Informace o studiu

Charakter gymnázia a profil absolventa

Gymnázium Hranice je gymnáziem šestiletým a čtyřletým, výuka probíhá v budově školy na Zborovské ul. 293 v Hranicích.

Žáci se vzdělávají podle platného Školního vzdělávacího programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázia, Hranice, Zborovská 293, pro 1. a 2. ročník nižšího stupně víceletého gymnázia, 1., 2., 3. a 4. ročník vyššího stupně víceletého gymnázia a čtyřletého gymnázia.

Hranické gymnázium vychovává sebevědomé mladé lidi připravené na maturitu a vysokoškolské studium. Absolvent naší školy umí kriticky myslet, pracovat samostatně i v týmu, je komunikativní, dokáže formulovat své myšlenky a nebojí se říct svůj názor. Domluví se dvěma světovými jazyky a ovládá výpočetní techniku. Zná základy přírodních a společenských věd, má rozvinutou finanční gramotnost, estetické cítění a řídí se zásadami zdravého životního stylu. Dovede identifikovat své silné stránky a má konkrétní představu o budoucí profesní kariéře. Má jasně nastavené cíle a je připraven pro jejich splnění usilovně a systematicky pracovat.

Areál školy a zabezpečení studentů

Gymnázium Hranice je umístěno takřka v centru města, v dosahu městské hromadné dopravy, cca 20-25 minut chůze z hlavního vlakového i autobusového nádraží. Součástí areálu školy je vlastní budova školy a přístavba tělocvičny.

Stravování je zabezpečeno ve školní jídelně na tř. 1. máje nebo ve školní jídelně ZŠ Šromotovo náměstí (cca 5 minut chůze). 

Výuka tělesné výchovy probíhá v přístavbě moderně vybavené tělocvičny, žáci a zaměstnanci školy mohou využívat i posilovnu.

Do všech učeben a kabinetů je realizován rozvod počítačové sítě, žáci tak mají možnost připojení na internet ve všech třídách a odborných učebnách, mohou také pracovat s interaktivní tabulí, většina učeben je vybavena počítačem s dataprojektorem.

Do budovy školy je zajištěn bezbariérový vstup.

Přijetí ke studiu

O přijetí ke studiu rozhoduje ředitel školy na základě výsledků uchazečů v přijímacím řízení – hodnocení prospěchu v příslušných ročnících základní školy, výsledky jednotně zadávaných písemných testů z českého jazyka a literatury a matematiky.

Přijímací řízení se týká:

– žáků 7. tříd základní školy (a uchazečů z druhého ročníku osmiletého gymnázia nebo osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře) – nižší stupeň víceletého gymnázia, šestiletý cyklus denního studia (kód oboru 79-41-K/61)

– žáků 9. tříd ZŠ (a dalších uchazečů s ukončeným základním vzděláním) – čtyřleté   gymnázium, denní studium (kód oboru 79-41-K/41)

Kritéria přijímacího řízení pro daný školní rok stanoví ředitel školy v souladu s platnou legislativou do 31. ledna příslušného roku.

Přihlášky ke studiu ve výše zmíněných studijních oborech podávají uchazeči nebo jejich zákonní zástupci osobně řediteli Gymnázia, Hranice, Zborovská 293, 753 11 Hranice do 20. února.

Charakteristika studia

Studium na Gymnáziu Hranice má povahu všeobecného studia. Žáci si podle svého zájmu a své budoucí profesionální orientace v posledních dvou letech studia vybírají studijní zaměření z nabídky: přírodovědné, technické, humanitní, všeobecné. V posledním roce studia tvoří volitelné předměty v rámci uvedených zaměření více než 30 % vyučovacích hodin týdně. Další profilace žáků je umožněna volbou nepovinných předmětů podle jejich zájmů. Žáci z výběrových typů tříd ZŠ (jazykové) pokračují v prohlubování své odbornosti díky zařazení do k tomu zvláště vytvořených skupin v příslušné třídě či ročníku na základě testu z příslušného cizího jazyka.

Škola zabezpečuje výuku celkem 4 cizích jazyků – anglický, německý, ruský a francouzský (podle zájmu žáků).

Nespornou výhodou přijetí do šestiletého gymnázia je to, že se žáci naučí dříve systematicky pracovat s učebními texty, rychleji přivyknou středoškolskému způsobu výuky, v porovnání s učebním plánem základní školy mají v některých předmětech i jinou hodinovou dotaci, zejména ve výuce cizích jazyků, programování, společenských a přírodních věd.

Žáci školy mohou rozvíjet své schopnosti a dovednosti v nepovinných předmětech (konverzační kluby v AJ, NJ). V průběhu studia mohou žáci složit mezinárodní zkoušku FIRST z anglického jazyka, Zertifikat Deutsch z německého jazyka nebo DELF z francouzského jazyka.

Proto se k šestiletému studiu na Gymnáziu Hranice hlásí zejména talentovaní žáci ZŠ, kteří uvažují o dalším studiu na gymnáziu a přijetím do šestiletého studia tak řeší případné rozhodování o dalším studiu na vysoké škole či vyšší odborné škole. Pedagogický sbor vysokoškolsky vzdělaných odborníků (všichni vyučující jsou plně aprobováni) tak žákům Gymnázia Hranice zaručuje další rozvíjení jejich schopností, znalostí a dovedností.

Během studia absolvují žáci lyžařský výcvikový kurz (3. ročník šestiletého studia a 1. ročník čtyřletého studia) a sportovně turistický kurz (5. ročník šestiletého studia a 3. ročník čtyřletého studia). Absolvují odborné exkurze v rámci vyučovacích předmětů, účastní se i poznávacích pobytů v zahraničí.

Způsob ukončování studia

Maturitní zkouška (dále jen MZ) se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s MZ, jestliže úspěšně vykoná obě části MZ. Podmínkou pro vykonání MZ je ukončení posledního ročníku studia.

Společná část maturitní zkoušky se skládá ze 2 povinných zkoušek (český jazyk a literatura, cizí jazyk nebo matematika). Obě zkoušky probíhají formou didaktického testu.

Profilová část maturitní zkoušky se skládá z ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a ze 2 dalších povinných zkoušek, které probíhají rovněž ústní formou. Dále žák koná písemné práce z českého jazyka a cizích jazyků. 

Výběr předmětů profilové zkoušky: Anglický jazyk, Německý jazyk, Ruský jazyk, Francouzský jazyk, Základy společenských věd, Dějepis, Zeměpis, Matematika, Fyzika, Chemie, Biologie, Informatika  

Žák vykoná úspěšně maturitní zkoušku, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky společné i profilové části. 

Přihlášky k MZ podává žák řediteli školy do 1. 12. daného školního roku, v němž má vykonat maturitní zkoušku. Přihláška obsahuje volbu předmětů ve společné i profilové části včetně nepovinných zkoušek.

Pokud žák koná v profilové části maturitní zkoušky alespoň 4 povinné zkoušky, lze 1 povinnou zkoušku profilové části maturitní zkoušky konanou z cizího jazyka nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem.  

Uplatnění absolventů Gymnázia Hranice

Absolventi Gymnázia Hranice jsou připraveni dále studovat na vysokých školách nebo na vyšších odborných školách. Jejich úspěšnost při přijímacím řízení je téměř stoprocentní.