1. Georeliéf

 

Domovská stránka
Nahoru

 

 

Georeliéf Oceánský reliéf Pevninský reliéf Hlavní typy pevninského reliéfu

Georeliéf

Geomorfologie je věda zabývající se studiem tvarů zemského povrchu (georeliéfu).

Georeliéfem rozumíme plochu zemské kůry tj. plochu vzájemného kontaktu exogenních (vnějších) a endogenních  (vnitřních) sil.

Otázky na úvod:

1) Vyhledejte nejnižší a nejvyšší místo georeliéfu na Zemi, určete výškový rozdíl.

2) Vyhledejte a určete nejnižší místo na pevnině.

3) Na mapě světa určete oblast, kde na vzdálenost přibližně 500 km je výškové převýšení asi 14 km.

4) Určete nejvyšší a nejnižší místa reliéfu v ČR a SR. Dokážete vysvětlit,  proč jsou ve SR  větší výškové rozdíly?

5) Která vrásnění proběhla v Evropě? Která pohoří vznikla vrásněním? Znáte pohoří, které vrásněním nevzniklo?

6) Jezero Bajkal je nejhlubším jezerem světa. Určete v jaké nadmořské výšce leží dno jezera.

Odpovědi 1      Menu

Rozlišujeme 2 základní typy reliéfu

1) oceánský reliéf

2) pevninský reliéf

Oceánský reliéf

Jedná se o povrch litosféry na dně oceánů.

Reliéf oceánského dna

1. pevninský šelf
2. pevninský svah
3. pevninské úpatí
4.středooceánský hřbet
5. oceánská pánev
6.hlubokomořský příkop
7. ostrov

1. Pevninský šelf - zatopený okraj kontinentu, hloubka do 200 m, v šelfových mořích jsou častá naleziště nerostného bohatství (ropy, zemního plynu, rud barevných kovů - Norské moře, Severní moře, Mexický záliv).

2. Pevninský svah - je tvořen pevninskou zemskou kůrou.

3. Pevninské úpatí - pevninská zemská kůra, dochází zde k akumulaci sedimentů z pevniny.

Největší část oceánu zabírá oceánské lože tvořené oceánskou zemskou kůrou.

4. Středooceánské hřbety – dlouhá podmořská pohoří, mající ve své osní časti prolomy - rifty, kde se vytváří nová oceánská zemská kůra (Atlantský hřbet, Arabsko-indický hřbet atd.). Někde vystupují oceánské hřbety na povrch a vytvářejí ostrovy jako například Island nebo Havajské ostrovy.

5. Oceánské pánve - hluboké rozsáhlé sníženiny v oceánech (3 – 5 km). Severovýchodní tichomořská pánev, Angolská pánev, Brazilská pánev, Jihoaustralská pánev  a další.

6. Hlubokomořské příkopy - vznikají v místě subdukce litosférických desek, dochází k zániku oceánské zemské kůry. Jedná se o nejhlubší místa oceánů, několik km hluboké a stovky km dlouhé sníženiny. Mariánský příkop, Atacamský příkop, Filipínský příkop, Sundský příkop aj.

Menu

Pevninský reliéf

Rozeznáváme:

Členění reliéfu dle nadmořské výšky:

 • do 200 m.n.m. nížiny

 • nad 200 m.n.m. vysočiny

Členění reliéfu dle relativního výškové rozdílu mezi nejvýše a nejníže položenou části georeliéfu na malém území (většinou do 16 km 2) tzv. morfografické typy reliéfu:

 • do 30 m rovina

 • 30 -150 m pahorkatina

 • 150 – 300 m vrchovina

 • 300 – 600 m hornatina

 • více než  600 m velehornatina

Doplňte:

1. Českomoravská 4. Podunajská
2. Krkonoše 5. Karlovarská
3. Ralská 6. Plzeňská

 

Menu

Hlavní typy pevninského reliéfu

1. Akumulační roviny

mořské pobřežní roviny- vznikají ze šelfu oceánského dna, který se vynořil nad hladinu

Otázka : Jaké další typy rovin mohou vznikat? Jakým způsobem?

Odpovědi 2

2. Erozně denudační roviny

Vznikají v tektonicky klidných oblastech dlouhodobým působením exogenních činitelů.

3. Klenby a pánve

Jako klenby označujeme oblasti, které vznikly svislými zdvihy.

Pánve jsou sníženiny zemského povrchu většinou kruhovitého tvaru. (Pařížská pánev)

4. Pohoří

 • vrásová pohoří

 • vrásno-zlomová pohoří

 • příkrovová pohoří

 • kerná pohoří

 • vulkanická pohoří

 

Menu        Zpět


  © Školský portál Olomouckého kraje  Aktualizace: 06.12.2005 00:34:06

 webmaster@webvyuka.olportal.cz