Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy (školský zákon – Školská rada). Jako členové rady mohou být zvoleni zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a studenti.

Členové školské rady

Zákonný zástupce nezletilých žáků:
Ivo Lesák
753 01 Hranice, Pod bílým kamenem 1990
Zákonný zástupce zletilých žáků:
Radim Zlámal
žák 753 54 Rakov, č.p. 123
Zástupce pedagogických pracovníků:
Mgr. Ivo Macháček
zastupující ředitel školy 753 01 Hranice, Obránců míru 1360
Zástupce pedagogických pracovníků:
Mgr. Jiří Lysák
učitel 753 01 Hranice, Zborovská 65
Zástupce zřizovatele:
Ivan Kaštyl
753 01 Hranice, Jiřího z Poděbrad 1010
Zástupce zřizovatele:
Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA
vedoucí odboru školství Olomouckého kraje 779 00 Olomouc, Ručilova 12

Členové školské rady (zvolena 18. října 2010)

Zákonný zástupce nezletilých žáků:
Ivan Kaštyl
753 01 Hranice, Jiřího z Poděbrad 1010
Zákonný zástupce zletilých žáků:
Gabriela Kopáčiková
žák 753 01 Hranice, Struhlovsko 1214
Zástupce pedagogických pracovníků:
Mgr. Ivo Macháček
zástupce ředitele školy 753 01 Hranice, Olbrachtova 475
Zástupce pedagogických pracovníků:
Mgr. Jiří Lysák
učitel 753 01 Hranice, Zborovská 65
Zástupce zřizovatele:
Ivo Lesák
753 01 Hranice, Pod bílým kamenem 1990
Zástupce zřizovatele:
Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA
vedoucí odboru školství Olomouckého kraje 779 00 Olomouc, Ručilova 12

Členové školské rady (zvolena 17. února 2009)

Zákonný zástupce nezletilých žáků:
Ivan Kaštyl
753 01 Hranice, Jiřího z Poděbrad 1010
Zákonný zástupce zletilých žáků:
Petra Vašinová
žák 753 01 Hranice, Struhlovsko 1214
Zástupce pedagogických pracovníků:
Mgr. Ivo Macháček
zástupce ředitele školy 753 01 Hranice, Olbrachtova 475
Zástupce pedagogických pracovníků:
Mgr. Jiří Lysák
učitel 753 01 Hranice, Zborovská 65
Zástupce zřizovatele:
Ivo Lesák
753 01 Hranice, Pod bílým kamenem 1990
Zástupce zřizovatele:
Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA
vedoucí odboru školství Olomouckého kraje 779 00 Olomouc, Ručilova 12

Členové školské rady (zvolena 8. prosince 2005)

Zákonný zástupce rodičů:
Mgr. Tomáš Světnický
vedoucí personálního oddělení SSI Schäffer, s. r. o., Hranice 753 61 Hranice IV – Drahouše, Nádražní 321
Zákonný zástupce studentů:
Daniel Krejčiřík
žák 753 01 Hranice, Na Hrázi 1732
Zástupce pedagogických pracovníků:
Mgr. Ivo Macháček
učitel 753 01 Hranice, Olbrachtova 475
Zástupce pedagogických pracovníků:
RNDr. Dana Kubešová
učitelka 753 01 Hranice, Havlíčkova 356
Zástupce zřizovatele:
Josef Kaštovský
jednatel firmy Mijoka, s. r. o., Hranice 753 01 Hranice, Tyršova 1188
Zástupce zřizovatele:
Ing. Miroslav Kutý
ředitel Střední lesnické školy Hranice, Jurikova 588 753 01 Hranice, Valšovice 42

Zápisy, dokumenty a listiny školské rady

Zákon o školské radě (ze dne 24. září 2004)

§ 167

1. Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou radu. Při vyšší odborné škole se školská rada zřizuje vždy samostatně.

2. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle věty první a druhé ředitel školy.

3. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.

4. Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady.

5. Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.

6. Funkční období členů školské rady je tři roky.

7. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

§ 168

1. Školská rada:

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

2. Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

3. O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1. písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1. písm. b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

4. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí, nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle odstavce 3. ten, kdo ustanovil ředitele školy do funkce.

Aktuality

INFORMACE PRO UCHAZEČE

[13.07.2021]

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2021 Výsledky 3. kola přijímacího řízení do oboru vzdělávání 79-41-K/61 – Gymnázium  (1. ročník šestiletého studia) Výsledky 3. kola přijímacího řízení 6-leté studium Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 do … pokračovat »

3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

[13.07.2021]

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2021 Výsledky 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 do oboru vzdělávání 79-41-K/61 – Gymnázium Výsledky 3. kola přijímacího řízení 6-leté studium Výsledky 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 do … pokračovat »

Provoz kanceláře školy pro veřejnost v období prázdnin

[7.07.2021]

Provoz kanceláře školy pro veřejnost v období prázdnin (1. 7. 2021 – 31. 8. 2021) pondělí 8.00 – 11.00 hod. středa 8.00 – 11.00.hod. Mgr. Ivo Macháček zastupující ředitel školy

Letní škola Badatele – UP Olomouc

[3.07.2021]

3.–9. července 2021 Přírodovědecká fakulta UP, 17. listopadu 12, Olomouc Letní škola Badatele nabízí studentům všech typů středních škol získat nové znalosti a zajímavé zkušenosti z oblasti přírodních věd. Témata povedou zkušení odborníci z oblasti … pokračovat »