Přijímací řízení

Stav zápisu k 19.5.2023 studium čtyřleté
Stav zápisu k 22.5.2023 studium šestileté
Výsledky přijímacího řízení na doplnění 3. ročníku šestiletého studia pro školní rok 2023/2024
Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Výsledky přijímacího řízení čtyřleté studium:

Výsledky přijímacího řízení šestileté studium:

Výsledky přijímacího řízení šestileté studium – náhradní termín:

Všechny informace pro přijaté i nepřijaté uchazeče jsou uvedeny níže.

Informace pro uchazeče

VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2023 A KRITÉRIA:

Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 a kritéria přijímacího řízení pro čtyřleté studium

Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 a kritéria přijímacího řízení pro šestileté studium

POČET TŘÍD NOVĚ OTEVÍRANÝCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024

 • ČTYŘLETÉ STUDIUM 79-41-K/41       1 třída
 • ŠESTILETÉ STUDIUM 79-41-K/61      1 třída

PŘIHLÁŠKA 
Termín pro podávání přihlášek řediteli školy je do 1. března 2023

Přihláška ke stažení:

https://gymnaziumhranice.cz/wp-content/uploads/2022/10/Prihlaska_SS_denni_editovatelna.pdf

Vzor přihlášky:

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

ČASOVÝ HARMONOGRAM JEDNOTNÝCH PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

Čtyřleté studium:

 1. termín: čtvrtek 13. dubna 2023
 2. termín: pátek 14. dubna 2023

Šestileté studium:

 1. termín: pondělí 17. dubna 2023
 2. termín: úterý 18. dubna 2023

Náhradní termín pro všechny obory vzdělávání:

 1. termín: středa 10. května 2023
 2. termín: čtvrtek 11. května 2023
 • Veškeré oficiální informace o přijímacím řízení najdete na tomto odkazu (termíny, přihlášky, testy,…): https://prijimacky.cermat.cz/
 • Součástí přijímacího řízení do všech oborů studia bude jednotná přijímací zkouška.
 • Jednotné zkoušky se konají formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.
 • Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků testů zajistí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.
 • Ilustrační testy: https://prijimacky.cermat.cz/

PŘIJATÍ UCHAZEČI

Svůj zájem studovat na naší škole potvrďte odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů).  Zápisový lístek musí být podepsán uchazečem i zákonným zástupcem. V případě osobního doručení je možné odevzdat zápisový lístek v kanceláři školy: pondělí – čtvrtek od 7.00 do 15.00 hodin, v pátek od 7.00 do 14.00 hodin. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
Zároveň žádáme zákonné zástupce přijatých uchazečů, kteří nemají zájem využít možnosti studovat na naší škole, zda mohou tuto skutečnost, s ohledem na ostatní uchazeče, nahlásit v kanceláři školy osobně nebo na e-mailu gymnazium@gymnaziumhranice.cz .

NEPŘIJATÍ UCHAZEČI

Nepřijatým uchazečům bylo zasláno rozhodnutí o nepřijetí. Proti rozhodnutí o nepřijetí lze do 3 dnů po obdržení rozhodnutí podat písemné odvolání k rukám zástupce statutárního orgánu školy.

Vzor pro odvolání:

Tato odvolání budeme postupně vyřizovat autoremedurou podle umístění uchazeče v závislosti na uvolněných místech žáků, kteří na naši školu nenastoupí.

Vzhledem ke zkušenosti z předchozích let doporučujeme počkat s odevzdáním zápisového lístku na jinou školu.
Uchazeči přijatí na odvolání obdrží od ředitele školy rozhodnutí o přijetí, následně by měli neprodleně doručit zápisový lístek. Pokud již uchazeč zápisový lístek odevzdal na jinou školu a následně byl přijat na odvolání, může zápisový lístek stáhnout a přenést na gymnázium Hranice.

Oznámení o možnosti nahlédnout do spisuInformace o charakteru školy a studia

Základní informace o charakteru školy naleznete především na našich webových stránkách.

STUDIJNÍ OBORY

Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, neváhejte nám zavolat nebo napsat, rádi Vám odpovíme:

SEKRETARIÁT ŠKOLY: 581 601 649; +420 720 626 829; gymnazium@gymnaziumhranice.cz

VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ: Mgr. Marta Křenková krenkova@gymnaziumhranice.cz

KARIÉRNÍ PORADCE: Mgr. Nikola Stodůlková stodulkova@gymnaziumhranice.cz

GYMNÁZIUM HRANICE – CO NABÍZÍME

 • studium na škole s vynikajícími výsledky vzdělávání
 • vysoká úspěšnost při dalším studiu na VŠ v ČR i na zahraničních univerzitách
 • výuka cizích jazyků: anglický, francouzský, německý, ruský
 1. cizí jazyk – anglický jazyk
 2. cizí jazyk – výběr z francouzského, německého, ruského jazyka → uchazeči si mohou vybrat jeden z těchto druhých cizích jazyků. Není nutno pokračovat v jazyku, který se žáci učili na ZŠ! Je možno začít s novým druhým cizím jazykem již od začátku a taktéž se dostat na úroveň B1/B2 dle SERR.
 • možnost složit během studia mezinárodní jazykovou zkoušku FCE (anglický jazyk), DELF (francouzský jazyk)
 • velký výběr volitelných předmětů
 • podpora talentů a individuální přístup
 • pravidelné exkurze do zahraničí
 • moderně vybavené odborné učebny
 • exkurze, besedy, workshopy, soutěže
 • lyžařské a turistické kurzy
 • adaptační kurzy (1. ročníky)