelné vzdělávací aktivity 0 16
PVP1 2 2 3 7
PVP2 2 3 5
PVP3 2 2
PVP4 2 2
Disponibilní hodiny 6 6 12 4 4 6 12 26
Celkem 32 32 64 32 34 33 33 132

Aktuality

REZERVACE VSTUPENEK na „To nejlepší z gympla“

[12.02.2020]

Představení „To nejlepší z Gympla“ se uskuteční 12. 2. 2020 v Divadle Stará Střelnice. v 11.00 představení pro žáky základních škol v 17.30 představení pro rodiče a veřejnost Všichni jsou srdečně zváni. Odkaz na rezervaci

Vydání výpisů z vysvědčení

[30.01.2020]

Ústřední kolo Bobříka informatiky kategorie Senior – od 9.30 hod

[28.01.2020]

Ústřední kolo Bobříka informatiky kategorie Senior proběhne na učebně informatiky a P1 v úterý 28. 1. 2020 od 9.30 hod do 12.00. Soutěže se zúčastní úspěšní řešitelé této kategorie z Olomouckého kraje. Naši školu budou … pokračovat »

Divadelní představení Olomouc – třída V4.A

[22.01.2020]