Školní řád

Ředitel Gymnázia, Hranice, Zborovská 293, vydává v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) tento školní
řád.
Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků, jejich zákonných zástupců a zletilých
žáků ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky, dále režim a
provoz školy, podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně
patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí, dále podmínky zacházení
s majetkem školy ze strany žáků školy a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.
Školní řád gymnázia:

  1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných
    zástupců s pedagogickými pracovníky školy
  2. Provoz a vnitřní režim školy
  3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před
    sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
  4. Pravidla pro hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků
  5. Zásady distanční výuky
  6. Závěr

Celé znění školního řádu:

Tento školní řád nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2023.
V Hranicích 21. 8. 2023
Ředitel školy: RNDr. Vladimír Slezák, Ph.D.

Klasifikační řád