1. Ochrana krajiny

 

Domovská stránka
Nahoru
Otázky a úkoly 1
Otázky a úkoly 2
Slepá mapa

 

 

Kategorie chráněných území Velkoplošná chráněná území Mapa CHKO Maloplošná chráněná území Obecně chráněná území

Ochrana krajiny

Roku 1838 Jiří A. L. Buquoya napsal: "Rozhodl jsem se zachovati zmíněnou lesní část jako památník dávno minulých dob názornému požitku pravých přátel přírody, vzdáti se v ní veškerého lesnického těžení, aby se v této části žádné dříví nekácelo, stelivo se nebralo a drobné dříví se nevybíralo. Zkrátka vše ponecháno bylo v dnešním stavu."

Tak byla vyhlášena první pralesní rezervace v Čechách.

Chráněná území jsou oblasti nebo místa, která jsou uchovávána v co nejpřirozenějším stavu. Na území ČR jsou každoročně nově vyhlašována chráněná území (většinou maloplošná) za účelem záchrany a dlouhodobé ochrany různých typů kulturní krajiny.

Z roku 1992 pochází současná právní norma o ochraně krajiny; (zákon 114 a 395 Sb.), rozlišující několik kategorií  chráněných území (tzv. zvláště chráněná území):

Textové pole: Běžně se používá název velkoplošná chráněná území
1) Národní parky (NP)

2) Chráněné krajinné oblasti (CHKO)

3) Národní přírodní rezervace (NPR)Textové pole: Běžně se používá název maloplošná chráněná území

4) Přírodní rezervace (PR)

5) Národní přírodní památky (NPP)

6) Přírodní památky (PP)

Menu

Přečtěte si pozorně následující texty!

Velkoplošná chráněná území

1) Národní parky

Národní parky jsou rozsáhlá území, jedinečná v národním či mezinárodním měřítku, jejichž značnou část zaujímají přirozené nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v nichž rostliny, živočichové a neživá příroda mají mimořádný vědecký a výchovný význam. Veškeré využití národních parků musí být podřízeno zachování a zlepšení přírodních poměrů a musí být v souladu s vědeckými a výchovnými cíli sledovanými jejich vyhlášením.

Mezi národní parky v ČR náleží:

 • I. Krkonošský NP

 • II. NP České Švýcarsko

 • III. NP Šumava

 • IV. NP Podyjí

2) Chráněné krajinné oblasti

Chráněné krajinné oblasti jsou rozsáhlá území s harmonicky utvářenou krajinou, charakteristicky vyvinutým reliéfem, významným podílem přirozených ekosystémů lesních a trvalých travních porostů, s hojným zastoupením dřevin, popřípadě s dochovanými památkami historického osídlení.

Na rozdíl od národních parků nejsou CHKO určovány především přírodovědnými hodnotami, ale jejich posláním je ochrana dochovaného typu krajiny.

Menu

Na území ČR se nachází 25 CHKO (od 1.8.2005):

 1. Labské pískovce

 2. Lužické hory

 3. České středohoří

 4. Kokořínsko

 5. Jizerské hory

 6. Český ráj

 7. Slavkovský les

 1. Křivoklátsko

 2. Český kras

 3. Blaník

 4. Broumovsko

 5. Orlické hory

 6. Jeseníky

 7. Železné hory

 1. Žďárské vrchy

 2. Litovelské Pomoraví

 3. Poodří

 4. Beskydy

 5. Bílé Karpaty

 6. Moravský kras

 7. Pálava

 1. Šumava

 2. Blanský les

 3. Třeboňsko

 4. Český les (nově vyhlášený)

 

Menu

NP Krkonoše - Sněžka NP Šumava NP České Švýcarsko CHKO Moravský kras - Macocha
CHKO Pálava CHKO Jeseníky CHKO Beskydy - Pustevny CHKO Broumovsko

Maloplošná chráněná území

3) Národní přírodní rezervace

NPR jsou menší území mimořádných přírodních hodnot, kde jsou na přirozený reliéf s typickou geologickou stavbou vázány ekosystémy významné a jedinečné v národním či mezinárodním měřítku. (Asi 110.)

Např:

 • Hůrka u Hranic

 • Boubínský prales

 • Černé jezero

 • Mohelenská hadcová step

 • Praděd

NPR Čertovo jezero NPR Hůrka - Hranická propast NPR Praděd Označení NPR

Kliknutím na obrázek se spustí video - Hranická propast

4) Přírodní rezervace

PR jsou menší území soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou  geografickou oblast.  (Více než 750.)

5) Národní přírodní památka

NPP je přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický či geomorfologický útvar, naleziště nerostů nebo vzácných či ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů, s národním nebo mezinárodním ekologickým, vědeckým či estetickým významem, a to i takový, který vedle přírody formoval svou činností člověk. (Více než 100.)

Např:

 • Pravčická brána

 • jeskyně Šipka

 • Valašské muzeum v přírodě

 • Babiččino údolí  atd.

Označení NPP
NPP Panská skála NPP Šipka NPP Valašské muzeum v přírodě NPP Zbrašovské aragonitové jeskyně

6) Přírodní památka

PP je přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický či geomorfologický útvar, naleziště vzácných nerostů nebo ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů, s regionálním ekologickým, vědeckým či estetickým významem. (Nejvíce ze všech, necelých 1200.)

PP Travertinové kaskády
v katastru obce Tichá

Menu

Zákon 114/1992 Sb. definuje i podmínky pro některé další prvky krajiny. Tyto lokality se označují jako obecně chráněná území a dělí se na:

 • přírodní parky

 • významné krajinné prvky

 • územní systémy ekologické stability

 • dále se vymezuje pojem památný strom.

Ochranou životního prostředí se zabývá nejen vláda, ale také Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (rozvoj environmentální výchovy), obecní úřady atd.

Velice aktivní jsou nevládní organizace a ekologické aktivity. Mezi nejznámější patří: Český svaz ochránců přírody, Děti Země, Brontosaurus, Greenpeace, Hnutí Duha, Jihočeské matky a mnohé další.

Ochrana životního prostředí přesahuje hranice našeho státu. Mnohé státy se zúčastňují celosvětových jednání, podepisují mezinárodní dohody o životním prostředí (Montrealský protokol atd.).

Samostatná práce:  Zjistěte informace o celosvětové akci Den Země.

      Menu            Zpět


  © Školský portál Olomouckého kraje  Aktualizace: 06.12.2005 00:34:06

 webmaster@webvyuka.olportal.cz