Maturitní zkoušky

Maturitní zkouška 2022

Maturitní písemná práce – Český jazyk a literatura

Středa 6. dubna 2022

8:05 – 8:15 úvodní administrace

8:15 – 10:25 psaní práce 130 minut (včetně volby zadání)

Ukončení v učebně: 10:25

Ukončení v učebně*: 10:57 (PUP)

Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož minimální rozsah je 250 slov. Písemná práce trvá 130 minut včetně času na volbu zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu. Pro písemnou práci ředitel školy stanoví 6 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Po zahájení zkoušky si žák 1 zadání zvolí.

Minimální rozsah250 slov Předložky, spojky = 1 slovo Admin. styl Směrovací číslo = 1 slovo Datum = 1 slovo
6 kritérií hodnoceníViz tabulka
Kritérium 1AVylučovací kritérium Pokud se text prokazatelně nevztahuje k zadání (0 bodů), práce se dále nehodnotí.
Kritérium 1BNení vylučovací kritérium I při dosažení 0 bodů v tomto kritériu se práce dále hodnotí.
Opsaný textNepočítá se do rozsahu (např. nadpis/text převzatý ze zadání)
Termín sdělení výsledkuNejpozději 29.dubna 2022
KritériumBodyMax. počet bodů
1A – obsah, téma 5
1B – slohový útvar 5
2A – gramatické chyby 5
2B – lexikum 5
3A – syntax 5
3B – stylistika, čtenářský komfort 5
 

Maturitní písemná práce – Anglický jazyk

Čtvrtek 7. dubna 2022

8:05 – 8:15  úvodní administrace

8:15 – 9:25  70 minut psaní práce (včetně volby zadání)

Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu nebo textů v celkovém rozsahu 200–230 slov. Písemná práce trvá 70 minut včetně času na volbu zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník.  Pro písemnou práci z konkrétního cizího jazyka ředitel školy stanoví 2 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Žák si po zahájení zkoušky 1 zadání zvolí.

ZADÁNÍ A OBSAH (6b)ORGANIZACE A KOHEZE (6b)SLOVNÍ ZÁSOBA A PRAVOPIS (6b)MLUVNICKÉ PROSTŘEDKY (6b)CELKEM BODŮ (24b)
     

Maturitní písemná práce – Německý jazyk

Maturitní písemná práce – Francouzský jazyk

Pátek 8. dubna 2022

8:05 – 8:15  úvodní administrace

8:15 – 9:25  70 minut psaní práce (včetně volby zadání)

Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu nebo textů v celkovém rozsahu 200–230 slov. Písemná práce trvá 70 minut včetně času na volbu zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník.  Pro písemnou práci z konkrétního cizího jazyka ředitel školy stanoví 2 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Žák si po zahájení zkoušky 1 zadání zvolí.

DODRŽENÍ TÉMATU (2b)DODRŽENÍ ROZSAHU (2b)GRAMATICKÁ SPRÁVNOST A ROZMANITOST (6b)LEXIKÁLNÍ ROZMANITOST (6b)PRAVOPIS (3b)SCHOPNOST VYJÁDŘIT NÁZOR A ARGUMENTOVAT (4b)STRUKTURA TEXTU (3b)CELKEM BODŮ (26b)
        

Informace o maturitní zkoušce najdete zde: https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska

Pravidla pro konání maturitní zkoušky v roce 2022: Způsob ukončení studia maturitní zkouškou 2021-22.pdf

Seznam-cetby-maturita-2021-22.pdf

Seznam-cetby-maturita-2021-22.doc

Termíny konání zkoušek

Jarní zkušební období 2022

Zkoušky společné části (didaktické testy) se budou konat 2.–4. května 2022.

Datum konáníZkušební předmětČas zahájení zkouškyČasový limit
2. května 2022Matematika 8:00135 min.
Anglický jazyk 13:00110 min. (40 + 70 min.)
3. května 2022Český jazyk a literatura 8:0085 min.
4. května 2022Matematika rozšiřující 8:00150 min.
Francouzský jazyk 13:00110 min. (40 + 70 min.)
Německý jazyk 13:00110 min. (40 + 70 min.)
Ruský jazyk 13:00110 min. (40 + 70 min.)
Španělský jazyk 13:00110 min. (40 + 70 min.)

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají časový limit navýšen v souladu s doporučením školského poradenského zařízení.

Konkrétní termíny zkoušek konané formou písemné práce (v případě českého jazyka a literatury a cizího jazyka) stanoví ředitel školy, a to nejpozději 2 měsíce před jejich konáním. Zkouška se může konat nejdříve 1. dubna 2021.

Zkoušky profilové části se konají v období od 16. května 19. května 2022.