Projekt Přírodní vědy

Projekt Přírodní vědy moderně a interaktivně
Logolink OPVK

 

 

Projekt OPVK: „Přírodní vědy moderně a interaktivně.“

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

Charakteristika projektu
Základní informace o projektu
Název projektuPřírodní vědy moderně a interaktivně
Registrační čísloCZ.1.07/1.1.04/03.0003
Název příjemceGymnázium, Hranice, Zborovská 293,
tel: 581601649
e-mail: gymnazium.hranice@gym.hranet.cz
Období realizace1 11. 2010 – 30. 6. 2012
Financování projektuEvropský sociální fond a státní rozpočet České republiky
Celkový rozpočet projektu2 770 000 Kč
Hlavní manažer projektuPhDr. Radovan Langer
Manažer projektuMgr. Dagmar Kolářová
Ekonom projektuNaděžda Prášilová
Asistetka projektuMartina Havranová
Aktivity projektu a odborní řešitelé
Aktivita č.1„Moderní výuka laboratorních prací z fyziky“
Odborní řešitelé:Mgr. Jakešová Taťána, Mgr. Jemelík Zdeněk
Aktivita č.2„Inovace odborného semináře fyziky“
Odborný řešitel:RNDr. Kubešová Dana
Aktivita č.3„Inovace odborného semináře zeměpisu“
Odborný řešitel:Mgr. Macháček Ivo
Aktivita č.4„Inovace odborného semináře biochemie“
Odborný řešitel:Mgr. Lovětínská Hana
Aktivita č.5„Matematika interaktivně“
Odborní řešitelé:Mgr. Voldánová Anna, Mgr. Dočkalová Zuzana
Aktivita č.6„Zeměpis interaktivně“
Odborný řešitel:Mgr. Černá Kateřina, Mgr. Černý Martin
Aktivita č.7„Biologie interaktivně“
Odborný řešitel:Mgr. Rychnovský Dušan
Jazykový korektorMgr. Vávrová Marie
GrafikMgr. Slačálková Lenka, Mgr. Malá Ludmila
MetodikMgr. Kolářová Dagmar
Cíle projektu

Gymnázium Hranice je nejstarší střední škola v Hranicích a hranickém regionu. Dlouholetá tradice zavazuje vedení školy i její učitele k zodpovědnému přístupu ke vzdělávací i výchovné práci. Škola připravuje žáky ve čtyřletém a šestiletém vzdělávacím programu především k dalšímu studiu na vysokých školách. Snaha učitelů propojit výchovné a vzdělávací složky s důrazem na rozvoj dovedností před nárůstem vědomostí vedla k zapojení naší školy do projektových aktivit. Od 1. 11. 2010 do 30. 6. 2012 probíhá na naší škole projekt s názvem „Přírodní vědy moderně a interaktivně“ v rámci globálního grantu „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji“.

Hlavním cílem výše uvedeného projektu je zatraktivnit, zkvalitnit a zpestřit výuku přírodovědných oborů na Gymnáziu v Hranicích, jako jsou fyzika, matematika, biologie, zeměpis a povinně volitelné předměty – seminář fyziky, semináře zeměpisu a seminář biochemie. Vytčeného cíle chceme dosáhnout modernizací vybavení, pomůcek a kvalitním využíváním informačních technologií a interaktivních tabulí ve vzdělávacím procesu a napomoci jak rozvoji klíčových dovedností a znalostí studentů ve vyjmenovaných předmětech, tak získání většího počtu studentů pro studium v těchto seminářích a většího počtu přihlášených studentů na přírodovědecké a především technicky zaměřené fakulty vysokých škol v souladu s potřebami a požadavky současného trhu práce.

Na celkem 7 projektových aktivitách bude spolupracovat 12 učitelů naší školy. Projekt přispěje k prohloubení mezipředmětových vztahů a nově vytvořené materiály i získané zkušenosti budou začleněny do Školního vzdělávacího programu na naší škole.

Náš projekt také umožní zmodernizovat vybavení školy. V roce 2011 proběhne rekonstrukce původní laboratoře fyziky. V učebně budou vybudovány nové elektroinstalace a podlaha, bude zakoupen moderní laboratorní nábytek, 7 počítačů, interaktivní tabule s dataprojektorem a nové experimentální žákovské moduly pro pokusy z fyziky. Modernizace učebny a jejího vybavení pomůže přiblížit výuku laboratorních prací současným trendům vzdělávání i výzkumu. Také bude vytvořena multimediální učebna s interaktivní tabulí pro přírodovědné předměty. Učitelé matematiky získají moderní software pro výuku geometrie.

V rámci projektu bude navázána spolupráce s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci či jinými vysokými školami, které obohatí výuku o řadu zajímavých přednášek. Vysokoškolské přednášky přiblíží studentům nejnovější poznatky z oblasti vědy, výzkumu i ochrany životního prostředí. Bude tak spoluvytvářeno povědomí studentů o významu nových vědeckých poznatků v souladu s důležitostí ochrany přírody a životního prostředí.

Dále bude uskutečněna série motivačních exkurzí pro studenty do vybraných firem a na fakulty technicky a přírodovědně zaměřených vysokých škol s cílem přiblížit studentům aplikaci těchto oborů v praxi.

Projektové aktivity
Aktivita č.1: Moderní výuka laboratorních prací z fyziky

V rámci této aktivity budou připraveny pro studenty V1.A až V5.B a 1.A až 3.B nové studijní a testovací manuály pro celkem 20 laboratorních prací z fyziky, které budou doprovázeny multimediálními vzdělávacími prezentacemi pro interaktivní tabuli a softwarem pro počítačové zpracování výsledků měření.
Manuály a prezentace budou propojeny s novými výukovými experimentálními sadami pro laboratorní práce z fyziky.

Dále bude zmodernizována zastaralá, dnes již nevyhovující laboratoř fyziky, a to jak co do inovace stávajícího vybavení a elektroinstalací, tak co do nákupu moderních pomůcek pro pokusy z fyziky i celkového doplnění této učebny moderními multimediálními technologiemi pro zatraktivnění a modernizaci výuky a jejího většího přiblížení současným trendům vzdělávání i výzkumu.

Bude vytvořena série motivačních exkurzí pro studenty 1. – 3. ročníku do vybraných firem s cílem přiblížit studentům fyziku aplikovanou v praxi.

Aktivita č.2: Inovace odborného semináře fyziky

Inovace zméněného volitelného semináře bude zaměřena především na rozvoj klíčových, přenositelných dovedností pro budoucí uchazeče o studium na VŠ technického směru a na zvýšení zájmu studentů o daný druh studia. Pro odborné semináře fyziky nejsou vypracovány žádné učebnice, sbírky ani manuály.

V rámci projektu bude vytvořena sbírka příkladů pro přípravu studentů na maturitu a pro zvýšení jejich šance přijetí a úspěšného ukončení vysoké školy.

Budou připraveny nové studijní a testovací manuály pro 4 laboratorní práce z fyziky, které budou doprovázeny multimediálními vzdělávacími prezentacemi a softwarem pro počítačové zpracování výsledků. Projekt tak zavádí do stávající tradiční výuky multimediální vzdělávací pomůcky.

Dalším prvkem je prezentace odborných pracovišť ve formě exkurzí na katedry Přírodovědecké fakulty UP a dále sérii přednášek ze strany odborných lektorů především z Přírodovědecké fakulty UP Olomouc.

Aktivita č.3: Inovace odborného semináře zeměpisu

Inovace semináře bude zaměřena především na rozvoj dovedností pro budoucí uchazeče o studium na VŠ v oboru geografie a na zvýšení zájmu studentů o uvedený druh studia.

Kurzy budou zaměřeny na: „Geografii místního regionu“, „Historii lidského poznávání“, „Mapování, DPZ a GIS“ a „Matematiku a její využití v geografii“.

V rámci projektu budou pro studenty seminářů zeměpisu připraveny multimediální vzdělávací prezentace a série testů, které umožní studentům provést autoevaluaci znalostí v tomto oboru. Projekt zavádí do vzniklého semináře multimediální vzdělávací pomůcky, včetně využití interaktivní tabule.

A dále sérii zajímavých přednášek ze strany odborné veřejnosti a lektorů VŠ. Studenti se budou moci seznámit s některými odbornými pracovišti na katedře geografie UP.

V kurzu „Geografie místního regionu“ se studenti seznámí s environmentální problematikou ochrany přírody a životního prostředí v jejich okolí.

Aktivita č.4: Inovace odborného semináře biochemie

Inovace tohoto nově vzniklého semináře bude zaměřena především na rozvoj klíčových, přenositelných dovedností pro budoucí uchazeče o studium na VŠ chemického a lékařského směru a na zvýšení zájmu studentů o zmíněný druh studia.

V rámci projektu budou připraveny pro skupinu studentů semináře biochemie multimediální vzdělávací prezentace na interaktivní tabuli a testovací materiál, které umožní studentům provést autoevaluaci znalostí v uvedeném oboru.

Projekt zavádí do nově vzniklého semináře multimediální vzdělávací pomůcky, včetně využití internetové technologie.

Dále zavádí sérii atraktivních přednášek ze strany odborných lektorů a exkurze do laboratoří a na odborná pracoviště katedry biochemie Přírodovědecké fakulty UP.

Aktivita č.5: Matematika interaktivně

Aktivita bude zaměřena na zatraktivnění hodin matematiky, na zvýšení zájmu studentů o předmět a zlepšení jejich kompetence k učení a k řešení problémů. Dále bude rozvíjet klíčové, přenositelné dovednosti důležité pro uchazeče o studium na VŠ technického směru.

V rámci projektu budou pro skupinu studentů 1. a 2. ročníku šestiletého studia vytvořeny multimediální interaktivní cvičebnice a prezentace, které umožní zajímavějším a modernějším způsobem procvičit učivo matematiky s využitím multimediálních vzdělávacích pomůcek a moderního matematického softwaru pro geometrii.

Aktivita č.6: Zeměpis interaktivně

Aktivita bude zaměřena na zatraktivnění hodin zeměpisu, na zvýšení zájmu studentů o daný předmět. V rámci projektu budou vytvořeny multimediální interaktivní prezentace, které umožní zajímavějším a modernějším způsobem objasnit a procvičit učivo zeměpisu v 1. a 2. ročníku šestiletého studia s využitím multimediálních vzdělávacích pomůcek, včetně využití internetové technologie.

Budou takto zpracována následující témata: „Doprava a její vliv na ochranu životního prostředí“, „Obyvatelstvo České republiky“ pro 1. ročník šestiletého studia a „Kartografie – práce s mapou“ pro 2. ročník šestiletého studia.Dále bude vytvořena sbírka testů pro evaluaci učiva.

Aktivita č.7: Biologie interaktivně

Aktivita bude zaměřena na zatraktivnění hodin biologie, na zvýšení zájmu studentů o tento předmět. V rámci projektu budou pro třídu V1.A vytvořeny multimediální interaktivní prezentace, které umožní zajímavějším a modernějším způsobem vysvětlit a procvičit učivo biologie v 1. ročníku šestiletého studia s využitím multimediálních vzdělávacích pomůcek, včetně využití internetové technologie.

Budou takto zpracována následující témata: „Původ a vývoj člověka“, „Biologie člověka“ a „Původci nemocí a zdravý životní styl“. Poslední téma se bude věnovat také prevenci návykových látek. Dále bude vytvořena sbírka testů pro evaluaci učiva.

Exkurze

Exkurze č.1: Ostrava Planetárium Johana Palisy a Hornické muzeum Ostrava-Petřkovice, květen 2011

Exkurze č.2: Papírenské muzeum Velké Losiny a Přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně, červen 2011

Exkurze č.3: Muzeum automobilů Tatra Kopřivnice a automobilka Huyndai, červen 2011

Exkurze č.4: Ostrava Planetárium Johana Palisy a Hornické muzeum Ostrava-Petřkovice, 11. květen 2012

Exkurze č.5: Papírenské muzeum Velké Losiny a Přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně, 8. června 2012

Exkurze č.6: Muzeum automobilů Tatra Kopřivnice a automobilka Huyndai, 19.června 2012

Závěrečná konference projektu – 14.června 2012

Průběh realizace
DatumUdálost
1.11.2010Podpis smlouvy
3.11.2010Úvodní porada Realizačního týmu, zahájení práce odborných řešitelů
15.11.2010Výběrové řízení č.1 Sady pomůcek pro laboratorní práce z fyziky
1.12.2010Výběrové řízení č.2 Počítačová síť ve fyzikální laboratoři a počítačová technika
6.12.2010Žádost o podstatnou změnu projektu
4.1.2011Výzva k podání cenových nabídek: „Keramické tabule“
7.1.2011Uveřejnění mediální prezentace projektu na stránkách Hranického týdne
10.1.2011Výzva k podání cenových nabídek: „Vybavení fyzikální laboratoře nábytkem “
11.1.2011Prezentace projektu na Dnu otevřených dveří
14.1.2011Uveřejnění mediální prezentace projektu na webových stránkách Olomouckého kraje
20.1.2011Výzva k podání cenových nabídek: „Elektroinstalace v laboratoři fyziky“
4.2.2011Odevzdání Monitorovací zprávy č.1 a žádosti o platbu
7.2.2011Zprovoznění internetových stránek projektu
2.3.2011Školení pro odoborné řešitele „Práce ve Smart notebooku I.“
9.3.2011Školení pro odoborné řešitele „Práce ve Smart notebooku II.“
15.3.2011Výzva k podání cenových nabídek: „Zajištění autobusové dopravy na exkurze“
15.4.2011Přednáška č.1 pro seminář Biochemie, Doc. RNDr. Ludmila Zajoncová, Ph.D.: „Biotechnologie a nanotechnologie“
29.4.2011Uveřejnění mediální prezentace projektu na stránkách Hranického týdne
13.5. 2011Exkurze č.1 v rámci Aktivity č. 1 do Ostravy: Planetárium Johana Palisy a Hornické muzeum Ostrava-Petřkovice. Exkurze se zúčastnili všichni studenti tříd V5.A, V5.B a 3.A.
2.6. 2011Exkurze č.2 v rámci Aktivity č. 1: Velké Losiny – papírenské muzeum a Dlouhé stráně – přečerpávací elektrárna. Exkurze je určena pro studenty tříd V3.A, V3.B a 1.A.
24.6. 2011Exkurze č.3 v rámci Aktivity č. 1: Hyundai Nošovice a Tatra Kopřivnice. Exkurze je určena pro studenty tříd V2.A, V2.B a 2.A.
červen 2011Uveřejnění mediální prezentace projektu na stránkách Zpravodaje školství Olomouckého kraje.
24.6. 2011Exkurze č.1 v rámci Aktivity č. 4:Praktické cvičení z biochemie a exkurze v areálu Biocentra PřF UP Olomouc.
1.7. 2011Uveřejnění mediální prezentace projektu na stránkách Hranického týdne – exkurze pro fyziku aplikovanou v praxi
1.7. 2011Zahájení rekonstrukce laboratoře fyziky
1.8.2011Odevzdání Monitorovací zprávy č.2 a žádosti o platbu
1.9. 2011Zahájení evaluace výukových materiálů vytvořených v projektu
15.9. 2011Slavnostní otevření nové laboratoře fyziky
23.9. 2011Uveřejnění mediální prezentace projektu na stránkách Hranického týdne – slavnostní otevření nové laboratoře
5.10. 2011Exkurze č. 1 na téma GIS a GIT pro Seminář zeměpisu. Exkurzi připravil Mgr. Vít Pászto z katedry geoinformatiky UP Olomouc.
10.10.2011Přednáška č. 1 na téma USA pro Seminář zeměpisu. Přednášku připravil Ing. Filip Konečný
18.10.2011Přednáška č. 1 na téma Fyzika v kuchyni a kriminalistice pro Seminář fyziky. Přednášku připravila RNDr. Renata Holubová, CSc.
31.10.2011Přednáška č. 2 na téma Biotechnologie pro Seminář biochemie. Přednášku připravil DR. Mgr. Marek Petřivalský, UP Olomouc
listopad 2011Uveřejnění mediální prezentace projektu na stránkách Zpravodaje školství Olomouckého kraje.
10.11.2011Odevzdání Monitorovací zprávy č.3 a žádosti o platbu
21.11.2011Přednáška č. 2 na téma Hranický kras pro Seminář zeměpisu. Přednášku připravila Barbora Šimečková, ředitelka Zbrašovských aragonitových jeskyní.
28.11.2011Přednáška č. 3 na téma Voda a její Hranice pro Seminář zeměpisu. Přednášku připravila Ing. Petra Konečná.
7.12.2011Exkurze č. 2 na téma Google Earth pro Seminář zeměpisu. Exkurzi připravil Mgr. Vít Pászto .
15.12.2011Přednáška č. 2 na téma Albert Einstein a vznik teorie relativity pro Seminář fyziky. Přednášku připravil Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D..
10.1.2012Den otevřených dveří 2012.
13.1.2012Uveřejnění mediální prezentace projektu na stránkách Hranického týdne v příloze Kam za vzděláním
9.1.2012Přednáška č.3 na téma Fytohormony pro Seminář biochemie, Doc. Petr Tarkowski, UP Olomouc
10.1.2012Den otevřených dveří 2012.
25.1.2012Přednáška č.4 na téma Vojenské konflikty v Afghanistánu pro Seminář zeměpisu, Radek Hampl
30.1.2012Exkurze č.2 na katedru biochemie UP Olomouc, Doc. RNDr. Ludmila Zajoncová, Ph.D. pro Seminář biochemie
6.3.2012Přednáška č.3 na téma Fyziologická optika, Zrakové klamy pro Seminář fyziky, RNDr. František Pluháček
15.3.2012Exkurze č.1 pro Seminář fyziky: Výukové a výzkumné laboratoře – Katedra experimentální fyziky UP Olomouc, RNDr. Renáta Holubová, CSc.
21.3.2012Přednáška č.4 na téma Profilování DNA pro Seminář biochemie, Doc. Mgr. Jiří Drábek, PhD., UP Olomouc
22.3.2012Přednáška č.4 na téma Optické jevy v atmosféře pro Seminář fyziky, Prof. RNDr. Jiří Bajer, CSc.
3.4.2012Exkurze č.2 pro Seminář fyziky: Katedra optiky UP Olomouc, RNDr. Jaroslav Wagner, Ph.D.
10.5.2012Odevzdání Monitorovací zprávy č.4 a žádosti o platbu
11.5. 2012Exkurze č.4 v rámci Aktivity č. 1 do Ostravy: Planetárium Johana Palisy a Hornické muzeum Ostrava-Petřkovice. Exkurze se zúčastnili všichni studenti tříd V5.A, V5.B a 3.A.
8.6. 2012Exkurze č.5 v rámci Aktivity č. 1: Velké Losiny – papírenské muzeum a Dlouhé stráně – přečerpávací elektrárna. Exkurze je určena pro studenty tříd V3.A, V3.B a 1.A.
19.6. 2012Exkurze č.6 v rámci Aktivity č. 1: Hyundai Nošovice a Tatra Kopřivnice. Exkurze je určena pro studenty tříd V2.A, V2.B a 2.A.
14.6.2012Závěrčná konference pro učitele přírodovědných předmětů

Nahoru

Odborné přednášky – Seminář biochemie
Přednáška č.1
Biotechnologie a nanotechnologie

Dne 15.4.2011 se uskutečnila první odborná přednáška, se kterou studenty zaujala Doc. RNDr. Ludmila Zajoncová, Ph.D. z Univerzity Palackého Olomouc z katedry biochemie. Zajímavými pokusy doplnil výklad její kolega Dr. Petr Tarkowski.

Biotechnologie a nanotechnologie.pdf,  17kB

Přednáška č.2
Biotechnologie

Dne 31.10.2011 se uskutečnila druhá odborná přednáška, se kterou studenty zaujal DR. Mgr. Marek Petřivalský z Univerzity Palackého Olomouc z katedry biochemie.

Biotechnologie.pdf,  2,4MB

Přednáška č.3
Fytohormony

Dne 9.1.2012 se uskutečnila třetí odborná přednáška, se kterou studenty zaujal Doc. Petr Tarkowski z Univerzity Palackého Olomouc z katedry biochemie.

Fytohormony.pdf,  17kB

Přednáška č.4
Profilování DNA

Dne 21.3.2012 se uskutečnila čtvrtá odborná přednáška, se kterou studenty zaujal Doc. Mgr. Jiří Drábek, PhD., z Univerzity Palackého Olomouc z katedry biochemie.

Profilování DNA.pdf,  2,4MB

Nahoru

Odborné přednášky – Seminář fyziky
Přednáška č.1
Fyzika v kuchyni a kriminalistice

Dne 18.10.2011 se uskutečnila první odborná přednáška pro Seminář fyziky. Přednášku si pro studenty připravila RNDr. Renata Holubová, CSc. z Univerzity Palackého Olomouc z katedry fyziky.

Fyzika v kuchyni.ppt,  17kB

Fyzika v kriminalistice.ppt,  17kB

Bankovky.ppt,  17kB

Přednáška č.2
Albert Einstein a vznik teorie relativity

Dne 15.12.2011 se uskutečnila druhá odborná přednáška pro Seminář fyziky. Přednášku si pro studenty připravil Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D. z Univerzity Palackého Olomouc z katedry fyziky.

Albert_Einstein.pdf,  17kB

Přednáška č.3
Fyziologická optika, Zrakové klamy

Dne 6.3.2011 se uskutečnila třetí odborná přednáška pro Seminář fyziky. Přednášku si pro studenty připravil RNDr. František Pluháček z Univerzity Palackého Olomouc z katedry optiky.

Fyziologická optika.pdf,  4,8MB

Zrakové klamy.pdf,  2,5MB

Přednáška č.4
Optické jevy v atmosféře

Dne 22.3.2011 se uskutečnila čtvrtá odborná přednáška pro Seminář fyziky. Přednášku si pro studenty připravil Prof. RNDr. Jiří Bajer, CSc. z Univerzity Palackého Olomouc z katedry optiky.

Optické úkazy na obloze.pdf,  4,6MB

Nahoru

Odborné přednášky – Seminář zeměpisu
Přednáška č.1
Spojené státy americké

Dne 10.10.2011 se uskutečnila první odborná přednáška pro Seminář zeměpisu. Přednášku na téma cestujeme po USA si pro studenty připravil Ing. Filip Konečný

USA_prednaska.ppt,  17kB

Přednáška č.2
Hranický kras

Dne 21.11.2011 se uskutečnila druhá odborná přednáška pro Seminář zeměpisu. Přednášku na téma Hranický kras a aragonitové jeskyně si pro studenty připravila Barbora Šimečková, ředitelka Zbrašovských aragonitových jeskyní.

Hranický_kras.pdf,  17MB

Přednáška č.3
Voda a její Hranice

Dne 28.11.2011 se uskutečnila třetí odborná přednáška pro Seminář zeměpisu. Přednášku na téma pitná voda v Hranicích si pro studenty připravila Ing. Petra Konečná.

Voda a jeji Hranice.pdf,  8,3MB

Přednáška č.4
Vojenské konflikty v Afghanistánu

Dne 25.1.2012 se uskutečnila čtvrtá odborná přednáška pro Seminář zeměpisu. Přednášku na téma Afghánistána vojenské konflikty na jeho území si pro studenty připravil Radek Hampl

Historie Afghanistánu.pdf,  6,8MB

Vojenské konflikty Afghanistánu.pdf,  2,3MB

Zahraniční operace.pdf,  2,9MB

PRT.pdf,  3,6MB

Nahoru

Odborné exkurze pro Seminář biochemie
Exkurze č.1
Praktické cvičení z biochemie a exkurze v areálu Biocentra PřF UP Olomouc

Dne 24.6.2011 se uskutečnila první odborná exkurze na katedru biochemie Univerzity Palackého v Olomouci. Cvičení z biochemie a exkurzi v areálu Biocentra si pro studenty připravila Doc. RNDr. Ludmila Zajoncová, Ph.D. Studenti se seznámili se základními technikami používanými v chemických laboratořích a mohli si sami vyzkoušet 1. Odměřování v chemii a 2. Spektrofotometrii.

Základní_techniky_v_chem_lab.doc,  356kB

Exkurze č.2
Exkurze v areálu Biocentra a laboratoří biochemiePřF UP Olomouc

Dne 30.1.2012 se uskutečnila druhá odborná exkurze na katedru biochemie Univerzity Palackého v Olomouci. Exkurzi pro studenty připravila Doc. RNDr. Ludmila Zajoncová, Ph.D. Progrma exkurze byl následující:

  • Prohlídka biocentra
  • Návštěva skleníků s ukázkami GMO rostlin
  • Prohlídka laboratoří molekulární biologie
  • Exkurze na pracoviště scanovacího mikroskopu
  • Návštěva katedry biochemie

Nahoru

Odborné exkurze pro Seminář fyziky
Exkurze č.1
Výukové a výzkumné laboratoře – Katedra experimentální fyziky UP Olomouc

Dne 15.3.2012 se uskutečnila první odborná exkurze na katedru experimentální fyziky Univerzity Palackého v Olomouci. Exkurzi pro studenty připravila RNDr.  Renáta Holubová CSc. Progrma exkurze byl následující:

  • 1. Laboratoř aplikací obrazové analýzy
  • 2. Laboratoř elektřiny a magnetismu, elektroniky
  • 3. Výukové laboratoře
Exkurze č.2
Katedra optiky UP Olomouc

Dne 3.4.2012 se uskutečnila druhá odborná exkurze na katedru optiky Univerzity Palackého v Olomouci. Exkurzi pro studenty připravila RNDr. Jaroslav Wagner, Ph.D.

Nahoru

Odborné exkurze pro Seminář zeměpisu
Exkurze č. 1
Téma: GIS a GIT

Dne 5.10.2011 se uskutečnila první odborná exkurze na katedru geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci. Praktické cvičení v prostředí geografických informačních systémů pro studenty připravil Mgr. Vít Pászto Studenti si také prohlédli katedru geoinforamtiky a seznámili se s jejím vybavením.

Exkurze SZ_1.doc,  100kB

Exkurze č. 2
Téma: Google Earth

Dne 7.12.2011 se uskutečnila druhá odborná exkurze na katedru geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci. Praktické cvičení v prostředí Google Earth a GIS pro studenty připravil Mgr. Vít Pászto.

Co_je_GIS_GIT_Hranice.pdf,  100MB

Google.pdf,  1MB

Nahoru

Studijní materiály
Laboratorní práce z fyziky
V1.A

LP1-V1_manuál.pdf,  138kB

LP1-V1_protokol.doc,  79kB

LP2-V1_manuál.pdf,  138kB

LP2-V1_protokol.doc,  79kB

LP3-V1_manuál.pdf,  138kB

LP3-V1_protokol.doc,  79kB

LP4-V1_manuál.pdf,  138kB

LP4-V1_protokol.doc,  79kB

V2.A

LP1-V2_manuál.pdf,  138kB

LP1-V2_protokol.doc,  79kB

LP2-V2_manuál.pdf,  138kB

LP2-V2_protokol.doc,  79kB

LP3-V2_manuál.pdf,  138kB

LP3-V2_protokol.doc,  79kB

LP4-V2_manuál.pdf,  138kB

LP4-V2_protokol.doc,  79kB

V3.A a 1.A

LP1-V3_manuál.pdf,  138kB

LP1-V3_protokol.doc,  79kB

LP2-V3_manuál.pdf,  138kB

LP2-V3_protokol.doc,  79kB

LP3-V3_manuál.pdf,  138kB

LP3-V3_protokol.doc,  79kB

LP4-V3_manuál.pdf,  138kB

LP4-V3_protokol.doc,  79kB

V4.A a 2.A

LP1-V4_manuál.pdf,  138kB

LP1-V4_protokol.doc,  79kB

LP2-V4_manuál.pdf,  138kB

LP2-V4_protokol.doc,  79kB

LP3-V4_manuál.pdf,  138kB

LP3-V4_protokol.doc,  79kB

LP4-V4_manuál.pdf,  138kB

LP4-V4_protokol.doc,  79kB

V5.A a 3.A

LP1-V5_manuál.pdf,  138kB

LP1-V5_protokol.doc,  79kB

LP2-V5_manuál.pdf,  138kB

LP2-V5_protokol.doc,  79kB

LP3-V5_manuál.pdf,  138kB

LP3-V5_protokol.doc,  79kB

LP4-V5_manuál.pdf,  138kB

LP4-V5_protokol.doc,  79kB

Nahoru

Prezentace ve Smart Notebook pro laboratorní práce
V1.A

LP1-V1_prezentace.notebook ,  4,7MB

LP2-V1_prezentace.notebook ,  4,7MB

LP3-V1_prezentace.notebook ,  4,7MB

LP4-V1_prezentace.notebook ,  4,7MB

V2.A

LP1-V2_prezentace.notebook ,  4,7MB

LP2-V2_prezentace.notebook ,  4,7MB

LP3-V2_prezentace.notebook ,  4,7MB

LP4-V2_prezentace.notebook ,  4,7MB

V3.A a 1.A

LP1-V3_prezentace.notebook ,  4,7MB

LP2-V3_prezentace.notebook ,  4,7MB

LP3-V3_prezentace.notebook ,  4,7MB

LP4-V3_prezentace.notebook ,  4,7MB

V4.A a 2.A

LP1-V4_prezentace.notebook ,  4,7MB

LP2-V4_prezentace.notebook ,  4,7MB

LP3-V4_prezentace.notebook ,  4,7MB

LP4-V4_prezentace.notebook ,  4,7MB

V5.A a 3.A

LP1-V5_prezentace.notebook ,  4,7MB

LP2-V5_prezentace.notebook ,  4,7MB

LP3-V5_prezentace.notebook ,  4,7MB

LP4-V5_prezentace.notebook ,  4,7MB

Nahoru

Seminář fyziky pro 3. a 4. ročník čtyřletého gymnázia
Laboratorní práce

LP1-SF_manuál.pdf,  138kB

LP1-SF_protokol.doc,  79kB

LP2-SF_manuál.pdf,  138kB

LP2-SF_protokol.doc,  79kB

LP3-SF_manuál.pdf,  138kB

LP3-SF_protokol.doc,  79kB

LP4-SF_manuál.pdf,  138kB

LP4-SF_protokol.doc,  79kB

Sbírka

Sbírka příkladů do SF.pdf,  138kB

Prezentace

LP1-SF_prezentace.notebook,  4,7MB

LP2-SF_prezentace.notebook,  4,7MB

LP3-SF_prezentace.notebook,  4,7MB

LP4-SF_prezentace.notebook,  4,7MB

Nahoru

Seminář zeměpisu pro 3. a 4. ročník čtyřletého gymnázia
Matematika a její využití v geografii

SZ-prezentace1.ppt,  1MB

SZ-prezentace2.ppt,  1MB

SZ-prezentace3.ppt,  1MB

SZ-prezentace4.ppt,  1MB

SZ-prezentace5.ppt,  1MB

SZ-prezentace6.ppt,  1MB

SZ-prezentace7.ppt,  1MB

SZ-prezentace8.ppt,  1MB

SZ-prezentace9.ppt,  1MB

SZ-prezentace10.pptx,  1MB

Historie lidského poznávání

SZ-prezentace11.ppt,  1MB

SZ-prezentace12.ppt,  1MB

SZ-prezentace13.ppt,  1MB

SZ-prezentace14.pptx,  1MB

Geografie místního regionu

SZ-prezentace15.ppt,  1MB

SZ-prezentace16.ppt,  1MB

SZ-prezentace17.ppt,  1MB

SZ-prezentace18.ppt,  1MB

SZ-prezentace19.ppt,  1MB

SZ-prezentace20.pptx,  1MB

SZ-prezentace21.ppt,  1MB

SZ-prezentace22.ppt,  1MB

SZ-prezentace23.ppt,  1MB

Mapování, DPZ, GIS

SZ-prezentace24.ppt,  1MB

SZ-prezentace25.pptx,  1MB

Nahoru

Seminář biochemie pro 4. ročník čtyřletého gymnázia

prezentace1.notebook,  7,4MB

prezentace2.notebook,  7,4MB

prezentace3.notebook,  7,4MB

prezentace4.notebook,  7,4MB

prezentace5.notebook,  7,4MB

prezentace6.notebook,  7,4MB

prezentace7.notebook,  7,4MB

prezentace8.notebook,  7,4MB

prezentace9.notebook,  7,4MB

prezentace10.notebook,  7,4MB

prezentace11.notebook,  7,4MB

prezentace12.notebook,  7,4MB

prezentace13.notebook,  7,4MB

prezentace14.notebook,  7,4MB

prezentace15.notebook,  7,4MB

prezentace16.notebook,  7,4MB

prezentace17.notebook,  7,4MB

prezentace18.notebook,  7,4MB

prezentace19.notebook,  7,4MB

prezentace20.notebook,  7,4MB

prezentace21.notebook,  7,4MB

prezentace22.notebook,  7,4MB

Nahoru

Matematika pro 1. ročník šestiletého gymnázia

V1-M_1.notebook,  20MB

V1-M_2.notebook,  2MB

V1-M_3.notebook,  2MB

V1-M_4.notebook,  2MB

V1-M_5.notebook,  2MB

V1-M_6.notebook,  2MB

V1-M_7.notebook,  2MB

V1-M_8.notebook,  2MB

V1-M_9.notebook,  2MB

V1-M_10.notebook,  2MB

V1-M_11.notebook,  2MB

V1-M_12.notebook,  2MB

V1-M_13.notebook,  2MB

V1-M_14.notebook,  2MB

V1-M_15.notebook,  2MB

V1-M_16.notebook,  2MB

V1-M_17.notebook,  2MB

V1-M_18.notebook,  2MB

V1-M_19.notebook,  2MB

V1-M_20.notebook,  2MB

V1-M_21.notebook,  2MB

V1-M_22.notebook,  2MB

V1-M_23.notebook,  2MB

V1-M_24.notebook,  2MB

V1-M_25.notebook,  2MB

V1-M_26.notebook,  2MB

V1-M_27.notebook,  2MB

V1-M_28.notebook,  2MB

Nahoru

Matematika pro 2. ročník šestiletého gymnázia

V2-M_1.notebook,  2MB

V2-M_2.notebook,  2MB

V2-M_3.notebook,  2MB

V2-M_4.notebook,  2MB

V2-M_5.notebook,  2MB

V2-M_6.notebook,  2MB

V2-M_7.notebook,  2MB

V2-M_8.notebook,  2MB

V2-M_1.notebook,  2MB

V2-M_9.notebook,  2MB

V2-M_11.notebook,  2MB

V2-M_12.notebook,  2MB

V2-M_13.notebook,  2MB

V2-M_14.notebook,  2MB

V2-M_15.notebook,  2MB

V2-M_16.notebook,  2MB

V2-M_17.notebook,  2MB

V2-M_19.notebook,  2MB

V2-M_20.notebook,  2MB

V2-M_21.notebook,  2MB

V2-M_22.notebook,  2MB

V2-M_23.notebook,  2MB

V2-M_24.notebook,  2MB

V2-M_25.notebook,  2MB

V2-M_26.notebook,  2MB

V2-M_27.notebook,  2MB

V2-M_28.notebook,  2MB

Nahoru

Zeměpis pro 1. a 2. ročník šestiletého gymnázia

Z-prezentace1.ppt,  10MB

Z-prezentace1.notebook,  10MB

Z-prezentace2.ppt,  10MB

Z-prezentace3.ppt,  10MB

Z-prezentace4.ppt,  10MB

Z-prezentace1.ppt,  10MB

Z-prezentace5.ppt,  10MB

Z-prezentace6.ppt,  10MB

Z-prezentace7.ppt,  10MB

Z-prezentace8.ppt,  10MB

Z-prezentace9.ppt,  10MB

Z-prezentace10.ppt,  10MB

Z-prezentace11.ppt,  10MB

Z-prezentace12.ppt,  10MB

Z-prezentace13.ppt,  10MB

Z-prezentace14.ppt,  10MB

Z-prezentace15.ppt,  10MB

Z-prezentace16.ppt,  10MB

Z-prezentace17.ppt,  10MB

Z-prezentace18.ppt,  10MB

Z-prezentace19.ppt,  10MB

Z-prezentace20.ppt,  10MB

Z-prezentace21.ppt,  10MB

Z-prezentace22.ppt,  10MB

Z-prezentace23.ppt,  10MB

Z-prezentace24.ppt,  10MB

Z-prezentace25.ppt,  10MB

Nahoru

Biologie pro 1. ročník šestiletého gymnázia

Bio-prezentace1.pptx,  1MB

Bio-prezentace2.pptx,  1MB

Bio-prezentace3.pptx,  1MB

Bio-prezentace4.pptx,  1MB

Bio-prezentace5.pptx,  1MB

Bio-prezentace6.pptx,  1MB

Bio-prezentace7.pptx,  1MB

Bio-prezentace8.pptx,  1MB

Bio-prezentace9.pptx,  1MB

Bio-prezentace10.pptx,  1MB

Bio-prezentace11.pptx,  1MB

Bio-prezentace12.pptx,  1MB

Bio-prezentace13.pptx,  1MB

Bio-prezentace14.pptx,  1MB

Bio-prezentace1.pptx,  1MB

Bio-prezentace15.pptx,  1MB

Bio-prezentace16.pptx,  1MB

Bio-prezentace17.pptx,  1MB

Bio-prezentace18.pptx,  1MB

Bio-prezentace19.pptx,  1MB

Bio-prezentace20.pptx,  1MB

Bio-prezentace21.pptx,  1MB

Bio-prezentace22.pptx,  1MB

Bio-prezentace23.pptx,  1MB

Bio-prezentace24.pptx,  1MB

Bio-prezentace25.pptx,  1MB

Nahoru