Historie školy a fotografie

České městské gymnázium bylo založeno již v roce 1871. Přes všechny snahy a vlastenecké nadšení českých měšťanů bylo hmotné břemeno zatěžující město příliš veliké, a proto souhlasili s jeho přeměnou na německé se státní správou. Zpočátku měla škola české pobočky, které byly ve školním roce 1876/77 zrušeny. Německé gymnázium existovalo téměř padesát let do roku 1923. Postupně na něm učilo 104 profesorů a učitelů a maturovalo 579 abiturientů, z nich bylo 156 české národnosti.

slavny_architekt

Slavný architekt a gymnázium – novinový článek

Historií vzniku a vývoje gymnázia v Hranicích se zabýval poprvé německý ředitel Josef Mikusch v roce 1875, pochopitelně z pohledu Němce a úředníka loajálního k habsburské monarchii a rakouské byrokracii. Pramenem poznání dějin českého gymnázia se stala první výroční zpráva ředitele Emila Cigánka z roku 1913, výroční zpráva k 10. výročí založení gymnázia od profesora Rudolfa Lišky a stať ředitele Emila Cigánka „Deset let našeho Ústavu za republiky“. Významný byl i Almanach k 25. výročí (školy) z roku 1937, který zachycuje historii a život české i německé školy, a Almanach ke 100. výročí gymnázia z roku 1971. Na konci každého školního roku byly vydávány výroční zprávy – německé do roku 1922 a české do roku 1946, později výroční zprávy za pětiletí z roku 1976, 1981, 1986 a 1991.

Od školního roku 1968/69 byla založena kronika školy. Škola plnila úspěšně staronové poslání, především v přípravě studentů na vysoké školy. Byl zrušen systém odborné přípravy na gymnáziu, protože neprokázal svou funkčnost. Základními hledisky pro práci profesorů se studenty se staly: vybavení základními poznatky, vytváření schopností jejich tvořivého uplatnění, rozvoj talentu v daném oboru a umění prosadit se v náročné konkurenci spolu s odpovídající morální úrovní občana demokratické společnosti. Listopadová revoluce oprostila školu od ideologie a úkolů, které práci učitelů neprospívaly.

Gymnázium získalo 1. ledna 1991 právní subjektivitu. Zvýšila se motivace pro výuku cizích jazyků. V letech 1990 a 1991 byly přijímány třídy se zaměřením přírodovědným, všeobecným a humanitním a od roku 1992 jen se zaměřením všeobecným. Zdůrazňuje se výuka mateřského jazyka, angličtiny, němčiny, ruštiny a francouzštiny, z nichž dva jazyky si žáci volí povinně. Systém volitelných předmětů ve druhém až čtvrtém ročníku umožní studentům specializaci na předměty potřebné pro zvolení vysoké školy. Důkazem zájmu o jazyky i směr zájmů jsou návštěvy pedagogů a žáků v holandském městě Voorburgu a rakouském Grazu, Vídni, Velké Británii a Londýně, kde se seznamují nejen se zajímavostmi zemí, ale i jejich školami a vyučováním v nich.

Od 1. září 1993 má škola charakter víceletého gymnázia. První třída gymnázia tohoto typu byla otevřena v budově základní školy Osecká v Lipníku nad Bečvou jako elokovaná třída hranického gymnázia. V průběhu roku získala škola povolení ministerstva školství zahájit šestileté gymnázium v Hranicích při zachování sedmileté výuky v Lipníku nad Bečvou. První třída šestilétého gymnázia byla otevřena 1. září 1994 pod pracovním názvem V1.A v Hranicích.

Budoucnost gymnázia je v jeho růstu. Víceleté gymnázium bude určitě schopné dostát svému hlavnímu úkolu, připravovat studenty ke studiu na vysokých školách. Má-li být výchova a vzdělání úspěšné, nemohou být založeny na jakékoliv ideologii, mnohdy módní a rychle se měnící. Naše výchova a vzdělání musí spočívat na neměnných hodnotách, principech lidskosti, humanity a opravdové morálky.

Všechny dobové fotografie

Mgr. Jiří Libosvár

Karel Holešovský

Aktuality

Státní svátek

[28.09.2020]

Jednání hlavního výboru SRPG 15.00

[22.09.2020]

21. 9. – 26. 9. Sportovně turistický kurz 3.A a V5.A – zrušen

[21.09.2020]

Ředitelství školy oznamuje, že vzhledem ke zhoršující se epidemické situaci se sportovně turistický kurz pro třídy V5.A, 3.A nekoná.

Aktuální protiepidemická opatření

[17.09.2020]

Upozornění pro žáky a vyučující Gymnázia Hranice Z rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR je od 18.9.2020 vyžadována povinnost nositi ochranu úst a nosu (rouška, ochranný štít) i během výukových hodin.   Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-10-9-2020-do-odvolani PhDr. Radovan Langer ředitel školy