Informatika

Informatika
Informační a komunikační technologie
Úvod
Informační a komunikační technologie

Ve vyučovacím předmětu Informatika je realizován vzdělávací obsah ze vzdělávacího oboru Informatika z RVPZ a RVP G. Předmět Informatika je realizován v šestiletém cyklu v prvním a druhém, třetím a čtvrtém ročníku s dvouhodinovou týdenní týdenní dotací. Ve čtyřletém cyklu je realizován v prvním a druhém ročníku s dvouhodinovou týdenní dotací. Vzdělávací obor Informatika se cíleně zaměřují na rozvoj funkčních gramotností žáků při práci s digitálními technologiemi v jejich rozmanitých podobách. Výuka probíhá v počítačových učebnách, které jsou připojeny do školní sítě. Na všech počítačích je on-line přístupný Internet. Každá třída je rozdělena na skupiny tak, aby každý student měl svůj vlastní počítač.

Předmět umožňuje žákům dosáhnout vyšší úrovně informační gramotnosti. Žák získá pokročilé dovednosti v ovládání výpočetní techniky, seznámí se s moderními informačními technologiemi a získá přehled ve světě informací. Žáci jsou motivováni ke zvládnutí výpočetní techniky, především k rychlému vyhledávání a kreativnímu zpracovávání potřebných informací pomocí internetu a jiných digitálních médií, což umožňuje rozvoj samostatného učení a zároveň odlehčuje paměť při současném využívání většího počtu dat. Získané dovednosti a vědomosti jsou důležitým předpokladem pro jejich uplatnění na trhu práce a pro jejich efektivní rozvíjení v budoucí profesi.

Upřednostněnou formou realizace předmětu je především praktické ověřování dovedností samostatnou prací žáků s využitím výpočetní a komunikační techniky, hardware, software a sítí. Studenti jsou vedeni ke zvládnutí pokročilejších funkcí při práci s textem, tabulkami, grafikou, databázemi, prezentacemi a multimédii. Používají tyto nástroje pro zpracování informací, které se učí vyhledávat na internetu. Ověřují věrohodnost informací, dodržují pravidla informační etiky a respektují zákony na ochranu duševního vlastnictví. Využívají internetové a komunikační služby v síti např. www, chat, e-mail nebo aplikace internetové kanceláře Office365. Dále jsou žáci vedeni k algoritmickému a systematickému způsobu myšlení a řešení problémů a to nejen v rámci tematického celku základů algoritmizace, programování a robotiky, ale také v ostatních oblastech informatiky.

Na předmět navazuje volitelný Seminář programování v technické větvi pro 4. ročník čtyřletého studia a 6. ročník šestiletého studia. Seminář je zaměřen na prohloubení znalostí z oblasti základů algoritmizace a strukturovaného programování a na pokročilou uživatelskou informatiku. Také na závěrečné shrnutí a prohloubení poznatků v oblasti informatiky a na přípravu studentů k maturitní zkoušce z Informatiky.

Škola aktivovala zdarma přístup pro všechny studenty a zaměstnance školy na internetový portál MS Office 365, který umožňuje využít jak nástroje MS Office, tak nástroje pro komunikaci mezi studenty a učiteli.

V roce 2021 získali učitelé a studenti wi-fi přístup v každé učebně školy.

Od minulého školního roku škola také včleňuje nový obsah výuky informatiky, která má rozvíjet informatické myšlení a digitální kompetence podle nového školního vzdělávacího programu a záměru ministerstva školství. Rozvoj digitálních kompetencí žáků se přesouvá i do jiných předmětů.

Vyučující
 • Mgr. Dagmar Kolářová 
 • Ing. Dušan Rychnovský

Nahoru

Učební plán

Čtyřleté studium

Předmět1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník
Informatika22

Šestileté studium

Předmět1. roč.2. roč.3. roč.4. roč.5. roč.6. roč.
Informatika2222

Volitelné semináře

 • Dvouletý Seminář informatiky ve 3. a 4. ročníku obecné větve – zaměřený na prohloubení uživatelských dovedností a marketing
 • Jednoletý Seminář CAD ve 4. ročníku technické větve – zaměřený na 3D grafiku
 • Jednoletý Seminář programování ve 4. ročníku technické větve – zaměřený na rozvoj algoritmizace a prohloubení znalostí v oblasti informačních technologií, dvou hodinový

Nahoru

Obsah studia Informatiky
 • Základy hardware
 • Software a operační systémy
 • aplikace internetové kanceláře Office365
 • Tabulkové procesory
 • Prezentace
 • Vektorová grafika a základy animace
 • Bitmapová grafika a základy fotografování
 • 3D grafika
 • Střih videa
 • Tvorba www
 • Databáze
 • Algoritmizace a robotika – Python, Micro:bit, C#, LegoMindstorm

Nahoru

Robotika na naší škole

Do výuky informačních technologií včleňujeme každoročně základy robotiky. Připravujeme studenty jak na základy algoritmizace, tak na základy programování a jejich praktické aplikace.

Lego Mindstorm a CuteBot
Stavebnice IoT a Smart Home s Micro:Bit
Code.org

V nejnižších ročnících pracujeme s dětmi na platformě code.org. Používáme některé lekce, abychom seznámili žáky ze základy algoritmizačních struktur sekvencí, podmínkou a cyklem.
Zdroje: Code.org


Micro:bit

Dále navazujeme algoritmizací na hardwarové destičce microbit s využitím podpory na stránkách Microbit.org. Zde si děti mohou prakticky vyzkoušet ovládání různých čidel, leddiod, které představují malou obrazovku a tlačítek. Žáci si například vyzkouší naprogramovat teploměr, měřič intenzity světla nebo třeba kompas. Dále pak na destičce programují elektronickou kostku nebo jednoduché hry.
Zdroje:

Scratch

V dalším roce procvičíme algoritmizaci v on-line aplikaci Scratch.
Zdroje: Scratch

Pak již pokračujeme v rozvoji algoritmizace v moderním programovacím jazyce Python, kde seznamujeme žáky se základy objektově orientovaného programování s využitím grafického rozhraní GUI. Žáci pomocí grafických objektů vizualizují jednoduché algoritmy.

Visual Studio Community version

Zájemci o studium informatiky mohou pak pokračovat ve studiu algoritmizace a rozvíjet základy programování v jazyce C# v semináři informatiky ve 4. ročníku.
Zdroje:


Odborné časopisy
3D-Tisk

Zdroje: Prusa3d.com

Škola za pomoci Sdružení rodičů a přátel gymnázia zakoupila pro výuku 3D tiskárnu Průša. Studenti se učí vytvořit drobné 3D modely, které si pak vytisknou na 3D tiskárně.

V roce 2021-2022 se žáci třídy V3.A zapojili do projektu Průša do škol, v rámci kterého připravili Puzzle 3D modely historických map českých zemí, které jsou ozdobeny drobnými figurkami modelů významných památek, budov nebo měst. Za vytvoření projektu získali pro školu 3D tiskárnu zdarma. Děkujeme.

Soutěže, projekty, besedy, exkurze
Bobřík informatiky:
iBobr.cz

Každý rok na podzim se účastní naši studenti celonárodní online soutěže Bobřík informatiky. V kategorii nejstarších žáků pak postupuje 30 nejúspěšnějších řešitelů do ústředního kola o hodnotné ceny. Toto kolo probíhá na naší škole. Každoročně se účastní této soutěže studenti středních škol Olomouckého kraje.

Matematická olympiáda P – programování:

Matematická olympiáda kategorie Programování

Školní soutěž v programování

Hledáme (talentované) zájemce o programování, aby navázali na své předchůdce, kteří úspěšně reprezentovali naši školu na krajské i celostátní úrovni. Vyzkoušejte své programátorské dovednosti na úloze SUDO_KUKON_TROLL

Zadání: napište program, který kontroluje naplnění tabulky SUDOKU.

 • navrhněte způsob zadání tabulky SUDOKU(i neúplné) z klávesnice
 • pro zadanou oblast (podčtverce 3×3, řádek nebo sloupec) zkontroluje, zda neobsahuje chybu (2 stejné hodnoty, nepovolená hodnota)
 • pro zadanou oblast (podčtverce 3×3, řádek nebo sloupec) vypíše chybějící hodnoty
 • vypíše všechny pozice v tabulce, kam lze dopsat zadané číslo

Do výsledkové listiny budou zahrnuti všichni, kdo vyřeší alespoň dva ze zadaných úkolů

Své řešení v libovolném programovacím jazyce odevzdejte kterémukoliv učiteli informatiky. Jako řešení je nutno odevzdat spustitelnou verzi programu + výpis zdrojového kódu.

Historická poznámka: Ani SUDOKU neuniklo pozornosti českého všeuměla Járy Cimrmana. Podobně jako v jiných případech ovšem neuspěl se svým návrhem na přejmenování tohoto rébusu na LICHOKU, a to přesto, že počet řádků i sloupců i celkocý počet polí v tabulce je skutečně LICHÝ,a ne SUDÝ. ©Svetlik 09_2010

Exkurze informatiky
 • Superpočítačové centrum VŠB Ostrava
 • Microsoft Praha
 • AI 4 students MUNI BRNO – Vida centrum
Digitální učebnice a pracovní sešity
1.iMyšlení
2.O počítačích
3.Khanova akademie
4.Kahoot – learning games
5.LearningApps, Flippity
Užitečné odkazy
1.Office 365
2.Matematická olympiáda kategorie Programování
3.Tvorba www – jakpsatweb
4.Tvorba www – webtvorba
5.Wikipedia
6.Czech computer
7.Základy programování – Linux soft
8.Prezi.com – prezentace online
9.Weebly.com – tvorba webových stránek, redakční systém
10.Code.org – základy algoritmizace, blokové programování
11.Microbit.org – základy algoritmizace, blokové programování s mikrobitem
12.Microbit.org – základy algoritmizace, blokové programování s mikrobitem
13.Microbiti.cz- základy algoritmizace, programování s mikrobitem
14.Microla.cz – základy algoritmizace, programování s mikrobitem
15.Visualstudio.microsoft.com – stažení Visual studia community veresion, algoritmizace
16.Veer.tv – práce s fotografiemi a videi 360°
17.DaVinci Resolve – střih videa
Fakulty a katedry informatiky
1.Katedra informatiky UP Olomouc
2.Fakulta informatiky MUNI Brno
3.Fakulta informatiky UTB Zlín
4.Katedra informatiky a matematiky SU Opava
5.Katedra informatiky VŠB Ostrava
6.Fakulta informačních technologií VUT Brno
7.Katedra teoretické informatiky ČVUT Praha
8.Katedra informatiky OU Ostrava
9.Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK Praha
10.Katedra informatiky MU Brno
11.Katedra informačních technologií PedF UK Praha
12.Fakulta elektroniky a informatiky UP Pardubice

Nahoru