Školní řád

Tento řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků, jejich zákonných zástupců a zletilých žáků ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky, dále režim a provoz školy, podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí, dále podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků školy, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, a to podle ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších dodatků.

I. Práva a povinnosti žáků, jejich zákonných zástupců a zletilých žáků

A. Práva žáků, zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

Žáci mají právo:

 • Účastnit se povinného vyučování podle rozvrhu hodin své třídy, mají právo na vzdělání podle platných zákonů, být informováni o případných změnách v obsahu a organizaci studia, o průběhu a výsledcích svého vzdělávání.
 • Být seznámeni s učebním plánem, formami výuky, s informacemi o způsobu ukončování studia.
 • Volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí.
 • Zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy.
 • Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje.
 • Na informace a poradenskou pomoc školy, mají právo požádat vyučujícího o konzultaci.
 • V jednotlivých vyučovacích předmětech být poučeni o jejich obsahu, požadavcích a způsobu klasifikace.
 • Být na počátku studia informováni o školním vzdělávacím programu, je-li zpracován, možnostech jejich uplatnění po absolvování studia.
 • Požádat o uvolnění z výuky předepsaným způsobem.
 • Požádat o komisionální přezkoušení v případě, že mají pochybnosti o správnosti své klasifikace (u nezletilých žáků žádají zákonní zástupci). Žádost se podává do 3 dnů ode dne, kdy se student o klasifikaci oficiálně dozvěděl.
 • Požádat o individuální studijní plán dle platné legislativy. Mají právo na individuální přístup v případě mimořádného nadání, sociálního nebo zdravotního znevýhodnění.
 • Obrátit se s podněty a stížnostmi k práci školy na výchovného poradce, metodika školní prevence či třídního učitele.
 • Na informace mají v případě zletilých žáků právo také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost.
B. Povinnosti žáků, zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

Žáci jsou povinni:

 • Řádně docházet do školy, řádně se vzdělávat, plnit zadané úkoly a připravovat se na výuku.
 • Dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni.
 • Ve škole, ve školní jídelně i mimo školu dodržovat zákonné normy, pravidla slušného společenského a kulturního chování.
 • Plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem.
 • Řídit se rozvrhem vyučovacích hodin, sledovat změny na vývěsce školy a web. stránkách školy, přicházet do školy nejméně 10 minut před začátkem vyučování, omluvit pozdní příchod.
 • Zaujmout místo v lavici dle zasedacího pořádku nejpozději při zvonění, mít připraveny věci na vyučování.
 • Každý úraz ohlásit příslušnému vyučujícímu.
 • Setrvávat v budově školy v průběhu vyučování a přestávkách, odejít je možno jen ve volné hodině, jinak se svolením třídního učitele nebo pedagogického dozoru.
 • Používat ve škole hygienické přezůvky, dle požadavků vyučujících pomůcky k výuce – učebnice, sešity, plášť, další školní pomůcky.
 • Dodržovat povinnosti služby ve třídě.
 • Podrobit se ověření znalostí za celé klasifikační období v předmětech stanovených ředitelem školy v případě, že absence za dané klasifikační období přesáhne 25 % z celkového počtu odučených hodin.
 • Z bezpečnostních důvodů se nesmí vyklánět z oken, pokřikovat na ulici, vyhazovat předměty z okna a sedat na okenní parapety.
 • Dodržovat pravidla slušného chování vůči všem žákům, pracovníkům školy a dospělým osobám v budově školy.Porušení pravidel bude považováno za závažné, úmyslné porušení povinností stanovených školským zákonem § 31.
 • Vyvarovat se projevů rasismu, diskriminace, nepřátelství, násilí, intolerance, šikany a xenofobie. Každý, kdo tyto velmi závažné přestupky ve škole zaregistruje, je povinen to nahlásit řediteli školy, třídnímu učiteli nebo osobě, které důvěřuje.
 • Zletilí žáci jsou dále povinni:

 • Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.
 • Dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými tímto školním řádem v části II. Vnitřní režim školy, písm. A. Docházka do školy, omlouvání nepřítomnosti ve vyučování, odst. 6.
 • Oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2a) zákona č. 561/2005 Sb. (školský zákon) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a studenta, a změny v těchto údajích.
 • Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni:

 • Zajistit, aby žák docházel řádně do školy.
 • Na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka a spolupracovat se školou při řešení sociálně patologických jevů, projevů diskriminace, agrese a na výzvu školy se dostavit k jednání.
 • Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.
 • Dokládat důvody nepřítomnosti nezletilých žáků ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými tímto školním řádem v části II. Vnitřní režim školy, písm. A. Docházka do školy, omlouvání nepřítomnosti ve vyučování, odst. 6.
C. Žáci mají zakázáno
 • Kouřit, pít alkoholické nápoje, nosit, držet, distribuovat a užívat návykové látky, projevovat diskriminaci, nepřátelské a násilné chování ve škole, v okolí školy a při školních akcích. V okolí školy se jedná o tyto ulice – Zborovská, 1. máje, Šromotovo nám., Mlýnský příkop.
 • Přinášet do školy nebo na akce organizované školou věci nebezpečné pro život a zdraví, věci, které by mohly ohrožovat mravní výchovu, věci, které nesouvisí s výukou.
 • Používat mobilní telefon, audiopřehrávače jakéhokoliv typu v době vyučování, nabíjet mobilní telefony v budově školy. V době výuky musí být mobilní telefon vypnutý. Manipulovat s elektrickými spotřebiči a manipulovat s regulačními ventily na ústředním topení bez dozoru učitele. Manipulovat s pojistkami u hasicích přístrojů.
 • Pořizovat audio, video, foto z výuky bez vědomí učitele a spolužáků.
 • Propagovat činnost politických stran a hnutí.
 • Vstupovat do odborných učeben, laboratoří, tělocvičny bez pokynu učitele.
 • Umožnit vstup do budovy školy cizím osobám. Případné návštěvy je nutno ohlásit v kanceláři školy, návštěvy příbuzných jsou povolovány jen ve výjimečných případech.
 • Vyrušovat při vyučování a zabývat se činnostmi, které s ním nesouvisejí, napovídat a opisovat při ověřování znalostí a dovedností.

II. Vnitřní režim školy

A. Docházka do školy, omlouvání nepřítomnosti ve vyučování
 • Povinností žáka je docházet do školy včas a pravidelně dle platného rozvrhu pro danou třídu. V mimořádných situacích může ředitel školy povolit pozdější příchod do vyučování či dřívější odchod z vyučování (potíže se spojením). Tyto výjimky eviduje třídní učitel v třídní knize a vyučující v třídní knize PVP či NP.
 • Po příchodu do školy je žák povinen se přezout a odložit na určená místa venkovní oblečení. Šatna není určena pro jiné věci (např. peníze, cennosti, mobily, šperky, klíče), škola ručí jen za obuv a oblečení, deštníky. Šatnu je nutno zamknout, za neuzamčené věci škola neručí.
 • Jestliže z analýzy absence žáka vyplývá podezření na účelové či únikové absence nebo je omlouvání absence problematické, může třídní učitel vyžadovat omluvení absence pouze na základě lékařského potvrzení.
 • Neakutní návštěvy lékaře realizuje žák zásadně mimo vyučování. Nelze-li jinak, dohodne si termín, kdy je jeho nepřítomnost ve výuce nejmenší.
 • Důvody a okolnosti, které jsou předem známé a budou příčinou absence, nahlásí žák nebo jeho zákonný zástupce předem třídnímu učiteli, případně vyučujícímu daného předmětu (absence v rozsahu minim. 1 hodiny) nebo řediteli školy (absence v rozsahu 2 a více dní). O nahlášené absenci provede třídní učitel záznam do třídní knihy.
 • Absenci z nepředvídaných důvodů je zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka povinen nahlásit škole (kancelář ředitele školy, třídní učitel) neprodleně, nejpozději do 3 kalendářních dnů (telefonicky, písemně, e-mailem, SMS).
  Každou absenci ve vyučování je zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka povinen omluvit třídnímu učiteli nebo zastupujícímu třídnímu učiteli neprodleně, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů po ukončení absence.
  V případě absence žáka ve vyučování, která předchází vedlejším prázdninám nebo dnu/dnům ředitelského volna, je zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka povinen tuto absenci omluvit první den nástupu žáka do vyučování.
 • U nezletilých žáků veškerou nepřítomnost omlouvají zákonní zástupci, ve výjimečných případech může třídní učitel požadovat lékařské potvrzení o absenci – z důvodu nemoci.
 • Zletilí žáci musí mít absenci ze zdravotních důvodů doloženou potvrzením lékaře.
 • Nepřítomnost žáka lze omluvit jen pro závažné důvody (nemoc, rodinné důvody apod.).
 • Uvolnění žáka z vyučování v délce jednoho dne povoluje třídní učitel, uvolnění na více dní ředitel školy.
 • Neomluvenou nepřítomnost
  do 10 vyučovacích hodin řeší třídní učitel, nad 10 neomluvených hodin svolává ředitel školy pedagogickou radu a výchovnou komisi. Přesáhne-li neomluvená absence 25 hodin, zašle škola bezodkladně hlášení o záškoláctví příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí. V případě opakovaného záškoláctví je hlášení odesláno také Policii ČR.
 • Jestliže se student nezúčastní vyučování po dobu nejméně 5 dnů a jeho neúčast není omluvena, vyzve ředitel školy písemně zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, aby neprodleně doložil důvody nepřítomnosti, upozorní jej, že jinak bude žák posuzován, jako by studia zanechal. Žák, který do 10 dnů od doručení výzvy do školy nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, se posuzuje, jako by vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty. Tímto dnem přestává být žákem školy.
 • Žák, který splnil povinnou školní docházku, může
  zanechat vzdělávání
  na základě písemného sdělení doručeného řediteli školy. Součástí sdělení nezletilého žáka je souhlas jeho zákonného zástupce. Žák přestává být žákem střední školy dnem následujícím po dni doručení tohoto sdělení řediteli školy, popřípadě dnem uvedeným ve sdělení o zanechání vzdělávání, pokud jde o den pozdější.
 • Z tělesné výchovy uvolní ředitel školy žáka na základě písemného doporučení lékaře na předepsaném tiskopise.
 • Ředitel školy je povinen přerušit vzdělávání žákyni z důvodu těhotenství a mateřství, jestliže vyučování podle lékařského posudku ohrožuje těhotenství žákyně. Žákyně je povinna neprodleně oznámit těhotenství ředitelství školy.
 • Ředitel školy může dlouhodobě nemocnému nebo postiženému žákovi umožnit přípravu a vykonání zkoušek v termínech, které stanoví v souladu s platnou legislativou.
 • Denní provoz školy (mimo vedlejší a hlavní prázdniny, svátky) je v pracovním týdnu stanoven od 7.15 do 16.15 hodin (týká se výuky povinných předmětů), v případě nepovinných předmětů je provoz školy ukončen v 17.00 hod.
B. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 • Za každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení, za první pololetí lze vydat výpis z vysvědčení.
 • Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikací.
 • Základní podmínkou klasifikace v předmětu je 75 % účast ve výuce. Pokud to žák nesplní, bude vykonávat dodatečnou zkoušku. O charakteru zkoušky rozhodne vyučující daného předmětu.
 • Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí příslušného ročníku prospěl ze všech povinných předmětů, stanovených učebním plánem nebo ŠVP, je-li stanoven, s výjimkou předmětů, z nichž se žák nehodnotí.
 • Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do konce června. Není-li možné žáka hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. Není-li žák hodnocen z povinného předmětu vyučovaného pouze v 1. pololetí ani v náhradním termínu, neprospěl.
 • Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl.
 • Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze 2 povinných předmětů, nebo žák, který neprospěl na konci prvního pololetí nejvýše ze 2 povinných předmětů vyučovaných pouze v prvním pololetí, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Opravné zkoušky jsou komisionální.
 • Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do konce září následujícího školního roku.
 • Má-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka. Je-li vyučujícím žáka v daném případě ředitel školy, žádá příslušný krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zletilým žákem nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka.
 • V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky a komisionálního přezkoušení na jiné střední škole. Zkoušky se na žádost krajského úřadu účastní školní inspektor.
 • Komisionální zkoušku koná žák v těchto případech:
  • koná-li opravné zkoušky,
  • požádá-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka o jeho komisionální přezkoušení z důvodu pochybnosti o správnosti hodnocení,
  • jestliže ředitel školy zjistí, že vyučující porušil pravidla hodnocení.

  V jednom dni může žák konat jen jednu komisionální zkoušku. Pokud se komisionální zkouška koná z důvodu nařízení ředitele školy nebo na žádost zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, může být žák v příslušném pololetí z daného předmětu komisionálně zkoušen jen jednou.

 • Individuální vzdělávací plán může ředitel školy povolit s písemným doporučením školského poradenského zařízení žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na žádost zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka. Individuální vzdělávací plán může ředitel školy povolit i z jiných závažných důvodů. Stanovený individuální plán je součástí osobní dokumentace žáka.
 • VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

13.1. Stupnice hodnocení

13.1.1. Hodnocení a prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech se klasifikuje těmito stupni:

Stupeň 1 (výborný)

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně a plně chápe vztahy mezi nimi. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Je schopen samostatně studovat vhodné texty.

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně a plně chápe vztahy mezi nimi. Samostatně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Vhodné texty je schopen studovat samostatně nebo s menší pomocí.

Stupeň 3 (dobrý)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných teoretických a praktických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, je schopen samostatně studovat podle návodu učitele.

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky. Závažné chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samotném studiu má velké těžkosti.

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti, chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele.

13.1.2. Hodnocení chování:

Chování žáka je klasifikováno třemi stupni:

 • 1 – velmi dobré
 • 2 – uspokojivé
 • 3 – neuspokojivé

13.1.3. Celkové hodnocení žáka na vysvědčení se vyjadřuje slovně stupni:

 • prospěl(a) s vyznamenáním – průměrný prospěch do 1,50, chování velmi dobré a klasifikace v žádném povinném předmětu není horší než chvalitebná
 • prospěl(a) – klasifikace v povinném předmětu není vyjádřena stupněm nedostatečný
 • neprospěl(a) – je-li klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm nedostatečný

13.2. Zásady a podklady pro klasifikaci

Při hodnocení a klasifikaci je učitel přiměřeně náročný a objektivní, v přístupu k žákům uplatňuje pedagogický takt.

Podklady pro klasifikaci získává učitel následujícími metodami:

 • soustavným diagnostickým pozorováním žáka,
 • soustavným sledováním výkonů žáka a jeho průběžné připravenosti na vyučování,
 • zkouškami (písemnými, ústními, praktickými, pohybovými).

13.3. Pravidla pro hodnocení učitelem:

 • Žák musí být z předmětu vyzkoušen ústně nebo písemně nejméně dvakrát za každé klasifikační období. V jednom dni může být žák ústně zkoušen maximálně dvakrát.
 • Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace a stručně zhodnotí klady a nedostatky výkonu.
 • Při ústném zkoušení oznámí výsledek ihned, při písemném nejpozději do 14 dnů. S opravenou písemnou prací a jejím hodnocením je žák osobně seznámen a má možnost vyžádat si vysvětlení a odůvodnění známky.
 • Učitel je povinen vést si soustavou evidenci klasifikace žáků, která je rovněž vedena elektronicky. Elektronické vedení klasifikace se používá u žáků vyššího stupně víceletého gymnázia a čtyřletého gymnázia. V úrovni nižšího stupně víceletého gymnázia se vede klasifikace formou klasifikačního archu, žák zodpovídá za zapsání známky do své žákovské knížky.
 • Písemné práce žáků učitel přehledně zakládá tak, aby bylo možno provést jejich kontrolu vedoucími pracovníky školy, inspekčními orgány, případně zákonnými zástupci žáků. Významné práce jsou zakládány po celou dobu studia žáka na škole (pololetní, opakovací, postupové apod.), orientační písemné práce učitel shromažďuje a zakládá po dobu školního roku a dbá o jejich přiměřenou formu a úpravu.
 • Na konci klasifikačního období v daném termínu zapíše učitel celkový výsledek klasifikace do třídního výkazu a současně provede jeho elektronické zpracování.
 • Třídní učitel ve spolupráci s vyučujícími a zástupcem ředitele školy koordinuje plán písemných prací na závěr klasifikačního období tak, aby žáci nebyli přetěžováni. V jednom dni mohou žáci psát nejvíce jednu pololetní práci (maximálně dvě za týden), počet písemných prací menšího rozsahu nebo písemných prací se zadanou domácí přípravou není omezen.
C. Služby žáků
 • Třídní učitel určí dva žáky jako pořádkovou službu týdne ve třídě. Služba stírá tabuli, pečuje o čistotu učebny a klima učebny (větrání, světlo), odpovídá za to, že je ve třídě křída. Na počátku každé vyučovací hodiny hlásí služba nepřítomnost žáků. Pokud se vyučující nedostaví do pěti minut do zvonění do hodiny, služba jej vyhledá, jinak hlásí nepřítomnost vyučujícího zástupci ředitele školy nebo řediteli. Služba přenáší třídní knihu a zodpovídá za její stav či případnou ztrátu.
D. Školní exkurze
 • Délka školní exkurze je nejvíce dva vyučovací dny. Za organizaci odpovídá pověřený učitel, termín akce se hlásí nejméně čtyři týdny před jejím konáním řediteli školy. Na těchto akcích platí veškerá ustanovení školního řádu. Školní exkurze se neuskuteční, pokud by se exkurze účastnilo méně než 80 % žáků z celkového počtu žáků ve třídě.
E. Průběh středního vzdělávání
 • Uchazeč se stává žákem střední školy prvním dnem daného školního roku.
 • Opakování ročníku a uznání předchozího vzdělání se žákovi umožňuje po posouzení na základě písemné žádosti. O přestupu žáka střední školy do jiné střední školy rozhoduje ředitel školy, do které se žák hlásí, na základě písemné žádosti. Součástí písemné žádosti nezletilého žáka je souhlas zákonného zástupce žáka.
 • Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku, přerušit vzdělávání, a to na dobu nejvýše dvou let. Po dobu přerušení vzdělávání žák není žákem školy. Po uplynutí doby přerušení vzdělávání pokračuje žák v tom ročníku, ve kterém bylo vzdělávání přerušeno.

III. Podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 • Žáci jsou povinni dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni, a plnit pokyny zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem GH.
 • Zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.
 • Změny zdravotního stavu, ke kterým dojde v průběhu vzdělávání a které mohou mít vliv na zapojení žáka do prováděných činností, oznamují žáci okamžitě příslušnému pedagogickému pracovníkovi.
 • Žáci jsou povinni každý úraz ohlásit příslušnému vyučujícímu.
 • Z bezpečnostních důvodů se žáci nesmí vyklánět z oken, pokřikovat na ulici, vyhazovat předměty z okna a sedat na okenní parapety a tělesa ústředního topení.
 • Přerušení vzdělávání z důvodu těhotenství – ředitel školy je povinen přerušit vzdělávání žákyni z důvodu těhotenství a mateřství nebo jestliže vyučování podle lékařského posudku ohrožuje těhotenství žákyně.
 • Žák nemůže být uvolněn z předmětu rozhodujícího pro odborné zaměření absolventa. V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na písemné doporučení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo odborného lékaře. Žák není z předmětu, z něhož byl zcela uvolněn, hodnocen.
 • Škola zajišťuje podmínky pro včasné poskytnutí první pomoci. Odpovídá za vhodné rozmístění lékárniček první pomoci s potřebným vybavením. Rovněž zajistí, aby se zásadami poskytování první pomoci byli seznámeni žáci a všichni zaměstnanci školy. Podle závažnosti úrazu a s ohledem na věk zraněného žáka, případně na další okolnosti, zajistí škola jeho doprovod do zdravotnického zařízení a zpět. O události a provedených opatřeních informuje neprodleně zákonného zástupce žáka.
 • Škola zajistí, aby žáci byli poučeni o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti při všech činnostech, jichž se účastní při vzdělávání nebo v přímé souvislosti s ním. Dokladem o provedeném poučení je záznam poučení (např. v třídní knize), přílohou je osnova poučení. Pokud to stanoví předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, nebo je-li to odůvodněno rizikem činnosti, budou znalosti žáků ověřeny. Žáky, kteří nebyli v době poučení přítomni, je potřeba v nejbližším vhodném termínu poučit a provést o tomto zápis.
 • 1Ředitel školy pověří dozorem pedagogického pracovníka, stanoví rozvrh dozoru nad žáky a vyvěsí ho na takovém místě, aby bylo možno při kontrolní činnosti snadno rozpoznat, který pedagogický pracovník dozor koná. Pedagogický pracovník koná dozor nad žáky ve škole před vyučováním, po vyučování, o přestávkách mezi dvěma vyučovacími hodinami. Dozor ve škole začíná nejméně 20 minut před začátkem dopoledního vyučování a končí odchodem žáků ze školy po skončeném vyučování.
 • Zajištění dozoru nad žáky – strávníky v zařízení školního stravování přísluší vždy té právnické osobě, která vykonává činnost zařízení školního stravování.
  Při akcích konaných mimo školu, kdy místem pro shromáždění žáků není škola, začíná dozor 15 minut před dobou shromáždění na určeném místě. Po skončení akce dozor končí na předem určeném místě a předem stanoveném čase. Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce oznámí škola nejméně jeden den před konáním akce, buď zákonným zástupcům žáků, nebo přímo zletilým žákům.
 • Pedagogičtí pracovníci vykonávají podle pokynů ředitele dozor i mimo školu, např. při kurzech, exkurzích a jiných činnostech, při účasti na soutěžích, přehlídkách popřípadě na jejich přípravě a na jiných akcích organizovaných školou.
  Při akcích konaných mimo školu, kdy jsou jejich účastníci ubytováni v objektech jiných osob, dodržují žáci předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a předpisy o požární ochraně platné v těchto objektech. Žáci dodržují stanovený režim dne a pokyny vydané pro dobu nočního klidu. Za seznámení žáků s těmito pokyny a za kontrolu jejich dodržování odpovídá vedoucí akce nebo jím určený pedagogický pracovník. Vedoucí akce rozhodne o způsobu provádění dohledu v době nočního klidu.
 • Bezpečnost žáků při tělesné výchově zajišťuje pedagogický pracovník po celou dobu vyučování. Vydává jasné, přesné a žákům srozumitelné povely a pokyny, kontroluje bezpečnost a funkčnost tělocvičného nářadí a náčiní před zahájením výuky. Přihlíží zejména k fyzické vyspělosti žáků, k jejich věku a předchozím zkušenostem.
  Při konání lyžařského výcviku či sportovně turistického kurzu se řídí žáci pokyny vyučujících při dodržení interních pravidel pro konání těchto kurzů. V případě jejich konání zodpovídá vedoucí kurzu za poučení žáků o bezpečnosti na k tomu zvlášť určeném formuláři.
 • Zahraniční výjezdy – mezi účastníky výjezdu do zahraničí zařadí škola pouze ty žáky, kteří předloží písemný souhlas zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka a mají uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu platné na území příslušného státu a pojištění léčebných výloh v zahraničí nebo v případě výjezdu do členského státu Evropské unie mají Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo potvrzení tento průkaz nahrazující.
 • Úrazy žáků – úrazem žáků není úraz, který se žáků stane na cestě do školy a zpět, nebo na cestě na místo nebo cestou zpět, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo prostory školy při akcích konaných mimo školu.
  Škola odpovídá v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy žákům za škodu, která jim vznikla v důsledku úrazu. Způsob a náhradu škody projedná škola se zákonnými zástupci žáka nebo se zletilým žákem.

IV. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků

 • Žáci jsou povinni plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem.
 • Školní zařízení používat ohleduplně, nezasahovat a nemanipulovat vnitřním zařízením (např. ventily ústředního topení, pojistky u hasicích přístrojů), hlásit každé poškození na inventáři školy. Každý žák je odpovědný za škody, které svým jednáním způsobí, a proto škola po něm bude požadovat náhradu. Při úmyslném poškození, při poškození z nedbalosti nebo při neoprávněné manipulaci se školním majetkem hradí viník nebo jeho zákonný zástupce škodu v plné výši.
 • Žáci jsou povinni hlásit neprodleně každou ztrátu osobních věcí, zodpovídat si za peníze, cenné věci a oblečení, v případě potřeby si je uschovat v kanceláři školy. Škola zodpovídá pouze za svrchní oblečení a boty uložené v uzamčené šatně nebo na určených místech.
  Krádeže jsou protiprávním jednáním, a jakmile se škola o takovém jednání dozví, bude tuto skutečnost hlásit orgánům činným v trestním řízení (obvodní oddělení Policie ČR v Hranicích), nebo doporučí poškozenému (jeho zákonnému zástupci), aby se na tyto orgány obrátil. V případě, že je znám pachatel, bude věc nahlášena orgánu sociálně-právní ochrany (je-li pachatel mladší 18 let).

V. Závěrečná část

Třídní učitel zajistí prokazatelné seznámení všech žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků s tímto školním řádem. Jeho dodržování je závazné, v případě porušení budou vyvozeny důsledky a využity tresty a výchovné prostředky podle platných školských předpisů.

Tento Školní řád nabývá účinnosti dnem 1. září 2010.

Tento Školní řád může být aktualizován a doplňován.

Tento Školní řád nahrazuje dosavadní Školní řád Gymnázia, Hranice, Zborovská 293.

Příloha č. 1 – Výchovná opatření (§ 31 školského zákona)

Příloha č. 2 – Zákaz činnosti politických stran (§ 32 školského zákona)

V Hranicích 27. srpna 2010

PhDr. Radovan Langer, ředitel školy

Příloha č. 1

Výchovná opatření

1.1. Pochvaly nebo jiná ocenění práce žáků
 • Pochvala třídního učitele – třídní učitel na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících uděluje za výrazné projevy školní iniciativy nebo za úspěšnou práci, reprezentaci školy.
 • Pochvala ředitele školy – ředitel školy na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické nebo fyzické osoby po projednání v pedagogické radě uděluje za dlouhodobou úspěšnou práci, reprezentaci školy na úrovni předních umístění v regionálních a celostátních soutěžích, za výrazné projevy lidskosti a občanské iniciativy, záslužné a statečné činy.
 • Návrhy na ocenění MÚ Hranice, KÚ Olomouc, MŠMT – předkládá ředitel školy po projednání v pedagogické radě za mimořádné projevy osobní statečnosti a občanské iniciativy.
 • Knižní odměny – za příkladné výsledky ve studiu i chování, úspěšnou reprezentaci školy
 • Prospěchové stipendium – za trvalý celkový prospěch – s vyznamenáním včetně maturitní zkoušky.
1.2. Opatření k posílení kázně
 • Napomenutí třídního učitele – třídní učitel uděluje žákům za drobná porušení školního řádu a norem chování
 • Důtka třídního učitele – třídní učitel na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících uděluje za opakovaná drobná porušení nebo méně závažná porušení školního řádu v chování, absenci nebo plnění studijních povinností.
 • Důtka ředitele školy – ředitel školy na základě podnětu vyučujících po projednání v pedagogické radě uděluje za opakovaná méně závažná porušení (po předcházející důtce třídního učitele) nebo hrubá porušení školního řádu v chování, absenci nebo plnění studijních povinností.

O všech výchovných opatřeních třídní učitel informuje písemně zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků. Současně provede zápis v třídním výkaze.

1.3. Vyloučení ze školy
 • Ředitel školy může v případech závažného a hrubého porušení zákona č. 561/2004 Sb. a souvisejících vyhlášek MŠMT a školního řádu Gymnázia, Hranice, Zborovská 293 rozhodnout o:
 • Podmíněném vyloučení žáka ze školy
  V rozhodnutí o podmíněném vyloučení žáka ze školy stanoví ředitel zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák v průběhu zkušební lhůty dalšího závažného porušení povinností zákonných norem, může ředitel školy rozhodnout o jeho vyloučení ze školy.
 • Vyloučení žáka ze školy
  V případech mimořádně závažných a hrubých porušení zákona č. 561/2004 Sb., souvisejících vyhlášek MŠMT a školního řádu Gymnázia, Hranice, Zborovská 293 nebo opakovaná závažná porušení, pro která již byl žák podmíněně vyloučen ze školy, vydává ředitel rozhodnutí o vyloučení žáka ze školy.
  Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení.

Žáka lze podmíněně vyloučit nebo vyloučit ze školy pouze v případě, že splnil povinnou školní docházku. O podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka ze školy rozhodne ředitel školy do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se žák provinění dopustil (mimo provinění klasifikovaného jako trestný čin).
O svém rozhodnutí informuje ředitel školy pedagogickou radu.

Jako mimořádně závažná a hrubá provinění vedoucí k rozhodnutí o podmíněném vyloučení nebo vyloučení žáka ze školy lze posuzovat:

 • pravomocné odsouzení za spáchání trestného činu
 • zvlášť hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům a žákům školy
 • ohrožení zdraví a života pracovníků i žáků školy (požár, výbuch, hromadné otravy, distribuce a aplikace drog ve škole)
 • neomluvená absence nad 100 hodin

Hranice, 29.8.2008

PhDr. Radovan Langer, ředitel školy

Příloha č. 2

Zákaz činnosti a propagace politických stran a hnutí, zákaz reklamy
 • Ve školách a školských zařízeních není povolena činnost politických stran a politických hnutí ani jejich propagace.
 • Ve školách a školských zařízeních není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání, a reklama a prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický a morální vývoj dětí, žáků a studentů nebo přímo ohrožujících či poškozujících životní prostředí.

Hranice, 29.8.2008

PhDr. Radovan Langer, ředitel školy

Aktuality

INFORMACE PRO UCHAZEČE

[13.07.2021]

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2021 Výsledky 3. kola přijímacího řízení do oboru vzdělávání 79-41-K/61 – Gymnázium  (1. ročník šestiletého studia) Výsledky 3. kola přijímacího řízení 6-leté studium Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 do … pokračovat »

3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

[13.07.2021]

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2021 Výsledky 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 do oboru vzdělávání 79-41-K/61 – Gymnázium Výsledky 3. kola přijímacího řízení 6-leté studium Výsledky 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 do … pokračovat »

Provoz kanceláře školy pro veřejnost v období prázdnin

[7.07.2021]

Provoz kanceláře školy pro veřejnost v období prázdnin (1. 7. 2021 – 31. 8. 2021) pondělí 8.00 – 11.00 hod. středa 8.00 – 11.00.hod. Mgr. Ivo Macháček zastupující ředitel školy

Letní škola Badatele – UP Olomouc

[3.07.2021]

3.–9. července 2021 Přírodovědecká fakulta UP, 17. listopadu 12, Olomouc Letní škola Badatele nabízí studentům všech typů středních škol získat nové znalosti a zajímavé zkušenosti z oblasti přírodních věd. Témata povedou zkušení odborníci z oblasti … pokračovat »