Informatika

Informační a komunikační technologie

Úvod

Informační a komunikační technologie

Ve vyučovacím předmětu Informatika je realizován vzdělávací obsah ze vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie z RVPZ a RVP G. Předmět Informatika je realizován v šestiletém cyklu v prvním a druhém ročníku s jednohodinovou týdenní a ve třetím a čtvrtém ročníku s dvouhodinovou týdenní dotací. Ve čtyřletém cyklu je realizován v prvním a druhém ročníku s dvouhodinovou týdenní dotací. Obsah předmětu je provázán se vzdělávací oblastí Člověk a svět práce a úzce souvisí s předmětem Digitální technologie. Oba tyto vzdělávací obory Informatika i Digitální technologie se cíleně zaměřují na rozvoj pracovních dovedností a návyků žáků při práci s digitálními technologiemi v jejich rozmanitých podobách. Výuka probíhá v počítačových učebnách, které jsou připojeny do školní sítě. Na všech počítačích je on-line přístupný Internet. Každá třída je rozdělena na skupiny tak, aby každý student měl svůj vlastní počítač.

Předmět umožňuje žákům dosáhnout vyšší úrovně informační gramotnosti. Žák získá pokročilé dovednosti v ovládání výpočetní techniky, seznámí se s moderními informačními technologiemi a získá přehled ve světě informací. Žáci jsou motivováni ke zvládnutí výpočetní techniky, především k rychlému vyhledávání a kreativnímu zpracovávání potřebných informací pomocí internetu a jiných digitálních médií, což umožňuje rozvoj samostatného učení a zároveň odlehčuje paměť při současném využívání většího počtu dat. Získané dovednosti a vědomosti jsou důležitým předpokladem pro jejich uplatnění na trhu práce a pro jejich efektivní rozvíjení v budoucí profesi.

Upřednostněnou formou realizace předmětu je především praktické ověřování dovedností samostatnou prací žáků s využitím výpočetní a komunikační techniky. V rámci předmětu Informační a komunikační technologie si studenti osvojují základní pojmy z oblasti hardware, software a sítí. Studenti jsou vedeni ke zvládnutí pokročilejších funkcí při práci s textem, tabulkami, grafikou, databázemi, prezentacemi a multimédii. Používají tyto nástroje pro zpracování informací, které se učí vyhledávat na internetu. Ověřují věrohodnost informací, dodržují pravidla informační etiky a respektují zákony na ochranu duševního vlastnictví. Využívají internetové a komunikační služby v síti např. www, chat, e-mail nebo ftp. Dále jsou žáci vedeni k algoritmickému a systematickému způsobu myšlení a řešení problémů a to nejen v rámci tematického celku základů algoritmizace a programování, ale také v ostatních oblastech informatiky.

Na předmět navazuje volitelný Seminář informatiky ve 3. a 4. ročníku čtyřletého studia a v 5. a 6. ročníku šestiletého studia. Ve 3. a 5. ročníku je seminář zaměřen na prohloubení znalostí z oblasti základů algoritmizace a strukturovaného programování a na pokročilou uživatelskou informatiku. Ve 4. a 6. ročníku je zaměřen na shrnutí, zopakování a prohloubení poznatků v oblasti Informatiky a na přípravu studentů k maturitní zkoušce z Informatiky.

Vzhledem k rychlému vývoji tohoto oboru je nutné neustále začleňovat nové poznatky do výuky a vypouštět již nepoužívané.

Vyučující
  • Mgr. Dagmar Kolářová – vedoucí předmětové komise
  • RNDr. Jiří Šeiner
  • Ing. Dušan Rychnovský

Nahoru

Učební plán

Čtyřleté studium

Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
Informatika 2 2

Šestileté studium

Předmět 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. 6. roč.
Informační a komunikační technologie 1 1
Člověk a svět práce – digitální technologie 1
Informatika 2 2

Nahoru

Doporučená literatura ke studiu

Informatika a operační systémy

Textové editory

Tabulkové editory

Počítačová grafika a zpracování videa

Prezentace

Databáze

Tworba webových stránek

Algoritmizace a základy programování

Příprava k maturitě

Odborné časopisy

Soutěže, projekty, besedy, exkurze

Matematická olympiáda P – programování

Matematická olympiáda kategorie Programování

Školní soutěž v programování

Hledáme (talentované) zájemce o programování, aby navázali na své předchůdce, kteří úspěšně reprezentovali naši školu na krajské i celostátní úrovni. Vyzkoušejte své programátorské dovednosti na úloze SUDO_KUKON_TROLL

Zadání: napište program, který kontroluje naplnění tabulky SUDOKU.

  • navrhněte způsob zadání tabulky SUDOKU(i neúplné) z klávesnice
  • pro zadanou oblast (podčtverce 3×3, řádek nebo sloupec) zkontroluje, zda neobsahuje chybu (2 stejné hodnoty, nepovolená hodnota)
  • pro zadanou oblast (podčtverce 3×3, řádek nebo sloupec) vypíše chybějící hodnoty
  • vypíše všechny pozice v tabulce, kam lze dopsat zadané číslo

Do výsledkové listiny budou zahrnuti všichni, kdo vyřeší alespoň dva ze zadaných úkolů

Termín odevzdání: 20.12.2010

Své řešení v libovolném programovacím jazyce odevzdejte kterémukoliv učiteli informatiky. Jako řešení je nutno odevzdat spustitelnou verzi programu + výpis zdrojového kódu.

Historická poznámka: Ani SUDOKU neuniklo pozornosti českého všeuměla Járy Cimrmana. Podobně jako v jiných případech ovšem neuspěl se svým návrhem na přejmenování tohoto rébusu na LICHOKU, a to přesto, že počet řádků i sloupců i celkocý počet polí v tabulce je skutečně LICHÝ,a ne SUDÝ.

©Svetlik 09_2010

Užitečné odkazy

1. Matematická olympiáda kategorie Programování
2. Tvorba www – jakpsatweb
1. Tvorba www – webtvorba
2. Wikipedia
1. Czech computer
2. Základy programování – Linux soft

Nahoru

Aktuality

Zvýšení ceny obědů

[14.05.2020]

Oznámení pro žáky a rodiče oznamujeme Vám, že Školní jídelna, tř. 1. máje 358, Hranice zvyšuje od 1. 6. 2020 ceny obědů takto: žáci 11 – 14 let                             26,- Kč žáci 15 let a více                          … pokračovat »

Online výstava studentských prací žáků Gymnázia Hranice 2020

[13.05.2020]

Vzhledem k preventivním opatřením zavedených vládou České republiky byla zrušena pravidelná výstava studentských prací žáků naší školy v prostorách Hranického zámku plánovaná původně na červen 2020. Proto uveřejňujeme výstavu prací našich studentů touto online formou. … pokračovat »

Přístup do Office365

[7.05.2020]

OFFICE365 Všichni žáci naší školy mají zdarma přístup do internetové aplikace Office365.com pomocí uživatelského jména a hesla ze školní sítě. Tyto přihlašovací údaje jste dostali v září tohoto školního roku od svých třídních nebo  učitelů … pokračovat »

Informace pro žáky maturitních tříd 4.A a V6.A

[7.05.2020]

Ředitel školy informuje žáky tříd 4.A a V6.A, že na základě rozhodnutí MŠMT ČR je znovu obnovena přítomnost žáků posledního ročníku studia ve školách, a to od 11.5.2020 za účelem konzultací / přípravy ke společné … pokračovat »