Informatika

Informační a komunikační technologie

Úvod

Informační a komunikační technologie

Ve vyučovacím předmětu Informatika je realizován vzdělávací obsah ze vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie z RVPZ a RVP G. Předmět Informatika je realizován v šestiletém cyklu v prvním a druhém ročníku s jednohodinovou týdenní a ve třetím a čtvrtém ročníku s dvouhodinovou týdenní dotací. Ve čtyřletém cyklu je realizován v prvním a druhém ročníku s dvouhodinovou týdenní dotací. Obsah předmětu je provázán se vzdělávací oblastí Člověk a svět práce a úzce souvisí s předmětem Digitální technologie. Oba tyto vzdělávací obory Informatika i Digitální technologie se cíleně zaměřují na rozvoj pracovních dovedností a návyků žáků při práci s digitálními technologiemi v jejich rozmanitých podobách. Výuka probíhá v počítačových učebnách, které jsou připojeny do školní sítě. Na všech počítačích je on-line přístupný Internet. Každá třída je rozdělena na skupiny tak, aby každý student měl svůj vlastní počítač.

Předmět umožňuje žákům dosáhnout vyšší úrovně informační gramotnosti. Žák získá pokročilé dovednosti v ovládání výpočetní techniky, seznámí se s moderními informačními technologiemi a získá přehled ve světě informací. Žáci jsou motivováni ke zvládnutí výpočetní techniky, především k rychlému vyhledávání a kreativnímu zpracovávání potřebných informací pomocí internetu a jiných digitálních médií, což umožňuje rozvoj samostatného učení a zároveň odlehčuje paměť při současném využívání většího počtu dat. Získané dovednosti a vědomosti jsou důležitým předpokladem pro jejich uplatnění na trhu práce a pro jejich efektivní rozvíjení v budoucí profesi.

V rámci předmětu Informační a komunikační technologie si studenti osvojují základní pojmy z oblasti hardware, soft
Upřednostněnou formou realizace předmětu je především praktické ověřování dovedností samostatnou prací žáků s využitím výpočetní a komunikační techniky, hardware, software a sítí. Studenti jsou vedeni ke zvládnutí pokročilejších funkcí při práci s textem, tabulkami, grafikou, databázemi, prezentacemi a multimédii. Používají tyto nástroje pro zpracování informací, které se učí vyhledávat na internetu. Ověřují věrohodnost informací, dodržují pravidla informační etiky a respektují zákony na ochranu duševního vlastnictví. Využívají internetové a komunikační služby v síti např. www, chat, e-mail nebo ftp. Dále jsou žáci vedeni k algoritmickému a systematickému způsobu myšlení a řešení problémů a to nejen v rámci tematického celku základů algoritmizace a programování, ale také v ostatních oblastech informatiky.

Na předmět navazuje volitelný Seminář informatiky ve 3. a 4. ročníku čtyřletého studia a v 5. a 6. ročníku šestiletého studia. Ve 3. a 5. ročníku je seminář zaměřen na prohloubení znalostí z oblasti základů algoritmizace a strukturovaného programování a na pokročilou uživatelskou informatiku. Ve 4. a 6. ročníku je zaměřen na shrnutí, zopakování a prohloubení poznatků v oblasti Informatiky a na přípravu studentů k maturitní zkoušce z Informatiky.

V posledních letech škola aktivovala zdarma přístup pro všechny studenty a zaměstnance školy na internetový portál Office 365, který umožňuje využít jak nástroje MS Office, tak nástroje pro komunikaci mezi studenty a učiteli.

Vzhledem k rychlému vývoji tohoto oboru je nutné neustále začleňovat nové poznatky do výuky a vypouštět již nepoužívané.

Vyučující
 • Mgr. Dagmar Kolářová – vedoucí předmětové komise
 • RNDr. Jiří Šeiner
 • Ing. Dušan Rychnovský

Nahoru

Učební plán

Čtyřleté studium

Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
Informatika 2 2

Šestileté studium

Předmět 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. 6. roč.
Informační a komunikační technologie 1 1 2 2
Člověk a svět práce – digitální technologie 1 1 1

Volitelné semináře

 • Dvouletý seminář informačních technologií ve 3. a 4. ročníku – zaměřený na rozvoj algoritmizace a prohloubení znalostí v oblasti informačních technologií, dvou a tří hodinový
 • Jednoletý seminář ve 4. ročníku – zaměřený na rozvoj algoritmizace a prohloubení znalostí v oblasti informačních technologií, dvou hodinový

Nahoru

Obsah studia Informatiky
 • Základy hardware
 • Software a operační systémy
 • Textové editory – Word, Word 365
 • Tabulkové procesory – Excel, Excel 365
 • Prezentace – Power Point, Power Point 365, Prezi
 • Vektorová grafika a základy animace – Zoner callisto, Corel draw
 • Bitmapová grafika a základy fotografování- ZonerPhoto studio, Corel PhotoPaint, Gimp
 • 3D grafika – CAD, SketchUp, 3D Tisk
 • Střih videa – Pinacle studio
 • Tvorba www – HTML, CSS, redakční systémy, PS PAD
 • Databáze – Excel, Access, SQL
 • Algoritmizace – Microbit, Code.org
 • Algoritmizace – C#, Visual Basic, Visual Studiu

Nahoru

Doporučená literatura

Příprava k maturitě

Odborné časopisy

Soutěže, projekty, besedy, exkurze

Matematická olympiáda P – programování

Matematická olympiáda kategorie Programování

Školní soutěž v programování

Hledáme (talentované) zájemce o programování, aby navázali na své předchůdce, kteří úspěšně reprezentovali naši školu na krajské i celostátní úrovni. Vyzkoušejte své programátorské dovednosti na úloze SUDO_KUKON_TROLL

Zadání: napište program, který kontroluje naplnění tabulky SUDOKU.

 • navrhněte způsob zadání tabulky SUDOKU(i neúplné) z klávesnice
 • pro zadanou oblast (podčtverce 3×3, řádek nebo sloupec) zkontroluje, zda neobsahuje chybu (2 stejné hodnoty, nepovolená hodnota)
 • pro zadanou oblast (podčtverce 3×3, řádek nebo sloupec) vypíše chybějící hodnoty
 • vypíše všechny pozice v tabulce, kam lze dopsat zadané číslo

Do výsledkové listiny budou zahrnuti všichni, kdo vyřeší alespoň dva ze zadaných úkolů

Termín odevzdání: 20.12.2010

Své řešení v libovolném programovacím jazyce odevzdejte kterémukoliv učiteli informatiky. Jako řešení je nutno odevzdat spustitelnou verzi programu + výpis zdrojového kódu.

Historická poznámka: Ani SUDOKU neuniklo pozornosti českého všeuměla Járy Cimrmana. Podobně jako v jiných případech ovšem neuspěl se svým návrhem na přejmenování tohoto rébusu na LICHOKU, a to přesto, že počet řádků i sloupců i celkocý počet polí v tabulce je skutečně LICHÝ,a ne SUDÝ.

©Svetlik 09_2010

Užitečné odkazy
1. Office 365
2. Matematická olympiáda kategorie Programování
3. Tvorba www – jakpsatweb
4. Tvorba www – webtvorba
5. Wikipedia
6. Czech computer
7. Základy programování – Linux soft
8. Prezi.com – prezentace online
9. Weebly.com – tvorba webových stránek, redakční systém
10. Code.org – základy algoritmizace, blokové programování
11. Microbit.org – základy algoritmizace, blokové programování s mikrobitem
12. Microbit.org – základy algoritmizace, blokové programování s mikrobitem
13. Microbiti.cz- základy algoritmizace, programování s mikrobitem
14. Microla.cz – základy algoritmizace, programování s mikrobitem
15. Visualstudio.microsoft.com – stažení Visual studia community veresion, algoritmizace
16. Veer.tv – práce s fotografiemi a videi 360°
17. DaVinci Resolve – střih videa

Nahoru

Aktuality

Letní škola Badatele – UP Olomouc

[3.07.2021]

3.–9. července 2021 Přírodovědecká fakulta UP, 17. listopadu 12, Olomouc Letní škola Badatele nabízí studentům všech typů středních škol získat nové znalosti a zajímavé zkušenosti z oblasti přírodních věd. Témata povedou zkušení odborníci z oblasti … pokračovat »

Vydání vysvědčení za školní rok 2020/2021

[30.06.2021]

Sportovní den

[29.06.2021]

Projektový den

[28.06.2021]