Přijímací řízení

Výsledky přijímacího řízení šestiletí pro školní rok 2024/2025 – 2. kolo

Rozhodnutí přijímacího řízení pro první ročník šestiletého oboru vzdělávání 79-41-K/61 – 2. kolo
Výsledková listina šestiletí 2024 – 2. kolo

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do šestiletého studijního oboru

V souladu s §60 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 353/2016 Sb. (o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel školy druhé kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025:

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Rozhodnutí přijímacího řízení pro první ročník čtyřletého oboru vzdělávání 79-41-K/41
Výsledková listina 4leté studium
Rozhodnutí přijímacího řízení pro první ročník šestiletého oboru vzdělávání 79-41-K/61
Výsledková listina 6leté studium

Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025

Počet nově otevíraných tříd
 • čtyřleté studium 79-41-K/41 1 třída 30 žáků
 • šestileté studium 79-61-K/61 1 třída 30 žáků

Nejdůležitější informace k jednotné přijímací zkoušce (JPZ) najdete na stránkách cermat.cz pod ikonou Jednotná přijímací zkouška. Jsou zde uvedena veškerá důležitá data, termíny, specifické požadavky, časové limity a další. Veškeré informace k přihlašování pak najdete na oficiálním webu MŠMT: prihlaskynastredni.cz

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025:
Důležité otázky a odpovědi k přijímacímu řízení v roce 2024

Jak podat přihlášku na naši školu?

V přijímacím řízení může nově každý uchazeč podat až 3 přihlášky na střední školu. Přihlášku lze podat třemi způsoby:

1. Elektronicky prostřednictvím Digitálního přihlašovacího systému dipsy.cz na základě prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci (Mobilní klíč eGovernmentu nebo Bankovní identita).

2. Zjednodušenou papírovou přihláškou vytištěnou z online systému DIPSY – nemáte-li identitu zřízenou, můžete vyplnit přihlášku v systému DIPSY, tuto přihlášku pak vytisknout, podepsat a doručit do školy.

3. Papírovou přihláškou s přílohami – stejně jak v minulých letech. Tuto přihlášku je možno stáhnout na odkaze:

https://gymnaziumhranice.cz/wp-content/uploads/2022/10/Prihlaska_SS_denni_editovatelna.pdf

Vzor přihlášky:

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Do kdy se přihláška podává?

Termín pro podání přihlášek ke studiu: od 1. 2. 2024 do 20. 2. 2024

Pokud budete zasílat přihlášku poštou, je rozhodující datum podání, které musí být nejpozději 20. 2. 2024.

Potřebuji potvrzení o zdravotní způsobilosti?

Ke studiu na naší škole není potřeba potvrzení o zdravotní způsobilosti.

Jaké zkoušky budu konat?

Na základě stanovených kritérií se naši školu konají jednotné přijímací zkoušky (JPZ), a to z matematiky a českého jazyka. Žádné jiné školní ani talentové zkoušky se na naší škole nekonají.

Termín konání jednotné přijímací zkoušky

 • 12. a 15. dubna 2024 (Pá, Po) – 4leté obory vzdělání a nástavby
 • 16. a 17. dubna 2024 (Út, St) – víceletá gymnázia

Nemůže-li se uchazeč ze závažných důvodů jednotné přijímací zkoušky zúčastnit, musí svou neúčast nejpozději do 3 dnů řádně písemně omluvit řediteli školy.

Náhradní termíny JPZ

 • 29. a 30. dubna 2024 (Po, Út) – 4leté obory vzdělání i víceletá gymnázia

Kde budu JPZ konat?

Letos poprvé rozděluje společnost CERMAT uchazeče na základě jejich bydliště, a proto se může stát, že uchazeč nebude konat přijímací zkoušku přímo u nás na škole. Místo konání přijímací zkoušky se dozvíte z pozvánky k přijímací zkoušce. Může se klidně stát, že oba termíny JPZ budete konat na stejné škole.

Kdy obdržím pozvánku k jednotné přijímací zkoušce?

Ředitel školy zašle pozvánku nejpozději 14 dní před konáním JPZ, pozvánku k náhradnímu termínu konání JPZ potom nejpozději 7 dní před konáním JPZ.

Pozvánka k JPZ bude obsahovat zejména tyto údaje:

 • místo konání JPZ
 • datum a čas konání zkoušky
 • seznam povolených pomůcek

Jaké budu mít přidělené číslo?

Registrační číslo bude každému uchazeči přiděleno systémem DIPSY. Uchazeč, který bude podávat přihlášku elektronicky, se toto číslo dozví přímo v systému. Uchazeč podávající přihlášku výpisem bude mít číslo uvedeno přímo na výpisu. Uchazečům podávajícím přihlášku v papírové podobě sdělí registrační číslo ředitel první školy v pořadí. Toto číslo bude shodné pro všechny školy, na které se uchazeč hlásí – ve všech výsledkových listinách bude uveden pod stejným registračním číslem.

Kdy se dozvím výsledky přijímacího řízení?

Výsledky přijímací řízení zveřejní ředitel školy na webových stránkách školy dne 15. 5. 2024. Termín je stanoven pro všechny školy stejně. Rozhodnutí o přijetí ani rozhodnutí o nepřijetí se neposílá.

Co musím udělat v případě, že budu přijat?

Pokud byl uchazeč přijat a chce na naší škole studovat, nemusí již dělat nic (žádný zápisový lístek se neodevzdává). Automaticky je přijat do 1. ročníku a my se na něj budeme těšit v příštím školním roce.

Pokud byl uchazeč přijat a rozhodne se na naši školu nenastoupit, musí se vzdát práva studovat na naší škole – a to písemnou formou. Není k tomu stanoven žádný formulář, stačí volnou formou napsat tuto skutečnost řediteli školy.

Co mohu udělat v případě, že nebudu přijat?

V případě nesouhlasu s průběhem nebo výsledkem přijímacího řízení má samozřejmě uchazeč právo na odvolání, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od zveřejnění výsledků – tj. do 20. 5. 2024. Odvolání uchazeč podává řediteli školy a ten je postupuje Krajskému úřadu Olomouckého kraje.

V současné době má smysl pouze odvolání z důvodu procesních chyb, nikoli z kapacitních důvodů, protože společnost CERMAT bude rozdělovat uchazeče na jednotlivé školy podle kritérií, výsledků JPZ a priority uvedené na přihlášce. Není tedy možné dodatečné přijetí na základě autoremedury, jak tomu bylo v minulých letech. Pokud se některý přijatý uchazeč vzdá práva studovat na naší škole a uvolní se tím místo, bude škola vyhlašovat druhé kolo přijímacího řízení.

Bude škola vždy vyhlašovat druhé kolo přijímacího řízení?

Pokud škola naplní kapacitu do přijímaných oborů, nebude další kola přijímacího řízení vyhlašovat. Pokud by škola nenaplnila kapacitu některého z oborů, může vyhlásit 2. kolo přijímacího řízení, a to nejpozději do 18. 5. 2024. I pro toto kolo jsou stanovena jednotná pravidla – termíny a počty přihlášek.

Kam se mohu obracet, pokud mi není stále něco ohledně přijímacího řízení jasné?

Pokud jste nenašli odpovědi na Vaše otázky ve výše uvedeném textu, neváhejte a kontaktujte nás na telefonním čísle 581601649 v pracovní době – tedy v pracovní dny od 7.00 – 15.00 hod.


Informace o charakteru školy a studia

Základní informace o charakteru školy naleznete především na našich webových stránkách.

STUDIJNÍ OBORY

Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, neváhejte nám zavolat nebo napsat, rádi Vám odpovíme:

SEKRETARIÁT ŠKOLY: 581 601 649; +420 720 626 829; gymnazium@gymnaziumhranice.cz

VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ: Mgr. Marta Křenková krenkova@gymnaziumhranice.cz

KARIÉRNÍ PORADCE: Mgr. Nikola Stodůlková stodulkova@gymnaziumhranice.cz

GYMNÁZIUM HRANICE – CO NABÍZÍME

 • studium na škole s vynikajícími výsledky vzdělávání
 • vysoká úspěšnost při dalším studiu na VŠ v ČR i na zahraničních univerzitách
 • výuka cizích jazyků: anglický, francouzský, německý, španělský
 1. cizí jazyk – anglický jazyk
 2. cizí jazyk – výběr z francouzského, německého, španělského jazyka → uchazeči si mohou vybrat jeden z těchto druhých cizích jazyků. Není nutno pokračovat v jazyku, který se žáci učili na ZŠ! Je možno začít s novým druhým cizím jazykem již od začátku a taktéž se dostat na úroveň B1/B2 dle SERR.
 • možnost složit během studia mezinárodní jazykovou zkoušku FCE (anglický jazyk), DELF (francouzský jazyk)
 • velký výběr volitelných předmětů
 • podpora talentů a individuální přístup
 • pravidelné exkurze do zahraničí
 • moderně vybavené odborné učebny
 • exkurze, besedy, workshopy, soutěže
 • lyžařské a turistické kurzy
 • adaptační kurzy (1. ročníky)