2. Endogenní tvary, pochody

 

Domovská stránka
Nahoru

 

 

Endogenní pochody a tvary Pohoří Sopečný reliéf Zemětřesení

Endogenní pochody a tvary

Vznikají působením vnitřních sil, které vycházejí z nitra Země.

Způsobují:

 • zemětřesení

 • vulkanismus

 • zdvihy a poklesy zemské kůry

 • vrásnění

 • přeměnu hornin

Vytváří primární tvary na zemském povrchu, většinou makro rozměrů.

Menu

Pohoří

Vrásový reliéf - vzniká v místě, kde se litosférické desky pohybují proti sobě, dochází ke zprohýbání vrstev, ke vzniku:

a) antiklinál - hřbetů

b) synklinál - sníženin

Takovou stavbu má pohoří Švýcarský Jura nebo Atlas.

Příkrovový reliéf - vzniká působením obrovských tlaků, vrásy se nasouvají na sebe. Pohoří patří k nejvyšším světovým pohořím s velice složitou stavbou, např. Alpy.

 

Alpy - Dolomity

Kerný (zlomový) reliéf - vzniká vyzdvižením nebo poklesem jednotlivých ker podél zlomů. Příkladem mohou být Jizerské hory, Krušné hory.

prolom hrásť

Vrásnozlomový reliéf - vzniká, jestliže při vrásnění dojde k rozlámání vrás. Vyznačuje se velice složitou geologickou stavbou.

Menu

Sopečný reliéf

Většinou vzniká v místě styku litosférických desek. Roztavené horniny z nitra Země se přesouvají směrem k povrchu. Dochází ke vzniku sopek, k výlevům magmatu na zemský povrch nebo k utuhnutí magmatu pod zemským povrchem.

Přehled vybraných sopek:

Evropa:

 • Itálie - Vesuv , Stromboli, Etna, Lipari

 • Island - Hekla

 • Řecko - Théra (Santorini)

Afrika:

 • Tanzánie - Kilimandžáro, Meru

Amerika:

 • USA - Mount Ranier, Mount St. Helens, Mauna Loa, Mauna Kea, Kilauea

 • Mexiko - Popocatépetl, Citlaltépetl

 • Ekvádor - Chimborazo, Cotopaxi

 • Chile - Aconcagua

Asie:

 • Indonésie - Krakatoa (výbuch v roce 1883 - 36 000 mrtvých)

 • Japonsko - Fudži

 • Filipíny - Pinatubo

 • Rusko - Ključevskaja

Antarktida:

 • Mount Erebus

Schematický řez vulkánu

Ze zemského pláště vystupuje žhavotekuté magma, které se hromadí v magmatickém krbu. Teplota zde může dosahovat hodnot 700°C - 1 300°C. Sopečným komínem neboli sopouchem proudí magma směrem k povrchu. Komín vyúsťuje na povrch ve formě kráteru (jícnu), přes který vyvrhuje sopka lávu nebo pevné částice. Kromě hlavního komínu a kráteru může mít sopka komíny a krátery vedlejší. Lávový proud vzniká odtokem a utuhnutím lávy jedním směrem.

Útvary vzniklé magmatickou činností

batolit je magmatické těleso utuhlé v hloubce

lávový příkrov vzniká rozlitím a utuhnutím lávy na velké ploše

kupa vzniká při pomalém vytlačování viskózní lávy

lakolit je těleso houbovitého tvaru vzniklé utuhnutím ve vodorovně uložených vrstvách

kaldera - útvar obvykle vznikající mohutnou explozí a propadnutím částí sopky do vyprázdněného magmatického krbu

Největší kaldera Aso-san v Japonsku má rozměry 24 x 16 km.

Postvulkanická činnost - NP Yelowstone (USA)

Menu

Zemětřesení


Zemětřesením rozumíme náhlé krátkodobé otřesy zemského povrchu vznikající především na styku litosférických desek.

Hypocentrum - je místo pod zemí, kde zemětřesení vzniklo (svrchní plášť nebo zemská kůra).

Epicentrum - je místo na zemském povrchu, kde je zemětřesení nejsilnější.

Zemětřesení dělíme na:

 • tektonická (dislokační) - nejčastější a nejzhoubnější. Vznikají náhlým uvolněním nahromaděné energie v tektonicky aktivních oblastech, přičemž dochází ke smykovému pohybu ker podél zlomových spár.

 • sopečná (vulkanická) - bývají průvodním jevem sopečné činnosti. Hypocentra se nacházejí v hloubkách do 10 km. Tato zemětřesení mívají lokální význam a malou intenzitu. Tvoří asi 7 % všech zemětřesení.

 • řítivá - přibližně 3 % všech zemětřesení - vznikají např. zřícením stropů podzemních dutin v krasových nebo poddolovaných oblastech. Mají mělké hypocentrum a bývají lokálního charakteru. Mohou však způsobit značné škody.


Podle hloubky:

 • mělká: do 60 km

 • střední: 60 - 300 km

 • hluboká: 300 - 700 km

 

Zemětřesení lze hodnotit několika stupnicemi. Mezi neznámější náleží:

 • Richterova stupnice - pro hodnocení intenzity zemětřesení.

 • Mercalliho- Cancaniho-Sieberrgova (MCS - 12 stupňů). Hodnotí zemětřesení podle makroskopického pozorování souboru více či méně katastrofických projevů v přírodě (praskliny, sesuvy, posuny bloků, aj.).

 • Evropská makroseizmická stupnice (The European Macroseismic Scale) EMS-98. Nejmodernější a nejpodrobnější. U nás dosud málo používaná.
   

Zemětřesení má většinou katastrofické účinky.

Sekundárním jevem při podmořských zemětřeseních bývají vlny tsunami - velké ničivé vlny (např. Jihovýchodní Asie 2004).

Zajímavost:
Jedno z nejstrašnějších zemětřesení se událo 31.5.1970 v Andách. V lavině uvolněné zemětřesením, která se pohybovala rychlostí 320 km/h, zahynulo 18 000 lidí. Mezi nimi i 14 československých horolezců.

Menu       Zpět

 

  © Školský portál Olomouckého kraje  Aktualizace: 06.12.2005 00:34:06

 webmaster@webvyuka.olportal.cz