3. Exogenní tvary, pochody

 

Domovská stránka
Nahoru

 

 

Svahové a krasové pochody Fluviální pochody Kryogenní pochody Eolické a marinní pochody Biogenní a antropogenní pochody

Exogenní tvary a pochody

Jsou způsobeny silami mající svůj původ mimo naši Zemi (sluneční energie, gravitace).

Mezi základní exogenní tvary a pochody náleží:

 • svahové pochody

 • krasové jevy

 • fluviální pochody

 • kryogenní pochody

 • eolické pochody

 • marinní pochody

 • biogenní pochody

 • antropogenní pochody

Svahové pochody

Jedná se o přenos hmot způsobených zemskou tíží.

Mezi nejznámější svahové pochody náleží:

 • laviny - rychlý pohyb sněhu ve směru svahu

 • bahenní proudy - pohyb jemnozrnného materiálu přesyceného vodou

 • řícení - rychlý pohyb hornin ze svahu

Krasové jevy

Vyskytují se v oblastech vápenců, dolomitů  a jim podobných hornin.

Jsou tvořeny erozní činností a chemickým působením povrchové a podpovrchové vody.

 Rozpouštěním vápence vznikají krasové jevy.

Kateřinská jeskyně

Základní rovnice krasovění:                      CaCO3 + CO2   + H2D  Ca(HCO3)2

Krasové tvary můžeme třídít na povrchové (exokras) a podzemní (endokras).

Povrchové tvary:

 • škrapy: drobné rýhy a tvary vhloubené do skalního podkladu, často se vytváří škrapová pole

 • závrty: sníženina okrouhlého tvaru vznikající rozpouštěním vápence vodou podél puklin

 • ponor: místo, kde se vodní tok ztrácí v podzemí (Rudické propadání)

 • vyvěračka: místo, kde vodní tok vyvěrá na povrch (řeka Punkva)

 • propast: svislá prohlubeň, často vznikající propadnutím stropů původních jeskyní

 • polje: rozsáhlá sníženina

škrapy závrt vývoj propasti

 

Podzemní tvary:

 • jeskyně - dutina vzniklá rozpuštěním vápence

 • krápníky: stalagtit, stalagmit, stalagnát, brčka

 • krasový kaňon a další.

Vědní obor zabývající se výzkumem jeskyň se nazývá speleologie.

propast Macocha

druhy krápníků
stalagmit stalagmit a stalaktit opona Hranický závrt

Kliknutím na obrázek se spustí video - Zbrašovské aragonitové jeskyně

Menu

Fluviální pochody a tvary

Jedná se o tvary způsobené povrchově tekoucí vodou.

Po deštích nebo při tání sněhu se vytváří ron tj. plošný nesoustředěný odtok vody, který postupně vytváří ronové rýhy.

Soustředěný odtok je nazýván vodním tokem. Při odtoku vody dochází k erozi (boční, hloubková, zpětná, evorze) nebo sedimentaci materiálu.

V úseku a má řeka nejpomalejší tok, dochází k usazování materiálu.

V úseku b má řeka nejrychlejší tok, dochází k erozi.

a) jesepní  břeh     b) výsepní břeh

meandr řeky

Na horním toku, kde má řeka největší spád a sklon, převažuje  hloubková  eroze nad usazováním. Říční údolí má tvar písmene V. Vznikají hluboká, zaříznutá, úzká údolí.

Na dolním toku má řeka nejmenší sklon a spád, převažuje zde usazování nad erozí. Údolí má tvar širokého písmene V. Z eroze se uplatňuje především eroze boční, vytváří se zákruty řeky. Zákruty mající více než 180o se nazývají meandry.

Vodní toky se snaží dosáhnou profilu rovnováhy.

V ústích řek vlivem sedimentace vznikají náplavové kužele, řeka se větví a vytváří deltovité ústí.

Erozivní činností tekoucí vody vznikají říční terasy. Jedná se o zarovnané stupňovitě uspořádané plošiny pokryté štěrky a písky jako pozůstatek původního dna koryta řeky.

 

říční terasy

Samostatná práce:

Vysvětlete pojmy:

 • údolní niva

 • evorze

 • obří hrnec

Kryogenní pochody a tvary

Vznikají v části krajiny - kryosféře, ve které je minimálně 2 roky teplota bod bodem mrazu.
Asi 1/10 reliéfu pokrývají ledovce. Ledovec vzniká nad sněžnou čárou přeměnou sněhu v led.

Dělení ledovců:

a) ledovce horské

svahový, karový, údolní - v pohoří Himálaj, Andy, Alpy atd.

 

Ledovec Taschach - Rakousko

b) ledovce pevninské (v Grónsku, Antarktidě)

Ledovce se pohybují a vytváří v reliéfu charakteristické tvary:

 • moréna: horninový materiál hromadící se na povrchu, vnitru ledovce a pohybující se s ledovcem.

   Dělíme je na:

  • čelní

  • boční

  • střední

  • spodní

  • vnitřní aj.

 • trog: ledovcem přemodelované údolí, s příčným profilem ve tvaru U

 • fjord: údolí zatopené mořem po ústupu ledovce se strmými břehy (Norsko, Nový Zéland)

 • bludný balvan: velké zvětraliny unášené ledovcem na velkou vzdálenost

 • kar: hluboká sníženina obklopená vysokými skalními svahy, leží pod vrcholem či v horní části hory nebo v uzávěru ledovcového údolí. Po ústupu ledovce vznikají často karová jezera.

Dále vznikají periglaciální jevy a tvary: kamenná moře, mrazové sruby, permafrost (dlouhodobě zmrzlá půda) atd.

Menu

Eolické pochody a tvary

Tvary zemského povrchu vytvořené větrem projevující se převážně v oblastech bez nebo s minimální vegetací. Projevují se vlastní odnosovou činností (deflace) a obrušováním reliéfu unášenými materiálem (koraze). Vznikají nové tvary např:

skalní hřiby (1)
viklany (2)

skalní brána osamocené (svědecké) hory

 

skalní hřib skalní brána skalní okno svědecké hory

Transportovaný materiál může být i ukládán ve formě přesypů (dun) nebo spraše. Výška přesypů je různá – od několika cm (tzv. čeřiny) až po několik desítek m. Délka může dosahovat několika km. Přesypy srpovitého tvaru se nazývají barchany.

písečné duny

pohyb přesypů

barchany

 

 

 Menu

Marinní tvary a pochody

Činnost mořské nebo oceánské vody.

Důležitým modelačním činitelem na pobřeží je příboj, to znamená nárazy mořských vln na pobřeží.

Erozní činnost mořské nebo oceánské vody na pobřeží se nazývá abraze.

Záliv St-Malo - Francie

Západní pobřeží Irska Západní pobřeží Irska Frijulské pobřeží - Francie

V horninách vznikají rýhy, později brány a jeskyně, pobřežní terasy, srázy, sruby a útesy.

Při zpětném proudění vln na pobřeží dochází k neustálému třídění naneseného materiálu, jemné součásti se dostanou dále do oceánu než velké kusy. Tak vznikají rovné pláže.

Moře a oceány jsou také největšími sedimentačními oblastmi světa. Sedimenty mohou být původu:

 • anorganického -  vše, co je spláchnuto vodou rozpadem jiných činitelů

 • organického - zbytky těl a schránek živočichů

 • chemického - vrstvy solí

Sedimenty mohou být shlukovány proudem vln do srpovitých poloostrovů - kos (a), které vytváří zálivy - limany (b).

Menu

Biogenní tvary a pochody

Jedná se o činnost organismů (rostlin i živočichů) působící na reliéf. Tato činnost může být tvořivá nebo rušivá, popř. mechanická nebo chemická.

Výsledkem činností organismů jsou např:

 • termitiště

 • korálové útesy

 • rašelina, uhlí, vápenec, živice apod.

Model termitiště - ZOO Praha

Antropogenní pochody a tvary

Tvary zemského povrchu vytvořené činností člověka.

Člověk je v současnosti rozhodující činitel na 4/5 rozlohy pevniny.

Tvary podle jednotlivých druhů hospodářské činnosti

a) montánní – těžební

b) komunikační – dopravní

c) industriální – průmyslové

d) agrární – zemědělské

e) litorální – pobřežní

f) urbánní – sídelní

g) ostatní

Dlouhé Stráně - vodní nádrž
Štramberk - bývalý lom

Příklad: Písemně zařaďte dané tvary do jednotlivých skupin

tunel

hráz

přehrada

terasa

šachta

pískovna

odkaliště

odvodňovací kanál

kanál

průmyslová halda

násyp

důl

zákop

mohyla

Odpovědi       Menu

Souhrnný přehled

Georeliéf je formován vzájemným působením exogenních a endogenních sil.

Rozeznáváme reliéf podmořský a pevninský. Pevninský reliéf dělíme podle nadmořské výšky a podle výškového převýšení krajiny.

Primární, převážně velké tvary jsou vytvářeny silami endogenními, síly exogenní tyto tvary narušují nebo vytváří nové, převážně menších rozměrů.

Exogenní tvary způsobují činitelé kryogenní, fluviální, biogenní, antropogenní, marinní a další.

Zpět


  © Školský portál Olomouckého kraje  Aktualizace: 26.12.2005 12:48:52

 webmaster@webvyuka.olportal.cz