Projekt CAD

Logolink
Identifikační údaje a anotace projektu CAD
Název projektu:CAD – počítačem podporované technické kreslení do škol
Registrační číslo:CZ.1.07/1.1.26/02.0091
Předkladatel:UP Olomouc, Pedagogická fakulta, Katedra technické a informační
výchovy
Vedoucí projektu:doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D.
Typ projektu:ESF – Operační Program – Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo OP:CZ.1.07
Název OP:OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo výzvy:02
Název výzvy:Olomoucký kraj – Výzva č. 2 pro GP – oblast podpory 1.1
Prioritní osa:7.1

 Co je projekt CAD?

Společný projekt Katedry technické a informační výchovy PdF UP v Olomouci a 6 partnerských gymnázií Olomouckého kraje je zaměřen na rozvoj technického vzdělávání a zvyšování kvality ve vzdělávání prostřednictvím zavádění výuky
na zaměřené praktické uplatnění teoretické báze poznatků z matematiky a chemie při řešení aplikačních či vizualizačních úloh s využitím počítačem podporovaného kreslení a modelování.

Poskytovatelé podpory projektu:

Realizace projektu CAD – počítačem podporované technické kreslení do škol je podporována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky prostřednictvím Olomouckého kraje.

Anotace projektu:

Společný projekt Katedry technické a informační výchovy PdF UP v Olomouci a partnerských škol (víceletá gymnázia) je zaměřen podporu aktivit metodického týmu při inovaci vzdělávání realizovaného na těchto školách s cílem rozšíření výuky v oblasti praktické aplikace matematiky a chemie. Rozšíření výuky v těchto oblastech je zaměřeno na praktické uplatnění teoretické báze získaných poznatků při řešení aplikačních či vizualizačních úloh s využitím počítačem podporovaného kreslení a modelování. Na základě řešení projektu došlo k vytvoření nového tematického celku „Aplikace matematiky a chemie s využitím technického počítačového kreslení“ v rozsahu 10 vyučovacích jednotek. Tematický celek je zaměřen na praktickou aplikaci teoretických znalostí studentů, získaných při studiu matematiky a chemie do oblasti počítačem podporovaného technického kreslení.

Tímto způsobem došlo k podstatnému rozvinutí mezipředmětových vazeb mezi matematikou a chemií a to na základě praktického využití znalostí studentů z uvedených předmětů při vizualizaci objektů ve 2D a 3D prostoru s přesahem do problematiky technického kreslení, jako jednoho ze základních prostředků grafické komunikace.

Cíle projektu:
  • proškolení pedagogů v oblasti využití systému AutoDesk AutoCAD 2013,
  • vybavení metodických pracovišť a výukových prostor pro realizaci výuky tematického celku „Aplikace matematiky a chemie s využitím technického počítačového kreslení“
  • vytvoření kompletních metodických a vzdělávacích materiálů,
  • vytvoření učebních plánů a výukových modulů pro výuku v rámci tematického celku „Aplikace matematiky a chemie s využitím technického počítačového kreslení“
  • vytvoření interaktivního výukového materiálu, který bude k dispozici i široké odborné veřejnosti a bude zajišťovat snadnou implementaci vzdělávacího obsahu tematického celku „Aplikace matematiky a chemie s využitím technického počítačového kreslení“ do výuky.
Cílová skupina projektu:
  • žáci 6-ti a víceletých gymnázií (Olomouckého kraje),
  • pracovníci, pedagogové 6-ti víceletých gymnázií Olomouckého kraje.

Kvantifikace cílové skupiny: 240 žáků a 12 učitelů ze 6-ti partnerských gymnázií Olomouckého kraje. Velikost cílové skupiny byla stanovena jednotlivými partnerskými gymnázii, neboť každá partnerská škola si provedla vlastní analýzu potřeb a možností a na základě ní stanovila, které ročníky a třídy budou zapojeny do projektu.

Seznam partnerských škol projektu:
WWW stránky projektu:

Webové stránky projektu CAD – www.cad.upol.cz © CAD 2013

ŠVP