Vize školy, profil absolventa

Vize školy

Škola je atraktivní vzdělávací institucí 21. století s aktivními žáky i pedagogy. Využívá inovativní vzdělávací metody za pomoci moderní techniky a vybavení. Škola spolupracuje s mnoha vnějšími partnery, zejména se základními a vysokými školami v regionu. Žáci chodí do školy rádi a vytvářejí si k ní dlouhodobý kladný vztah. Ve výuce je kladem důraz na samotný průběh učení. Při hodnocení jsou akcentovány formativní prvky, zpětná vazba a individuální pokrok každého žáka. Žáci jsou vedeni k efektivnímu učení, k prezentování a obhajobě svých názorů, k práci v týmu. Učí se rozpoznat své silné stránky a správně rozhodnout o budoucí profesní kariéře. Výuka respektuje individuální potřeby žáků, mezi učiteli a žáky jsou nastavena a dodržována pravidla komunikace na základě vzájemného respektu. Ve škole panuje přátelská atmosféra, zdravé klima, žáci i zaměstnanci se cítí bezpečně, příjemně a svobodně.

Profil absolventa

Hranické gymnázium vychovává sebevědomé mladé lidi připravené na maturitu a vysokoškolské studium. Absolvent naší školy umí kriticky myslet, pracovat samostatně i v týmu, je komunikativní, dokáže formulovat své myšlenky a nebojí se říct svůj názor. Domluví se dvěma světovými jazyky a ovládá výpočetní techniku. Zná základy přírodních a společenských věd, má rozvinutou finanční gramotnost, estetické cítění a řídí se zásadami zdravého životního stylu. Dovede identifikovat své silné stránky a má konkrétní představu o budoucí profesní kariéře. Má jasně nastavené cíle a je připraven pro jejich splnění usilovně a systematicky pracovat.