Projekt Svět práce

Projekt OPVK: „Svět práce v každodenním životě.“
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Charakteristika projektu
Základní informace o projektu
Název projektu Svět práce v každodenním životě
Registrační číslo CZ.1.07/1.1.26/02.0007
Název příjemce Gymnázium, Hranice, Zborovská 293, tel: 581601649 e-mail: gymnazium.hranice@gym.hranet.cz
Období realizace 1 8. 2013 - 31. 12. 2014
Financování projektu Evropský sociální fond a státní rozpočet České republiky
Celkový rozpočet projektu 3 485 372 Kč
Manažer projektu PhDr. Radovan Langer
Věcný manažer projektu Mgr. Dagmar Kolářová
Projektová účetní Naděžda Prášilová
Asistentka projektu Ing. Monika Vlčková
Cíle projektu
Projekt s názvem „Svět práce v každodenním životě“probíhá na naší škole v rámci globálního grantu „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji“.Prvním cílem je vychovávat žáky naší školy k aktivnímu občanství, vést je ke spolupráci s institucemi státní správy, ke schopnosti správně a věcně argumentovat a demokratickými postupy prosazovat svou vůli. Cílem je učit žáky posuzovat různé přístupy k řešení problémů každodenní praxe a posilovat tak jejich smysl pro odpovědnost a účasti na životě demokratické společnosti.

 

Druhým cílem je rozvíjet u studentů podnikatelské znalosti a schopnosti. Seznámit je s problematikou podnikání, se základy fungování tržní ekonomiky, se základním právním povědomím v oblasti podnikání, zaměstnání a trhu práce, s daňovým systémem, se základy marketingu, financování a organizace podniků. Implementace změn ve výchovně vzdělávacím procesu v naší škole, budou také orientovány směrem k užší spolupráci s praxí (exkurze, besedy), a jsou cílené tak, aby vedly ke zvýšení adaptability absolventů na současné požadavky trhu práce a ke zlepšení jejich zaměstnavatelnosti.

Třetím cílem tohoto projektu je zatraktivnit, zkvalitnit a zpestřit výuku chemie, matematiky, semináře fyziky a laboratorních prací z biologie a chemie, začleněním interaktivních a multimediálních prvků do výuky a nových výukových materiálů a pomůcek a zvýšit tak zájem studentů o studium přírodovědných oborů na naší škole i na vysokých školách tohoto směru v souladu s potřebami a požadavky trhu práce a v souladu s dokumenty OPVK.

Větší propojení teorie s praxí vhodnou volbou a formou exkurzí projekt podpoří komplexní rozvoj klíčových kompetencí studentů v souladu s RVP G, seznámí je s moderními vědeckými postupy, a tak zvýší jejich šance na vykonání maturitní zkoušky i přijetí na VŠ přírodovědného směru.

Nahoru

Projektové aktivity
Aktivita č.1: Výchova k aktivnímu občanství

Cílem této aktivity je získat osobní zkušenost s tím, co to znamená, když se občané starají o svá práva a demokratickými postupy prosazují svou vůli. Žáci dostanou možnost na vlastní kůži poznat, co to je být aktivním občanem v demokratické zemi. Žáci budou hledat cesty ke zlepšení informovanosti a spolupráce mezi školou, obcí a veřejnosti.

Naučí se společensky vhodně komunikovat a spolupracovat s institucemi státní správy i samosprávy. Budou zjišťovat potřeby občanů našeho města pomocí anket a dotazníků, budou posuzovat různé přístupy k řešení problémů každodenní praxe, zvažovat různé alternativní řešení a odpovědně mezi nimi volit.

Budou se učit věcnou argumentací demokraticky prosazovat svou vůli ve prospěch obyvatelů města. Tato aktivita připravuje žáky k odpovědnému převzetí sociálních rolí a rozvíjí jejich způsobilost k mravně odpovědnému jednání.

Cílem je naučit žáka aktivním postojům v občanském životě, poznat systém státní správy a samosprávy, získat potřebnou sebedůvěru pro naplňování svých občanských práv a povinností, rozvíjet komunikační dovednosti a schopnost věcné argumentace využívat různých písemných forem vyjadřování, získat zkušenosti z veřejné prezentace a diskuse, naučit se vyhledávat potřebné informace a zpracovávat je. Aktivita motivuje žáky k zapojení do občanského života. Závěrečným dotazníkovým šetřením bude proveden monitoring této aktivity pro žáky.

Cílová skupina zahrnuje žáky 1. a 2. ročníku šestiletého gymnázia.

Aktivita č.2: Podnikání a právo

Inovace bude zaměřena na zatraktivnění hodin nově vzniklého předmětu Člověk a svět práce v maturitním ročníku gymnázia. Cílem aktivity je zajímavějším způsobem přiblížit studentům možnosti a podmínky pro podnikání v naší zemi. Pro lepší názornost a usnadnění pochopení látky budou využívány multimediální vzdělávací pomůcky s možností praktických ukázek přes internet. Pro cílovou skupinu budou zpracována následující témata:

1. Podnikání jako základ tržní ekonomiky

2. Základní právní povědomí v problematice podnikání, zaměstnání, trhu práce

3. Základy marketingu, financování a organizace podniků a daňový systém.

Studentům bude představen program fiktivních firem, budou seznámeni s principy a pravidly jejich fungování. V rámci aktivity budou vytvářeny multimediální prezentace pro dotykovou tabuli nebo v PowerPointu. Budou vypracovány pracovní listy a testy pro evaluaci učiva.

Pro lepší přiblížení možností podnikání bude zorganizováno 5 motivační exkurzí do prostředí podniků a firem s cílem získat přehled nejen přes strukturu a fungování podniků, ale také přes různá pracoviště, což bude mít kladný vliv na volbu budoucího povolání. Bude také připraveno 10 besed se zaměřením na podnikání.

Aktivita č.3: Fyzika v příkladech

Inovace tohoto volitelného semináře bude zaměřena především na rozvoj klíčových, přenositelných dovedností pro budoucí uchazeče o studium na VŠ technického směru a na zvýšení zájmu studentů o tento druh studia. Pro odborné semináře fyziky nejsou vypracovány žádné učebnice, sbírky s řešenými příklady ani manuály.

V minulém projektu OPVK s názvem Přírodní vědy moderně a interaktivně byl vypracován 1. díl sbírky řešených příkladů pro fyziku. V rámci tohoto projektu bude vytvořen 2. díl této sbírky zahrnující další tematické celky učiva fyziky na gymnáziu v souladu s ŠVP.

Tato sbírka obsahuje řadu praktických příkladů, které názorným způsobem přibližují teorii aplikovanou v praxi. Je určena pro přípravu studentů na maturitu, pro rozšíření jejich znalostí a pro zvýšení šance přijetí a úspěšného ukončení vysoké školy.

Aktivita č.4: Biologie pod mikroskopem

Aktivita bude zaměřena na zatraktivnění laboratorních prací z biologie a na zvýšení zájmu studentů o tento předmět. Projekt umožní studentům pracovat s modernější a přesnější technikou, která bude v rámci projektu zakoupena. Jedná se o mikroskopování pomocí digitálního mikroskopu a následný přenos pozorovaných objektů v digitální formě na obrazovku monitoru. Studenti se tak seznamují s novými a názornějšími vědeckými postupy zkoumání přírody.

Pro cílovou skupinu budou připraveny výukové materiály pro 36 laboratorních prací z biologie, které budou doprovázeny prezentacemi.

Dále budou realizovány 3 exkurze. 1. exkurze bude 2 denní a proběhne v ní terénní cvičení ukončené společnou prezentací výsledků zkoumání. Studenti budou moci přímo v přírodě porovnávat rozdílné biotopy podhorské oblasti a lužního lesa v Litovelském Pomoraví a tropické vegetace v botanické zahradě v Olomouci. Budou zkoumat ekologické vztahy v přírodě a ohrožené druhy rostlin.

2. exkurze bude jednodenní. Bude zaměřena na ohrožené a introdukované druhy zvířat, ekologické nároky živočichů na stanoviště a ekosystémy.

3. exkurze, také jednodenní, v rámci biologie člověka bude zaměřena na vývoj a výzkum primátů.

V rámci aktivity bude vytvořena nová učebna biologie, která bude sloužit také jako laboratoř. Bude proto vybavena novými laboratorními stoly, židlemi, demonstračním stolem učitele, skříněmi na sbírky, 17 počítači a 7 mikroskopy s kamerami pro snímání obrazu. Dále bude zakoupen nový server, aby byla umožněna výměna snímaných obrazů z jednotlivých mikroskopů.

Aktivita č.5: Tajemství chemie

Tato aktivita je zaměřena na modernizaci výuky laboratorních prací z chemie v předmětu Člověk a svět práce a Chemie. Studenti jsou vedeni k praktické aplikaci dosažených vědomostí.

Experiment zde slouží nejen k rychlejšímu pochopení učiva, ale především k lepšímu vnímání reality, která nás obklopuje. Vede studenty k poznání nových vědeckých metod a forem práce a napomáhá k získání studentů pro tento druh studia v souladu s požadavky trhu práce.

V rámci této aktivity budou připraveny pro cílovou skupinu (1. a 2. ročník šestiletého studia) nové pracovní listy pro celkem 12 laboratorních prací z chemie, které budou doprovázeny přehlednými vzdělávacími prezentacemi. Ty umožní studentům názorněji si představit připravované pokusy i aparatury a napomůžou tak zvýšit přesnost i bezpečnost prováděných experimentů.

Pro větší propojení teorie s praxí budou připraveny 2 motivační exkurze zaměřené na minerály a význam prvků pro člověka.

Aktivita č.6: Poznáváme chemii

Inovace bude zaměřena na zatraktivnění hodin chemie 1. a 2. ročníku víceletého studia a 4. a 5. Ročníku víceletého studia a odpovídajících ročníků čtyřletého studia.

Je důležité, aby byl hned v počátku podchycen zájem studentů o tento obor. Pro lepší názornost obtížného učiva chemie a zlepšení kompetence studentů k učení bude vytvořeno 56 multimediálních interaktivních prezentací a 56 pracovních listů nebo testů (varianta A, B), které umožní zajímavějším a modernějším způsobem procvičit učivo chemie s využitím internetu a multimediální techniky.

Materiály budou zaměřeny na význam prvků pro lidský organismus, na význam solí pro zemědělství, na vliv sloučenin na životní prostředí a zdraví člověka, budou probírány nebezpečné látky, skleníkový efekt, kyselé deště, těžba a spalování fosilních paliv, výhody alternativních zdrojů energie. Také bude řešen dopad derivátů uhlovodíků na přírodu a člověka, alkohol jako legální droga nebo aminy jako karcinogenní látky.

Aktivita č.7: Matematika interaktivně

Tato aktivita je zaměřena na zatraktivnění hodin matematiky, na zlepšení kompetence studentů k učení a k řešení problémů.

Aktivita navazuje na projekt OPVK Přírodní vědy moderně a interaktivně, kde bylo digitálně zpracováno učivo pro 1. a 2. ročník víceletého studia a na současně probíhající projekt EU Peníze SŠ, kde je digitálně zpracováváno učivo 3. a 4. ročníku víceletého studia.

V rámci této aktivity bude pro studenty 5.a 6. ročníku víceletého studia a odpovídajících ročníků čtyřletého studia vytvořeno 32 multimediálních interaktivních cvičebnic a prezentací a celkem 12 doprovodných pracovních listů nebo testů v textovém editoru nebo užitím e-learningu, který umožní zajímavějším a modernějším způsobem procvičit učivo matematiky s využitím multimediálních vzdělávacích pomůcek a moderního matematického softwaru.

Výuka bude probíhat také v nově vytvořené učebně, kde každá dvojice žáků bude mít k dispozici počítač. Studenti tak budou moci skupinově pracovat v různých aplikacích zaměřených na matematiku. Aktivita tak bude rozvíjet klíčové dovednosti důležité pro uchazeče o studium na VŠ technického směru.

Takto bude dokončena ucelená sada výukového materiálu pro matematiku pro všechny ročníky šestiletého gymnázia.

Nahoru

Fotogalerie

Nahoru

Průběh realizace
DatumUdálost
1.8.2013Podpis smlouvy
7.8.2013Úvodní porada Realizačního týmu, zahájení práce odborných řešitelů
5.8.2013Školení pro odoborné řešitele „Práce v Power Point“
6.8.2013Školení pro odoborné řešitele „Práce ve Smart notebooku I.“
12.8.2013Zprovoznění internetových stránek projektu
19.8.2013Vyhlášení výběrového řízení: Nábytek do laboratoře biologie
26.8.2013Výběrové řízení: Dodávka výpočetní techniky – bližší informace na adrese t.bazenov@scholaservis.cz
29.8.2013Ukončení výběrového řízení: Nábytek do laboratoře biologie
4.9.2013Zrušení výběrového řízení: Dodávka výpočetní techniky
11.9.2013Zahájení výběrového řízení: Dodávka výpočetní techniky
18.9.2013Dodatečné upřesnění zadávacích podmínek pro VŘ Dodávka výpočetní techniky na základě dotazu, ze strany firem
21.9.2013Uveřejnění informací o projektu v regionálním tisku v Hranickém týdnu s fotografií školy a logolinkem OPVK
30.9.2013Ukončení VŘ Dodávka výpočetní techniky
30.9.2013Aktivita č.2 – Podnikání a právo: Besedu č.1 s názvem Lifelong learning Programme, program ERASMUS připravili Miroslav Krša, Michal Kormaňák pro třídy V6.B, 4.A
30.9.2013Aktivita č.2 – Podnikání a právo: Besedu č.2 s názvem Práce v zahraničí, podmínky práce v EU, dokumentace, Au – pair připravili Tomáš Kráčmar, Eliška Lučanová pro třídy V6.B, 4.A
31.10.2013Aktivita č.2 – Podnikání a právo: Exkurzi č.1 s názvem SSI Schäfer Hranice s.r.o. připravila Mgr. P. Kutínová pro třídy 4.A a V6.B
14.10.2013Aktivita č.1 – Výchova k aktivnímu občanství: Besedu č.1 s názvem Kdo jsem? připravila Mgr. Ivana Zlata Matysová pro třídu V1.A
24.10.2013Aktivita č.2 – Podnikání a právo: Besedu č.3 s názvem Problematika podnikání připravila Lenka Vodárková pro třídy V6.B, 4.A
4.11.2013Odevzdání Monitorovací zpráva č.1
13.11.2013Aktivita č.2 – Podnikání a právo: Besedu č.4 s názvem Živnosti připravila Marie Caletková pro třídy V6.B, 4.A
18.11.2013Aktivita č.1 – Výchova k aktivnímu občanství: Besedu č.2 s názvem Jak odhadnout druhé připravila Mgr. Ivana Zlata Matysová pro třídu V1.A
2.12.2013Aktivita č.1 – Výchova k aktivnímu občanství: Besedu č.3 s názvem Sociálně právní ochrana dětí připravila Bc. Martina Škapová
9.12.2013Aktivita č.2 – Podnikání a právo: Besedu č.5 s názvem Zásady bezpečnosti práce připravil Dobromil Tégl pro třídy V6.B, 4.A
13.12.2013Oprava č.1 Monitorovací zprávy č.1
15.1.2014Mimořádná monitorovací zpráva č.2
20.1.2014Aktivita č.1 – Výchova k aktivnímu občanství: Besedu č.4 s názvem Hospodářství připravila Mgr. Marta Křenková pro třídu V1.A
29.1.2014Aktivita č.2 – Podnikání a právo: Besedu č.6 s názvem Řízení podniku připravil Ing. René Sedlák pro třídy V6.B, 4.A
30.1.2014Aktivita č.2 – Podnikání a právo: Exkurze č.2 s názvem TON Bystřice pod Hostýnem lektoroval Václav Janek pro třídy V6.B, 4.A
17.2.2014Aktivita č.1 – Výchova k aktivnímu občanství: Besedu č.5 s názvem Knihovna jako zdroj informací připravila Marie Jemelková pro třídu V1.A
5.3.2014Aktivita č.2 – Podnikání a právo: Besedu č.7 s názvem Daňový systém připravil Ing. Dalma Dočekalová pro třídy V6.B, 4.A
28.3.2014Aktivita č.2 – Podnikání a právo: Exkurze č.3 s názvem Letiště Václava Havla – Praha pro třídy V6.B, 4.A
31.3.2014Aktivita č.1 – Výchova k aktivnímu občanství: Exkurze č.1 s názvem Městský úřad Hranice připravil Ing. Petr Bakovský pro třídu V1.A
7.4.2014Aktivita č.2 – Podnikání a právo: Besedu č.8 s názvem Finanční gramotnost připravil Mgr. Veronika Hápová pro třídu V6.B
7.4.2014Aktivita č.2 – Podnikání a právo: Besedu č.8 s názvem Finanční gramotnost připravil Mgr. Vladimír Vylášek pro třídu 4.A
28.4.2014Aktivita č.1 – Výchova k aktivnímu občanství: Exkurze č.2 s názvem Setkání se starostkou a vedoucím OŠSV připravil Mgr. Vojtěch Bušina pro třídu V1.A
6.5.2014Aktivita č.1 – Výchova k aktivnímu občanství: Exkurze č.3 s názvem Návštěva Krajského úřadu Olomouc pro třídu V1.A
22.5.2014Aktivita č.4 – Biologie pod mikroskopem: Exkurze č.1 s názvem Předmostí u Přerova a Antropos Brno pro třídu V1.A
26.-27.5.2014Aktivita č.4 – Biologie pod mikroskopem: Exkurze č.2 s názvem Litovelské Pomoraví pro třídu V3.A a 1.A
18.6.2014Školení – práce na elearningovém serveru Moodle
22.7.2014Odevzdání MZ3
září 2014Uveřejnění mediální prezentace projektu na stránkách měsíčníku Zpravodaj školství Olomouckého kraje
13.10.2014Aktivita 2 – Podnikání a právo: Beseda č.9 Problematika nezaměstnanosti – Ing. Pavel Remeň
14.10.2014Aktivita 1 – Výchova k aktivnímu občanství: Beseda č.6 Výběr problému – Mgr. Ivo Macháček
24.10.2014Aktivita 4 – Biologie pod mikroskopem: Exkurze č.4 Brno Bodies revelead, pro třídy V1.A, V2.A, 1.A,Seminář biologie
30.10.2014Aktivita 2 – Podnikání a právo: Exkurze č.5 Tondach Hranice
30.10.2014Aktivita 4 – Biologie pod mikroskopem: Exkurze č.5 Brno Bodies revelead, pro třídy V3.A, V4.A, 2.A, V5.A, V5.B
31.10.2014Aktivita 5 – Tajemství chemie: Exkurze č.2 Vlastivědné muzeum v Olomouci, pro třídu V2.A
13.11.2014Aktivita 1 – Výchova k aktivnímu občamství: Beseda č.7 Řešení problému – PhDr. Radovan Langer
13.11.2014Aktivita 2 – Podnikání a právo: Beseda č.10 Marketing – Ing. Bohumír Haleš
20.11.2014Aktivita 2 – Podnikání a právo: Exkurze č. 4 Pivovar Hanušovice
3.12.2014Aktivita 1 – Výchova k aktivnímu občanství: Závěrečná veřejná prezentace projektu studentů rodičům
10.12.2014Závěrečná konference pro učitele
18.12.2014Odevzdání mimořádné Monitorovací zprávy č.4 a žádosti o platbu
31.12.2014Ukončení projektu Svět práce v každodenním životě

Nahoru

Aktivita č.1 – Výchova k aktivnímu občanství: Besedy

Beseda č.1

Dne 14. 10.2013 se uskutečnila první beseda, kterou pro studenty připravila Mgr. Ivana Zlata Matysová.

Program besedy:

1) Osobnost z hlediska psychologického

2) Vývojová stádia v psychice člověka

3) Charakter a možnost jeho změny

4) Problémy v psychickém vývoji osobnosti

5) Příklady z praxe

Beseda č.2

Jak odhadnout druhé

Dne 18. 11.2013 se uskutečnila beseda, kterou pro studenty připravila Mgr. Ivana Zlata Matysová.

Program besedy:

1) Vývoj osobnosti ve starším školním věku z hlediska psychologického

2) Vývojová stádia v psychice teenagera

3) Problémy v psychickém vývoji teenagera

4) Chyby v odhadování druhého

5) Příklady z praxe

Nahoru

Beseda č.3

Sociálně právní ochrana dětí

Dne 2. 12.2013 se uskutečnila beseda, kterou pro studenty připravila Bc. Martina Škapová.

Program besedy:

1) Děti v sociálních vazbách

2) Konflikt

3) Reakce na konflikt

4) Sociálně právní ochrana dětí

5) Odbor sociálních věcí MěÚ Hranice

Beseda č.4

Hospodářství

Dne 20. 1.2014 se uskutečnila beseda, kterou pro studenty připravila Mgr. Marta Křenková.

Program besedy:

1) Ekonomie

2) Ekonomika státu

3) Trh

4) Tržní hospodářství

5) Export x import

Beseda č.5

Knihovna jako zdroj informací

Dne 17.2.2014 se uskutečnila beseda, kterou pro studenty připravila Marie Jemelková.

Program besedy:

1) Seznámení s provozní dobou, službami a ceníkem služeb knihovny

2) Prohlídka oddělení pro děti a knižního fondu

3) Prohlídka oddělení pro dospělé a knižního fondu

4) Knihovna jako zdroj informací

5) Návštěva Městského informačního centra

Beseda č.6

Výběr problému

Dne 14.10.2014 se uskutečnila beseda s Mgr. Ivem Macháčkem, zástupcem ředitele naší školy.

Program besedy:

1) Rozbor dosavadní činnosti v projektu Výchova k aktivnímu občanství

2) Možnosti vyzkoušení různých občanských aktivit

3) Výběr problému, který je ve škole

4) Možnosti řešení zvoleného problému

5) Možnosti spolupráce při řešení zvoleného problému

Beseda č.7

Řešení problému

Dne 13.11.2014 se uskutečnila beseda s PhDr. Radovanem Langerem, ředitelem naší školy.

Program besedy:

1) Rozbor dosavadní činnosti v projektu Výchova k aktivnímu občanství

2) Seznámení s různými občanskými aktivitami

3) Seznámení s vybraným problémem, který je ve škole

4) Navrhované řešení zvoleného problému

5) Pomoc ředitele školy při řešení zvoleného problému

Beseda č.8

Řešení problému

Dne 14.11.2014 se uskutečnila beseda s Mgr. Miroslavem Gajdůškem, vedoucím OŠMT krajského úřadu Olomouckého kraje.

Program besedy:

1) Rozbor dosavadní činnosti v projektu Výchova k aktivnímu občanství

2) Vyzkoušení různých občanských aktivit

3) Výběr problému, který je ve škole

4) Navrhované řešení zvoleného problému

5) Možnosti spolupráce s KÚ Olomouc při řešení zvoleného problému

Závěrečná veřejná prezentace projektu

Závěrečná veřejná prezentace projektu

Dne 3.12.2014 se uskutečnila veřejná prezentace projektu studentů třídy V2.A.

Program prezentace:

1) Úvod a uvítání

2) Problémy kolem nás

3) Jak to vypadá na jiných školách?

4) Shromažďování a třídění informací

5) Plán akcí

Prezentace studentů: školní skřínky – prezentace

Aktivita č.2 – Podnikání a právo: Besedy

Beseda č.1

Lifelong learning Programme, program ERASMUS

Dne 30. 9.2013 se uskutečnila beseda, kterou pro studenty připravili Miroslav Krša, Michal Kormaňák

Program besedy:

1) program Erasmus, podstata aktivit, kontakty

2) možnosti bezplatného studia na zahraničních školách, možnosti studijních pobytů a pracovních stáží pod hlavičkou projektu Erasmus

3) možnost intenzivních jazykových kurzů v zahraničí

4) přehled zemí v rámci EU a ESUO které jsou vhodné pro zahraniční studium a pracovní stáže potřeba doložit

6) Národní agentura pro evropské vzdělávací programy

Nahoru

Beseda č.2

Práce v zahraničí, podmínky práce v EU, dokumentace, Au – pair

Dne 30. 9.2013 se uskutečnila beseda, kterou pro studenty připravili Tomáš Kráčmar, Eliška Lučanová

Program besedy:

1) Au – pair v Evropě, možnosti a podmínky práce Au – pair, finanční podpora, podmínky fungování v hostitelské rodině, povinnosti zájemce o práci, povinnosti hostitelské rodiny, možnosti jazykového studia

2) program YOUR FIRST JOB

3) nový program pro uplatnění čerstvých absolventů škol v zahraničí

4) praktické rady, znaky podvodných a neseriózních nabídek práce

5) jak napsat kvalitní životopis, motivační dopis, specifika jednotlivých zemí, specifické požadavky, časté chyby uchazečů o práci

Nahoru

Beseda č.3

Problematika podnikání

Dne 24. 10.2013 se uskutečnila beseda, kterou pro studenty připravila Lenka Vodárková

Program besedy:

1) Co je podnikání

2) Důvody podnikání

3) Předpoklady pro podnikání

4) Výhody a nevýhody podnikání, rizika podnikání

5) Formy podnikání, rozdíl OSVČ a s.r.o.

6) Prevence platební neschopnosti, insolvence, druhotná platební neschopnost

7) Dotazy žáků

Nahoru

Beseda č.4

Živnosti

Dne 13. 11.2013 se uskutečnila beseda, kterou pro studenty připravila Marie Caletková

Program besedy:

1) Historie živnostenského odboru MÚ Hranice

2) Seznámení s náplní práce daného odboru

3) Druhy živností, problematika získání živnostenského oprávnění

4) Kontrolní činnost živnostenského odboru

5) Postřehy z praxe, zajímavosti

Nahoru

Beseda č.5

Zásady bezpečnosti práce

Dne 9. 12.2013 se uskutečnila beseda, kterou pro studenty připravil Dobromil Tégl.

Program besedy:

1) Obecná problematika BOZP

2) Zásady prevence BOZP

3) Právní problémy BOZP

4) Perspektivy a možnosti studia bezpečnosti práce

Nahoru

Beseda č.6

Řízení podniku

Dne 29. 1.2014 se uskutečnila beseda, kterou pro studenty připravil Ing. René Sedlák.

Program besedy:

1)Problematika řízení firmy

2) Plánování, vytčené cíle, vedení firmy

3) Organizační struktura nadnárodní firmy

4) Možnosti zařazení absolventů škol na různé pozice ve firmě

Beseda č.7

Daňový systém

Dne 5.3.2014 se uskutečnila beseda, kterou pro studenty připravila Ing. Dalma Dočekalová.

Program besedy:

1)Přehled hierarchie správy daní

2) Náplň práce finančních úřadů, jejich fungování

3) Daňový systém v ČR

4) Přímé a nepřímé daně

5) Daň ze mzdy, práce s daňovým přiznáním

Beseda č.8

Finanční gramotnost

Dne 7.4.2014 se uskutečnila beseda, kterou pro studenty připravili Mgr. Veronika Hápová a Mgr. Vladimír Vylášek.

Program besedy:

1) Význam finančního vzdělávání

2) Rizika dluhové pasti

3) Význam finančního poradenství

4) Úvěr, hypotéka

5) Úroková sazba, RPSN

Beseda č.9

Problematika nezaměstnanosti

Dne 13.10.2014 se uskutečnila beseda s Ing. Pavlem Remeněm.

Program besedy:

1) Seznámení s náplní práce Úřadu práce v Hranicích.

2) Situace na trhu práce v našem regionu, poptávaná pracovní místa a uspokojení poptávky.

3) Spektrum oborů, které mají šanci uspět na trhu práce a opačně.

4) Praktické rady pro případ pracovního pohovoru.

5) Praktické rady pro absolventy středních škol.

Beseda č.10

Marketing

Dne 13.10.2014 se uskutečnila beseda s Ing. Bohumírem Halešem, pro třídu 4.A a V6.B.

Program besedy:

1) Základní informace o firmě LAPP KABEL Holešov s.r.o.

2) Marketingová strategie firmy v roce 2014 výhled do roku 2015.

3) Možnosti oslovení zákazníků, propagace výrobků.

4) Analýza úspěšnosti firmy na trhu, roční zpracování SWOT.

5) Objem finančních prostředků na marketing ve firmě.

5) Praktické ukázky propagace firmy na veletrhu, příprava a fungování stánku.

Exkurze pro aktivitu č.1: Výchova k aktivnímu občanství

Exkurze č.1

Prohlídka Městského úřadu Hranice

Dne31.3.2014 se uskutečnila exkurze, kterou pro studenty připravil Ing. Petr Bakovský.

Program exkurze:

1) Prohlídka MěÚ Hranice

2) Kancelář starosty

3) Seznámení s jednotlivými odbory MěÚ Hranice

4) Zasedací prostory zastupitelstva

5) Informace o jednání rady a zastupitelstva

Exkurze č.2

Městský úřad Hranice

Dne 28.4.2014 se uskutečnila exkurze, kterou pro studenty připravil Mgr.Vojtěch Bušina.

Program exkurze:

1) Návštěva starostky města Ing. R. Ondriášové

2) Návštěva Odboru školství a sociálních věcí

3) Setkání s vedoucím OŠSV Mgr. Vojtěchem Bušinou

4) Krátká beseda o problémech města Hranice

Exkurze č.3

Návštěva Krajského úřadu Olomouc

Dne 6.5.2014 se uskutečnila exkurze na krajský úřad Olomouckého kraje a na akci Den Evropy, která probíhala v centru Olomouce.

Program exkurze:

1) Návštěva Krajského úřadu v Olomouci

2) Seznámení s činností KÚ Olomouc

3) Krátká beseda s Mgr. Marcelou Bednaříkovou

4) Účast na akci Den Evropy

5) Prohlídka stánků Projektu Evropa na náměstí

Exkurze č.4

Dvoudenní exkurze do Prahy

Od 25.6.2014 do 26.6.2014 se uskutečnila exkurze do Poslanecké sněmovny ČR, Senátu ČR a Pražského hradu, jako sídla prezidenta ČR.

Program exkurze 25.6.2014:

1) Návštěva Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Sněmovní 4 Praha 1 – Malá Strana

2) Návštěva Národního divadla – představení Jedenácté přikázání

Program exkurze 26.6.2014:

1) Prohlídka Senátu Parlamentu ČR, Valdštejnské náměstí 17/4, Praha 1

2) Prohlídka Pražského hradu

Exkurze pro aktivitu č.2: Podnikání a právo

Exkurze č.1

SSI Schäfer Hranice s.r.o.

Dne 31. 10.2013 se uskutečnila exkurze, kterou pro studenty připravila Mgr. P. Kutínová

Program exkurze:

1) Historie firmy

2) Seznámení s výrobním programem firmy

3) Informace o organizaci výroby, počtu zaměstnanců

4) Prohlídka výrobního procesu v jednotlivých dílnách

5) Ukázka činnosti vybraných výrobků v praxi

Exkurze č.2

TON a.s., Bystřice pod Hostýnem

Dne 30.1.2014 se uskutečnila exkurze, kterou pro studenty připravil Václav Janek.

Program exkurze:

1) Historie firmy TONET, TON v Bystřici pod Hostýnem, informace o počtu zaměstnanců, organizaci firmy

2) Seznámení s provozem firmy, jednotlivými úseky, dílnami, pracovišti

3) Návštěva přípravny dřeva, sušíren, napařovny a ohýbárny dřeva, informace o organizaci práce v rámci úkolové mzdy, normování

4) Prohlídka lakovny, kompletace výrobků, seznámení se sortimentem a způsobem komunikace se zákazníky

5) Návštěva podnikové prodejny a prohlídka expozice z historie firmy

Nahoru

Exkurze č.3

Letiště Václava Havla, Praha

Dne 28.3.2014 se uskutečnila exkurze, kterou pro studenty připravila Vlasta Palová.

Program exkurze:

1) Historie a rozvoj letiště v Praze

2) Organizace firmy a personální zajištění letiště

3)Návštěva letištní plochy a seznámení s provozem letiště a jeho organizací

4) Prohlídka hangáru a opravny letadel, seznámení s požárním zabezpečením letiště

5) Seznámení s organizací jednotlivých letů podle lokality, letecké společnosti

Exkurze č.4

Pivovar a muzeum Hanušovice

Dne 20.11.2014 se uskutečnila exkurze do Pivovaru Hanušovice, třídy 4.A a V6.B.

Program exkurze:

1) Historie pivovarnictví v oblasti

2) Organizace firmy a personální zajištění

3) Prohlídka provozu a vysvětlení výrobní technologie piva

4) Marketingové úspěchy firmy, odbyt piva, produkce nových značek piva

5) Vliv EU na fungování společnosti Holba a.s.

Exkurze č.5

Tondach Hranice , s.r.o.

Dne 30.10.2014 se uskutečnila exkurze třídy 4.A a V6.B do firmy Tondach Hranice.

Program exkurze:

1) Historie a rozvoj firmy

2) Organizace firmy a struktura produktové výroby

3) Prohlídka výrobního procesu po jednotlivých úsecích

4) Prohlídka prostor expedice výrobků, systém prodeje

Exkurze pro aktivitu č.4: Biologie pod mikroskopem

Exkurze č.1

Muzeum Antropos Brno a Předmostí u Přerova

Dne 22.5.2014 se uskutečnila exkurze do Předmostí u Přerova a muzea Antropos v Brně.

Program exkurze:

1) Australopithecus

2) Lidé v pravěkých hrobech

3) Předmostí u Přerova

Exkurze č.2

Litovelské Pomoraví

Dvoudenní exkurze proběhla ve dnech 26. a 27.5.2014 v Litovelském Pomoraví. Byla připravena pro žáky V3.A a 1.A.

Program exkurze 26.6.2014:

1) Nové Zámky – rozdělení do skupin a sběr digitálního a fyzického materiálu v Litovelském Pomoraví

2) Hotel Valáškův Grunt – pokračování ve sběru digitálního a fyzického materiálu

3)Ubytování a oběd

4)Zpracování materiálů a tvorba prezentací

5)Večeře

6)Společné představení skupinových prezentací

Program exkurze 27.6.2014:

3)Snídaně

4)Olomouc – Sbírkové skleníky, plnění úkolů

5)Oběd

Nahoru

Exkurze č.3

Zoo Lešná

Dne 24.6.2014 se uskutečnila jednodenní exkurze do Zoo Lešná

Sraz
8.00 Odjezd autobusem od školy
9.05 Příjezd ZOO Lešná
9.15 – 12.45 Plnění úkolů v pracovním protokolu v ZOO Lešná
13.00 Odjezd ze ZOO směr Hranice
13.55 Příjezd autobusu ke škole

Program exkurze:

1)8.00 Odjezd autobusem od školy

2)9.05 Příjezd ZOO Lešná

3) 9.15 – 12.45 Plnění úkolů v pracovním protokolu v areálu ZOO Lešná

4)13.00 Odjezd ze ZOO směr Hranice

5)13.55 Příjezd autobusu ke škole

Exkurze č.4

Brno Bodies revealed 2014

Dne 24.10.2014 se uskutečnila exkurze pro třídy V1.A, V2.A, 1.A, Seminář biologie 4.ročník.

Program exkurze:

Výstava Bodies Revealed s průvodci – mediky lékařských fakult.

(kostra, svalový systém, vnitřní orgány, cévní systém, mozek a nervový systém, receptory)

Nahoru

Exkurze č.5

Brno Bodies revealed 2014

Dne 30.10.2014 se uskutečnila exkurze pro třídy V3.A, V4.A, 2.A, V5.A a V5.B.

Program exkurze:

Výstava Bodies Revealed s průvodci – mediky lékařských fakult.

(kostra, svalový systém, vnitřní orgány, cévní systém, mozek a nervový systém, receptory)

Nahoru

Exkurze pro aktivitu č.5: Tajemství chemie

Exkurze č.1

Zbrašovské aragonitové jeskyně

Dne 23.5.2014 se uskutečnila exkurze do Aragonitových jeskyní v Teplicích nad Bečvou. Exkurze byla připravena pro V1.A.

Program exkurze:

1) Zbrašovské aragonitové jeskyně

2) Hranická propast

3) Zpracování pracovního listu

Exkurze č.2

Exkurze Vlastivědné muzeum v Olomouci

Dne 31.10.2014 se uskutečnila exkurze třídy V2.A do Vlastivědného muzea v Olomouci.

Program exkurze:

1) Expozice Příroda Olomouckého kraje – mineralogické sbírky

2) Zpracování pracovního listu

Studijní materiály
Aktivita č.1 – Výchova k aktivnímu občanství

V1.A – prezentace

Prezentace č.1: Kdo jsem.pptx, 1500kB

Prezentace č.2: Jak se znám.pptx, 2250kB

Prezentace č.3: Jak odhadnout druhé.pptx, 560kB

Prezentace č.4: Nová identita.pptx, 164kB

Prezentace č.5: Slovníček pojmů.pptx, 164kB

Prezentace č.6: Komunikace.pptx, 573kB

Prezentace č.7: Člověk-tvor společenský.pptx, 1679kB

Prezentace č.8: Hospodaření.pptx, 745kB

Prezentace č.9: Právo.pptx, 1575kB

Prezentace č.10: Ústava.pptx, 994kB

Prezentace č.11: Pilíře politického systému.pptx, 1224kB

Prezentace č.12: Moc zákonodárná, výkonnná a soudní.pptx, 993kB

Prezentace č.13: Participace občanů na politickém životě.pptx, 983kB

Prezentace č.14: Identifikace problémů.pptx, 1155kB

Prezentace č.15: Výběr problému.pptx, 357kB

Prezentace č.16: Shromažďování informací.pptx, 694kB

Prezentace č.17: Třídění informací.pptx, 853kB

Prezentace č.18: Vytvoření prezentace projektu.pptx, 1145kB

Prezentace č.19: Vytvoření dokumentační části projektu.pptx, 720kB

Prezentace č.20: Opakování učiva.pptx, 218kB

V1.A – pracovní listy

Pracovní list č.1: Kdo jsem.docx, 184kB

Pracovní list č.2: Základní psychologické pojmy.docx, 188kB

Pracovní list č.3: Jak odhadnout druhé.docx, 525kB

Pracovní list č.4: Nová identita.docx, 189kB

Pracovní list č.5: Slovníček pojmů.docx, 731kB

Pracovní list č.6: Komunikace.pptx, 1003kB

Pracovní list č.7: Člověk tvor společenský.pptx, 371kB

Pracovní list č.8: Hospodaření.docx, 185kB

Pracovní list č.9: Právo.docx, 184kB

Pracovní list č.10: Ústava.docx, 183kB

Pracovní list č.11: Politické pilíře státu.docx, 184kB

Pracovní list č.12: Moc zákonodárná, výkonná a soudní.docx, 185kB

Pracovní list č.13: Participace občanů na pol. životě.docx, 160kB

Pracovní list č.14: Identifikace problému.docx, 189kB

Pracovní list č.15: Formulář č.1.docx, 183kB

Pracovní list č.16: Formulář č.2.docx, 184kB

Pracovní list č.17: Formulář č.3.docx, 183kB

Pracovní list č.18: Formulář č.4.docx, 187kB

Pracovní list č.19: Formulář č.5.docx, 185kB

Pracovní list č.20: Formulář č.6.docx, 185kB

Pracovní list č.21: Shromažďování informací.docx, 189kB

Pracovní list č.22: Třídění informací.docx, 190kB

Dále bylo vytvořeno 9 testů, zájemci o testy napište na adresu kolarox@seznam.cz

Aktivita č.2 – Podnikání a právo

4.A a V6.A

Řešitel č.1 – prezentace

Prezentace č.1: Ekonomické systémy 1.pptx, 1200kB

Prezentace č.2: Základní ekonomické pojmy.pptx, 280kB

Prezentace č.3: Problematika konkurence.pptx, 2000kB

Prezentace č.4: Trh, pracovní síla.pptx, 1000kB

Prezentace č.5: Typy firem,vznik,fungování.pptx, 573kB

Prezentace č.6: Podnikání, právní úprava podnikání.pptx, 1000kB

Prezentace č.7: Zaměstnanec, pracovněprávní vztahy.pptx, 623kB

Prezentace č.8: Problematika nezaměstnosti.pptx, 1748kB

Prezentace č.9: Teorie peněz, základní pojmy.pptx, 714kB

Prezentace č.10 Mezinárodní měnový systém, historie evropské měny.pptx, 2225kB

Prezentace č.11: Národní hospodářství.pptx, 650kB

Prezentace č.12: Daňová soustava, přímé daně.pptx, 611kB

Prezentace č.13: Daně.pptx, 614kB

Prezentace č.14: Produkty finančního trhu.pptx, 3249kB

Prezentace č.15: Systém a možnosti pojištění.pptx, 218kB

Prezentace č.16: Osobní rozpočet.pptx, 899kB

Prezentace č.17: Fiskální politika státu.pptx, 164kB

Prezentace č.18: Hmotné a duševní vlastnictví.pptx, 209kB

Prezentace č.19: Reklama.pptx, 377kB

Prezentace č.20: Řízení organizace.pptx, 286kB

Řešitel č.1 – pracovní listy

Pracovní list č.1: Ekonomie a ekonomika.docx, 184kB

Pracovní list č.2: Životní úroveň.docx, 192kB

Pracovní list č.3: Ekonomické systémy v praxi.docx, 192kB

Pracovní list č.4: Obchodní společnosti a živnosti.docx, 186kB

Pracovní list č.5: Podnikatelský záměr.docx, 186kB

Pracovní list č.6: Hospodářská soutěž.docx, 183kB

Pracovní list č.7: Organizace podniku.docx, 186kB

Pracovní list č.8: Pracovní smlouva, životopis.docx, 182kB

Pracovní list č.9: Pracovní smlouva, životopis.docx, 185kB

Pracovní list č.10: Výpočet mzdy.docx, 186kB

Pracovní list č.11: Daně.docx, 185kB

Pracovní list č.12: ČNB, komerční banky.docx, 189kB

Pracovní list č.13: Finanční produkty.docx, 185kB

Pracovní list č.14: Možnosti pojištění.docx, 180kB

Pracovní list č.15: Oddlužení.docx, 181kB

Pracovní list č.16: Podstata marketingu.docx, 204kB

Pracovní list č.17: Marketingový výzkum.docx, 185kB

Pracovní list č.18: Makroprostředí.docx, 181kB

Pracovní list č.19: Teorie výrobku.docx, 204kB

Pracovní list č.20: Velkoobchod, maloobchod.docx, 185kB

Řešitel č.2 – prezentace

Prezentace č.1: Ekonomie jako věda.ppt, 3800kB

Prezentace č.2: Ekonomika jako předmět.ppt, 2400kB

Prezentace č.3: Tržní systém, nabídka, poptávka.ppt, 5300kB

Prezentace č.4: Právní úprava podnikání.ppt, 4300kB

Prezentace č.5: Založení firmy.ppt, 3200kB

Prezentace č.6: Řízení organizace.ppt, 4456kB

Prezentace č.7: Majetek podniku.ppt, 2096kB

Prezentace č.8: Podmínky pracovního poměru.ppt, 2364kB

Prezentace č.9: Odměňování za práci.ppt, 1887kB

Prezentace č.10: Bankovní systém.ppt, 2193kB

Prezentace č.11: Měnový kurz, cenné papíry.ppt, 2957kB

Prezentace č.12: Peníze a placení.ppt, 1866kB

Prezentace č.13: Půjčování peněz.ppt, 494kB

Prezentace č.14: Jak naložit s případnými přebytky v rozpočtu.ppt, 4845kB

Prezentace č.15: Předlužení a možnosti řešení.ppt, 1228kB

Prezentace č.16: Sociální zabezpečení.ppt, 3858

Prezentace č.17: Marketingový výzkum.ppt, 1077kB

Prezentace č.18: Manažerské funkce a činnosti.ppt, 689kB

Prezentace č.19: Financování podniku, marketingové strategie.ppt, 2583kB

Prezentace č.20: Organizační struktura podniku.ppt, 1585kB

Řešitel č.2 – pracovní listy

Pracovní list č.1: Finanční pojmy.doc, 149kB

Pracovní list č.2: Typy ek. subjektů v růz. zemích.doc, 149kB

Pracovní list č.3: Konkurence v maloobchodě v našem městě.doc, 155kB

Pracovní list č.4: Založení živnosti.doc, 148kB

Pracovní list č.5: Typy podnikatelských subjektů.doc, 148kB

Pracovní list č.6: Struktura firem.doc, 147kB

Pracovní list č.7: Druhy majetku.doc, 150kB

Pracovní list č.8: Typy pracovních smluv.doc, 153kB

Pracovní list č.9: Výpočty mzdových nákladů.doc, 176kB

Pracovní list č.10: Bankovní služby.doc, 158kB

Pracovní list č.11: Světové měny.doc, 164kB

Pracovní list č.12: Výběr vhodné varianty zakoupení automobilu.doc, 161kB

Pracovní list č.13: Ceny finančních půjček.doc, 165kB

Pracovní list č.14: Investice a jejich výhodnost.doc, 173kB

Pracovní list č.15: Domácí rozpočet.doc, 215kB

Pracovní list č.16: Zahájení pracovního rozpočtu.doc, 163kB

Pracovní list č.17: Marketingová analýza.doc, 180kB

Pracovní list č.18: Strukturovaný životopis.doc, 107kB

Pracovní list č.19: Rozpočet studenta na VŠ.doc, 214kB

Pracovní list č.20: Organizační struktura vlastní firmy.doc, 214kB

 

Aktivita č.3 – Fyzika v příkladech

Seminář fyziky 3. a 4. ročník – Sbírka příkladů z fyziky 2. díl

Sbírka řešených příkladů z fyziky 2. díl.pdf, 4192kB

Aktivita č.4 – Biologie pod mikroskopem

V1.A a V2.A – manuály

Manuál č.1: Opěrná soustava.docx, 955kB

Manuál č.2: Oběhová soustava.docx, 954kB

Manuál č.3: Dýchací soustava.docx, 959kB

Manuál č.4: Trávicí soustava.docx, 973kB

Manuál č.5: Nervová soustava.docx, 972kB

Manuál č.6: Smysly člověka.docx, 972kB

Manuál č.7: Žlázy s vnitřní sekrecí.docx, 1050kB

Manuál č.8: Základy genetiky.docx, 960kB

Manuál č.9: Stavba Země.docx, 6014kB

Manuál č.10: Fyzikální vlastnosti nerostů.docx, 6016kB

Manuál č.11: Vývoj člověka.docx, 975kB

Manuál č.12: Chemické vlastnosti nerostů.docx, 6017kB

V1.A, V2.A – pracovní listy

Pracovní list Antropos Brno.docx, 100kB

Pracovní list č.1: Opěrná soustava.pptx, 178kB

Pracovní list č.2: Oběhová soustava.pptx, 178kB

Pracovní list č.3: Dýchací soustava.pptx, 179kB

Pracovní list č.4: Trávicí soustava.pptx, 181kB

Pracovní list č.5: Nervová soustava.pptx, 179kB

Pracovní list č.6: Smysly člověka.pptx, 179kB

Pracovní list č.7: Žlázy s vnitřní sekrecí.pptx, 266kB

Pracovní list č.8: Základy genetiky.pptx, 179kB

Pracovní list č.9: Stavba Země.pptx, 268kB

Pracovní list č.10: Fyzikální vlastnosti nerostů.pptx, 179kB

Pracovní list č.11: Vývoj člověka.pptx, 179kB

Pracovní list č.12: Chemické vlastnosti nerostů.pptx, 180kB

V1.A, V2.A – prezentace

Prezentace č.1: Opěrná soustava.pptx, 929kB

Prezentace č.2: Oběhová soustava.pptx, 406kB

Prezentace č.3: Dýchací soustava.pptx, 360kB

Prezentace č.4: Trávicí soustava.pptx, 856kB

Prezentace č.5: Nervová soustava.pptx, 946kB

Prezentace č.6: Smysly člověka.pptx, 473kB

Prezentace č.7: Žlázy s vnitřní sekrecí.pptx, 718kB

Prezentace č.8: Základy genetiky.pptx, 800kB

Prezentace č.9: Stavba Země.pptx, 247kB

Prezentace č.10: Fyzikální vlastnosti nerostů.pptx, 693kB

Prezentace č.11:Vývoj člověka.pptx, 897kB

Prezentace č.12: Chemické vlastnosti nerostů.pptx, 374kB

1.A, V3.A,2.A, V4.A – manuály

Manuál č.1: Pletiva 1.docx, 173kB

Manuál č.2: Pletiva 2.docx, 122kB

Manuál č.3: Pletiva 3.docx, 115kB

Manuál č.4: Rostlinné orgány 1.docx, 1120kB

Manuál č.5: Bezobratlí živočichové.docx, 1283kB

Manuál č.6: Rostlinné orgány 2.docx, 2571kB

Manuál č.7: Výtrusné a nahosemenné rostliny.docx, 3484kB

Manuál č.8: Stavba květu.docx, 8716kB

Manuál č.9: Prvoci.docx, 971kB

Manuál č.10: Základy mikroskopování.docx, 971kB

Manuál č.11: Rostlinná buňka.docx, 571kB

Manuál č.12: Pletiva 3.docx, 572kB

1.A, V3.A,2.A, V4.A – pracovní listy

Pracovní list Litovelské Pomoraví.docx, 182kB

Pracovní list č.1: Pletiva 1.docx, 230kB

Pracovní list č.2: Pletiva 2.docx, 175kB

Pracovní list č.3: Plazmolýza.docx, 177kB

Pracovní list č.4: Rostlinné orgány 1.docx, 461kB

Pracovní list č.5: Bezobratlí živočichové.docx, 463kB

Pracovní list č.6: Rostlinné orgány 2.docx, 175kB

Pracovní list č.7: Výtrusné a nahosemenné rostliny.docx, 176kB

Pracovní list č.8: Stavba květu.docx, 172kB

Pracovní list č.9: Prvoci.docx, 172kB

Pracovní list č.10: Základy mikroskopování.docx, 172kB

Pracovní list č.11: Rostlinná buňka.docx, 172kB

Pracovní list č.12: Pletiva 3.docx, 172kB

1.A, V3.A,2.A, V4.A – prezentace

Prezentace č.1: Pletiva 1.ppt, 1380kB

Prezentace č.2: Pletiva 2.ppt, 2680kB

Prezentace č.3: Plazmolýza.ppt, 400kB

Prezentace č.4: Rostlinné orgány 1.ppt, 424kB

Prezentace č.5: Bezobratlí živočichové.pptx, 813kB

Prezentace č.6: Rostlinné orgány 2.pptx, 2105kB

Prezentace č.7: Výtrusné a nahosemenné rostliny.pptx, 6138kB

Prezentace č.8: Stavba květu.pptx, 136kB

Prezentace č.9: Prvoci.pptx, 136kB

Prezentace č.10: Základy mikroskopování.pptx, 136kB

Prezentace č.11: Rostlinná buňka.pptx, 136kB

Prezentace č.12: Pletiva 3.pptx, 136kB

2.A, V4.A, 3.A, V5.A – manuály

Manuál č.1: Kostra člověka, svaly.ppt, 2397kB

Manuál č.2: Oběhová soustava.ppt, 991kB

Manuál č.3: Trávicí soustava.ppt, 796kB

Manuál č.4: Nervová soustava.ppt, 808kB

Manuál č.5: Smysly.ppt, 801kB

Manuál č.6: Obratlovci.ppt, 1575kB

Manuál č.7: Genetika.ppt, 769kB

Manuál č.8: Ptáci.ppt, 1599kB

Manuál č.9: Vývoj člověka.ppt, 769kB

Manuál č.10: Oběhová soustava 2.ppt, 769kB

Manuál č.11: Dýchací soustava.ppt, 768kB

Manuál č.12: Vylučovací soustava.ppt, 770kB

2.A, V4.A, 3.A, V5.A – pracovní listy

Pracovní list ZOO Lešná.docx, 1680kB

Pracovní list č.1: Kostra člověka, svaly.docx, 1680kB

Pracovní list č.1: Kostra člověka, svaly.docx, 1680kB

Pracovní list č.2: Oběhová soustava.docx, 183kB

Pracovní list č.3: Trávicí soustava.docx, 183kB

Pracovní list č.4: Nervová soustava.docx, 182kB

Pracovní list č.5: Smysly.docx, 184kB

Pracovní list č.6: Obratlovci.docx, 1261kB

Pracovní list č.7: Genetika.docx, 184kB

Pracovní list č.8: Ptáci.docx, 1151kB

Pracovní list č.9: Vývoj člověka.docx, 223kB

Pracovní list č.10: Oběhová soustava 2.docx, 947kB

Pracovní list č.11: Dýchací soustava.docx, 947kB

Pracovní list č.12: Vylučovací soustava.docx, 947kB

2.A, V4.A, 3.A, V5.A – prezentace

Prezentace č.1: Kostra člověka, svaly-opraveno.pptx, 12800kB

Prezentace č.2: Oběhová soustava.pptx, 1420kB

Prezentace č.3: Trávicí soustava.pptx, 490kB

Prezentace č.4: Nervová soustava.pptx, 947kB

Prezentace č.5: Smysly.pptx, 947kB

Prezentace č.6: Obratlovci.pptx, 947kB

Prezentace č.7: Genetika.pptx, 947kB

Prezentace č.8: Ptáci.pptx, 947kB

Prezentace č.9: Vývoj člověka.pptx, 947kB

Prezentace č.10: Oběhová soustava 2.pptx, 947kB

Prezentace č.11: Dýchací soustava.pptx, 947kB

Prezentace č.12: Vylučovací soustava.pptx, 947kB

 

Aktivita č.5 – Tajemství chemie

V1.A,V2.A – manuály

Manuál č.1: Bezpečnost práce v chemii.docx, 5741kB

Manuál č.2: Práce s kahanem.docx, 1129kB

Manuál č.3: Metody dělení složek směsi.docx, 573kB

Manuál č.4: Voda a druhy vod.docx, 367kB

Manuál č.5: Chemické prvky-nekovy č.1.docx, 831kB

Manuál č.6: Chemické prvky-nekovy č.2.docx, 3704kB

Manuál č.7: Typy chemických reakcí.docx, 4534kB

Manuál č.8: Faktory ovlivňující rychlost chemické reakce.docx, 2726kB

Manuál č.9: Příprava a vlastnosti dvouprvkových sloučenin.docx, 3783kB

Manuál č.10: Acidobazické indikátory.docx, 4407kB

Manuál č.11: Vlastnosti a reakce kyselin.docx, 3784kB

Manuál č.12: Vlastnosti a reakce vzniku solí.docx, 4432kB

V1.A,V2.A – prezentace

Prezentace č.1: Bezpečnost práce v chemii.pptx, 2100kB

Prezentace č.2: Práce s kahanem.pptx, 500kB

Prezentace č.3: Metody dělení složek směsi.pptx, 1100kB

Prezentace č.4: Voda a druhy vod.pptx, 4100kB

Prezentace č.5: Chemické prvky-nekovy č.1.pptx, 2110kB

Prezentace č.6: Chemické prvky-nekovy č.2.pptx, 353kB

Prezentace č.7: Typy chemických reakcí.pptx, 1067kB

Prezentace č.8: Faktory ovlivňující rychlost chemické reakce.pptx, 680kB

Prezentace č.9: Příprava a vlastnosti dvouprvkových sloučenin.pptx, 934kB

Prezentace č.10: Acidobazické indikátory.pptx, 786kB

Prezentace č.11: Vlastnosti a reakce kyselin.pptx, 1492kB

Prezentace č.12: Vlastnosti a reakce vzniku solí.pptx, 556kB

V1.A, V.A – pracovní lst

Pracovní list č.1: Zbrašovské aragonitové jeskyně.pptx, 249kB

Pracovní list č.2: Přírodovědné muzeum Olomouc.pptx, 5212kB

V1.A -protokoly

Protokol č.1.docx, 253kB

Protokol č.2.docx, 253kB

Protokol č.3.docx, 253kB

Protokol č.4.docx, 253kB

Protokol č.5.docx, 214kB

Protokol č.6.docx, 220kB

Protokol č.7.docx, 219kB

Protokol č.8.docx, 213kB

Protokol č.9.docx, 227kB

Protokol č.10.docx, 205kB

Protokol č.11.docx, 208kB

Protokol č.12.docx, 217kB

 

Aktivita č.6 – Poznáváme chemii

V1.A – prezentace

Prezentace č.1: Tělesa a látky.pptx, 1200kB

Prezentace č.2: Vlastnosti látek.pptx, 500kB

Prezentace č.3: Směsi.pptx, 1000kB

Prezentace č.4: Metody oddělování složek směsi.pptx, 1449kB

Prezentace č.5:Roztok, hmotnostní zlomek.pptx, 488kB

Prezentace č.6:Voda.pptx, 1668kB

Prezentace č.7: Vzduch.pptx, 938kB

Prezentace č.8: Oheň a hoření.pptx, 1509kB

Prezentace č.9: Stavba atomu.pptx, 360kB

Prezentace č.10: Molekula, prvek, sloučenina.pptx, 350kB

Prezentace č.11: Periodická soustava prvků.pptx, 905kB

Prezentace č.12: Významné prvky kolem nás I.pptx, 3127kB

Prezentace č.13: Významné prvky kolem nás II.pptx, 2008kB

Prezentace č.14: Významné prvky kolem nás III.pptx, 1284kB

Prezentace č.15: Chemická vazba, elektronegativita.pptx, 505kB

Prezentace č.16: Názvosloví binárních sloučenin.pptx, 224kB

Prezentace č.17: Látkové množství, molární hmotnost.pptx, 160kB

Prezentace č.18: Chemická reakce, chem. rovnice.pptx, 160kB

Prezentace č.19: Výpočty z chemických rovnic.pptx, 160kB

Prezentace č.20: Faktory ovlivňující průběh chem. reakce.pptx, 160kB

Prezentace č.21: Významné dvouprvkové sloučeniny.pptx, 160kB

Prezentace č.22: Kyseliny.pptx, 160kB

Prezentace č.23: Hydroxidy.pptx, 160kB

Prezentace č.24: Soli, neutralizace.pptx, 160kB

Prezentace č.25: Významné soli.pptx, 160kB

Prezentace č.26: Redoxní reakce.pptx, 160kB

Prezentace č.27: Výroba železa.pptx, 160kB

Prezentace č.28: Elektrolýza, galvanický článek.pptx, 160kB

V1.A – pracovní listy

Pracovní list č.1: Tělesa a látky.docx, 183kB

Pracovní list č.2: Vlastnosti látek.docx, 193kB

Pracovní list č.3: Směsi.docx, 185kB

Pracovní list č.4: Metody oddělování složek směsi.docx, 185kB

Pracovní list č.5: Roztok, hmotnostní zlomek.docx, 183kB

Pracovní list č.6: Voda.docx, 183kB

Pracovní list č.7: Vzduch.docx, 185kB

Pracovní list č.8: Oheň a hoření.docx, 205kB

Pracovní list č.9: Stavba atomu.docx, 187kB

Pracovní list č.10: Molekula, prvek, sloučenina.docx, 183kB

Pracovní list č.11: Periodická soustava prvků.docx, 184kB

Pracovní list č.12: Významné prvky kolem nás I.docx, 189kB

Pracovní list č.13: Významné prvky kolem nás II.docx, 188kB

Pracovní list č.14: Významné prvky kolem nás III.docx, 183kB

Pracovní list č.15: Chemická vazba, elektronegativita.docx, 183kB

Pracovní list č.16: Názvosloví binárních sloučenin.docx, 186kB

Pracovní list č.17: Látkové množství, molární hmotnost.docx, 185kB

Pracovní list č.18: Chemická reakce, chem. rovnice.docx, 185kB

Pracovní list č.19: Výpočty z chemických rovnic.docx, 185kB

Pracovní list č.20: Faktory ovlivňující průběh chem. reakce.docx, 185kB

Pracovní list č.21: Významné dvouprvkové sloučeniny.docx, 185kB

Pracovní list č.22: Kyseliny.docx, 185kB

Pracovní list č.23: Hydroxidy.docx, 185kB

Pracovní list č.24: Soli, neutralizace.docx, 185kB

Pracovní list č.25: Významné soli.docx, 185kB

Pracovní list č.26: Redoxní reakce.docx, 185kB

Pracovní list č.27: Výroba železa.docx, 185kB

Pracovní list č.28: Elektrolýza, galvanický článek.docx, 185kB

V4.A, V5.A – prezentace

Prezentace č.1: Vodík.pptx, 270kB

Prezentace č.2: Kyslík.pptx, 420kB

Prezentace č.3: Voda.pptx, 230kB

Prezentace č.4: Vzácné plyny.pptx, 175kB

Prezentace č.5: Halogeny.pptx, 421kB

Prezentace č.6: Chalkogeny.pptx, 281kB

Prezentace č.7: Dusík.pptx, 125kB

Prezentace č.8: Fosfor.pptx, 406kB

Prezentace č.9: Uhlík.pptx, 802kB

Prezentace č.10: Polokovy.pptx, 469kB

Prezentace č.11: Kovy.pptx, 246kB

Prezentace č.12: Alkalické kovy.pptx, 452kB

Prezentace č.13: Kovy alkalických zemin.pptx, 744kB

Prezentace č.14: Hliník.pptx, 753kB

Prezentace č.15: Cín, olovo.pptx, 740kB

Prezentace č.16: Měď, stříbro, zlato.pptx, 1082kB

Prezentace č.17: Chrom, mangan.pptx, 993kB

Prezentace č.18: Železo.pptx, 509kB

Prezentace č.19: Struktura a reakce organických látek.pptx, 421kB

Prezentace č.20: Zdroje organických sloučenin.pptx, 547kB

Prezentace č.21: Názvosloví organických sloučenin.pptx, 641kB

Prezentace č.22: Alkany, cykloalkany.pptx, 189kB

Prezentace č.23: Alkeny, alkadieny.pptx, 196kB

Prezentace č.24: Alkiny.pptx, 330kB

Prezentace č.25: Aromaticke uhlovodiky.pptx, 401kB

Prezentace č.26: Halogenderiváty.pptx, 600kB

Prezentace č.27: Dusíkaté deriváty.pptx, 370kB

Prezentace č.28: Kyslíkaté deriváty.pptx, 127kB

V4.A, V5.A – pracovní listy

Pracovní list č.1: Vodík.rtf, 2430kB

Pracovní list č.2: Kyslík.rtf, 2430kB

Pracovní list č.3: Voda.rtf, 2430kB

Pracovní list č.4: Halogeny.rtf, 2430kB

Pracovní list č.6: Chalkogeny.rtf, 2430kB

Pracovní list č.7: Dusík.rtf, 2430kB

Pracovní list č.8: Fosfor.rtf, 2430kB

Pracovní list č.9: Uhlík.rtf, 2430kB

Pracovní list č.10: Polokovy.rtf, 2430kB

Pracovní list č.11: Kovy.rtf, 2584kB

Pracovní list č.12: Alkalické kovy.rtf, 2379kB

Pracovní list č.13: Kovy alkalických zemin.rtf, 2377kB

Pracovní list č.14: Hliník.rtf, 2375kB

Pracovní list č.15: Cín a olovo.rtf, 2375kB

Pracovní list č.16: Měď, stříbro, zlato.rtf, 2375kB

Pracovní list č.17: Chrom, mangan.rtf, 2379kB

Pracovní list č.18: Železo.rtf, 2442kB

Pracovní list č.19: Struktura a reakce organických sloučenin.rtf, 2378kB

Pracovní list č.20: Zdroje organických sloučenin.rtf, 2566kB

Pracovní list č.21: Názvosloví organických sloučenin.rtf, 2432kB

Pracovní list č.22: Alkany, cykloalkany.rtf, 2434kB

Pracovní list č.23: Alkeny, alkadieny.rtf, 2437kB

Pracovní list č.24: Alkiny.rtf, 2436kB

Pracovní list č.25: Aromaticke uhlovodiky.rtf, 2438kB

Pracovní list č.26: Halogenderiváty.rtf, 2438kB

Pracovní list č.27: Dusíkaté deriváty.rtf, 2438kB

Pracovní list č.28: Kyslíkaté deriváty.rtf, 2438kB

 

Aktivita č.7 – Matematika interaktivně

4.A a V6.A,B – prezentace

Prezentace č.1: Posloupnosti.notebook, 1000kB

Prezentace č.2: Vlastnosti posloupnosti.notebook, 738kB

Prezentace č.3: Aritmetická posloupnost.notebook, 858kB

Prezentace č.4: Užití ar. posloupnosti.notebook, 633kB

Prezentace č.5: Geometrická posloupnost.notebook, 825kB

Prezentace č.6: Užití geom. posloupnosti.notebook, 761kB

Prezentace č.7: Finanční matematika.notebook, 615kB

Prezentace č.8: Limita posloupnosti.notebook, 1587kB

Prezentace č.9: Nekonečná geom. řada.notebook, 1093kB

Prezentace č.10: Zákl. vlastnosti funkcí 1.notebook, 884kB

Prezentace č.11: Zákl. vlastnosti funkcí 2.notebook, 656kB

Prezentace č.12: Přehled funkcí.notebook, 714kB

Prezentace č.13: Spojitost funkce, 654kB

Prezentace č.14: Limita funkce 1, 979kB

Prezentace č.15: Limita funkce 2, 763kB

Prezentace č.16: Limita funkce 3, 800kB

Prezentace č.17: Derivace funkce, 1461kB

Prezentace č.18: Průběh funkce, 821kB

Prezentace č.19: Primitivní funkce, 767kB

Prezentace č.20: Určitý integrál, 988kB

Prezentace č.21: Základní kombinatorická pravidla, 3412kB

Prezentace č.22: Variace, 1023kB

Prezentace č.23: Permutace, 1555kB

Prezentace č.24: Kombinace, 2176kB

Prezentace č.25: Pravděpodobnost, 2125kB

Prezentace č.26: Součet pravděpodobností, 1252kB

Prezentace č.27: Nezávislé jevy, 1110kB

Prezentace č.28: Opakované nezávislé pokusy, 2822kB

Prezentace č.29: Statistika, 1325kB

Prezentace č.30: Vektorová algebra, 4550kB

Prezentace č.31: Vektory, 466kB

Prezentace č.32: Skalární a vektorový součin vektorů, 428kB

4.A a V6.A,B – pracovní listy

Pracovní list č.1: Posloupnosti.docx, 244kB

Pracovní list č.2: Aritmetická posloupnost.docx, 184kB

Pracovní list č.3: Geometrická posloupnost.docx, 183kB

Pracovní list č.4: Nekonečná geometrická řada.docx, 197kB

Pracovní list č.5: Vlastnosti funkce.docx, 425kB

Pracovní list č.6: Spojitost funkce.docx, 199kB

Pracovní list č.7: Derivace funkce.docx, 206kB

Pracovní list č.8: Integrální počet.docx, 206kB

Pracovní list č.9: Kombinatorika.docx, 206kB

Pracovní list č.10: Pravděpodobnost.docx, 206kB

Pracovní list č.11: Statistika.docx, 206kB

Pracovní list č.12: Vektory.docx, 206kB

Nahoru