Historie, osobnosti školy

Gymnázium Hranice patří k nejstarším středním školám nejen v Hranicích, nýbrž i v hranickém regionu. Jeho počátky se vztahují k roku 1871. Ale již od konce 60. let 19. století začala v Hranicích sílit potřeba založení střední školy a čeští zástupci se snažili této situace využít k vytvoření českého ústavu.

V roce 1870 vystoupili čeští reprezentanti s požadavkem zřídit ve městě reálné gymnázium. Návrh byl přijat a reálné gymnázium bylo slavnostně otevřeno 1. 10. 1871. Do prvního ročníku nově otevřeného gymnázia nastoupilo 89 studentů. V listopadu 1871 byla moravskému zemskému výboru odeslána žádost o převzetí hranického gymnázia do zemské správy. Tato žádost byla schválena, ale hned na začátku roku 1872 moravský zemský výbor od smlouvy odstoupil z finančních důvodů.

V roce 1872 byla zaslána ministerstvu žádost o přijetí školy do státní správy. Stát nebyl ochoten přijmout další českou školu a postátnění bylo možné pouze při německém vyučovacím jazyku. Obecné zastupitelstvo podalo žádost o změnu vyučovacího jazyka na místním gymnáziu. Tak byla vytvořena utrakvistická škola, jazykově oddělená s německým a s českým jazykem. K tomuto rozdělení došlo v roce 1873 rozhodnutím císaře. Od školního roku 1876/77 byly české paralelní třídy zrušeny. Reálné gymnázium dále fungovalo jako německý ústav s povinnou češtinou.

V roce 1903 začala aktivita českých politických reprezentantů a prvního českého starosty JUDr. Františka Šromoty, jejichž hlavní cílem bylo obnovit české střední školství ve městě, což se podařilo v roce 1912. Ředitelem městského reálného gymnázia s českým vyučovacím jazykem se stal Emil Cigánek. Reálné gymnázium mělo být nejprve umístěno v hranickém zámku, ale tyto prostory se ukázaly být nevhodnými. V roce 1912 rozhodnutím obce mělo být gymnázium umístěné v přízemí městského muzea a čítárny v domě č. 35 na Náměstí Františka Josefa I. Ale ještě před začátkem školního roku uzavřelo město dohodu s německou školní radou o přenechání budovy na Motošíně. Sídlo gymnázia zde bylo do roku 1920, nicméně již od počátku bylo jasné, že jeho umístění v této budově nebude vzhledem k očekávanému rozšiřování stačit.

A tak se před zahájením školního roku 1920/21 gymnázium přestěhovalo do uvolněného objektu německých škol u fary. Díky tomuto přesunu získalo následujícího školního roku gymnázium kapacitně vyhovující budovu, v níž sídlí dodnes.

Na začátku první světové války bylo gymnázium obsazeno vojskem a později byl ve školní budově umístěn polní lazaret. Ve školním roce 1915/16 probíhalo pravidelné vyučování, ale v následujících letech války se často nevyučovalo pro nedostatek učitelů. Po vzniku Československa se stalo jedním z nejaktuálnějších problémů převedení reálného gymnázia do státní správy. Smlouva o postátnění školy byla potvrzena v roce 1921.

Po odchodu do důchodu Emila Cigánka jej ve funkci ředitele státního gymnázia v roce 1934 nahradil Ing. Florián Beneš, který měl hluboké sociální cítění vůči nemajetným studentům, které mnohdy podporoval i z vlastních prostředků. Byl statečným vlastencem, který byl umučen nacisty. Dne 15. března 1939 školní budovu obsadila německá armáda a němečtí občané spolu s gestapem se snažili dosáhnout uzavření gymnázia. Nicméně, pevný postoj ředitele Floriána Beneše jim tuto snahu zmařil, bohužel ale neušel pomstě. Ing. Florián Beneš byl zatčen v říjnu roku 1941, následně byl krátce vězněn nejprve v Hranicích a potom v Brně. V lednu 1942 byl převezen do koncentračního tábora v Osvětimi a podle telegramu správy tábora zde zahynul v únoru 1942.

Na konci války byla budova gymnázia poškozena při demolici mostu přes Ludinu ustupující německou armádou. Pravidelné vyučování bylo zahájeno 26. května 1945. Po převzetí moci komunistickou stranou osmiletá gymnázia zanikla a vznikla jedenáctiletá střední škola v Hranicích na základě zákona z roku 1953 o jednotné škole, a existovala do roku 1961. Střední všeobecně vzdělávací škola vznikla v roce 1960 postupným oddělováním od základního stupně škol.

Výnosem ministerstva školství ze dne 18. 6. 1968 zahájilo ve školním roce 1968/69 svou činnost čtyřleté gymnázium. Na základě konkurzu se ředitelem školy stal Oldřich Kubíček, který s nástupem normalizace byl v roce 1970 z funkce odvolán. V letech 1970–74 proběhla generální oprava školy.

V roce 1976 podle „Nové Československé výchovně vzdělávací soustavy“ byla povinná školní docházka prodloužena na deset let. Žáci postupně končili v osmé třídě a povinnou docházku dokončovali na některé střední škole. Gymnázium tedy poprvé přijalo v roce 1976 žáky z osmých tříd.

Ve 2. polovině 70. let 20. století se gymnázium změnilo na polytechnickou školu a byl zaveden nový předmět základy výroby a odborné přípravy. Výuka probíhala v 6 blocích a studenti vykonávali dvoutýdenní praxi v podnicích v okolí Hranic. V 80. letech pokračovalo posilování předmětů technického zaměření, proto byl zaveden předmět základy elektrotechniky. V 90. letech byl systém odborné přípravy zrušen.

Naše gymnázium získalo v roce 1991 právní subjektivitu a od září 1993 má naše škola charakter víceletého gymnázia. První třída tohoto typu byla otevřena v budově základní školy Osecká v Lipníku nad Bečvou jako alokovaná třída hranického gymnázia. V průběhu roku získala škola povolení ministerstva školství zahájit výuku šestiletého gymnázia v Hranicích. První třída šestiletého gymnázia byla otevřena 1. 9. 1994 pod pracovním názvem 1. H v Hranicích.

Kromě této změny, proběhla i rekonstrukce školy, při níž byla otevřena přístavba školy s nově vybavenými třídami, odbornými učebnami pro výuku výtvarné a hudební výchovy, nová sociální zařízení, výtah pro potřeby studentů s tělesným postižením. Celá budova přístavby byla řešena jako bezbariérová a společně s úpravami hlavního vstupu do budovy, tak vznikl bezbariérový areál.

Velice důležité pro naši školu bylo výběrové řízení na zhotovení projektové dokumentace pro stavbu nové tělocvičny. V roce 2001 byla stavba nové tělocvičny zahájena a slavnostně otevřena včetně přístavby s moderní posilovnou, učebnami a kabinetem výchovného poradce. I v následujícím období škola prošla rekonstrukcí, při níž byla vyměněna okna, opravena fasáda, ve třídách byly instalovány interaktivní tabule, byla zřízena učebna biochemie, fyziky, vybaveny 2 učebny pro výuku informatiky.

Ve spolupráci se zřizovatelem Olomouckého kraje došlo k obměně vybavenosti školních šaten, což s radostí přijali všichni studenti, jelikož mají k dispozici vlastní šatní skříňky. Velká změna souvisí i s realizací rozvodu počítačové sítě do učeben a kabinetů. V roce 2009 vstoupil v platnost nový školní vzdělávací program, jako základní dokument, od kterého se odvíjí podoba denního studia, ale v nejbližší době bude procházet postupnými změnami. Současné pojetí studia má povahu všeobecného studia. Studenti si mohou podle svého zájmu a své budoucí profesionální orientace vybrat z několika volitelných předmětů, které jim pomohou připravit se na vstup na vysokou školu.

Naše gymnázium se zapojilo do celé řady různých projektů, které byly financovány z evropských fondů, ale i ze státního rozpočtu České republiky. Mezi tyto projekty patří: doučování žáků, projekt Comenius, projekt Občan, projekt Přírodní vědy, či projekt Erasmus+ v rámci, kterého studenti ve spolupráci s Chorvatskem a Slovinskem vytvořili únikovou hru „ESCAPE ROOM Zikmunda Freuda“.

Studenti Gymnázia Hranice se každoročně zúčastňují mnoha soutěží všech úrovní – od školních kol až po celostátní. V soutěžích přírodovědného, jazykového, společenskovědního i sportovního zaměření dosahují vynikajících výsledků a každoročně měří síly a schopnosti s konkurenty z ostatních škol.

Naší školou prošla řadu výborných studentů, kteří se uplatnili v mnoha oborech, a to v oblasti vědy, kultury i sportu. Během válečných let navštěvoval gymnázium světově uznávaný fyzik prof. Ing. Armin Delong, DrSc., který je zakladatelem elektronové mikroskopie. V roce 2005 byl poctěn cenou vlády České republiky zvanou Česká hlava. Dalšími absolventy jsou: Jiří Kvita – jaderný fyzik, výzkumný pracovník CERN a UP Olomouc; Josef Maršálek, který v roce 2020 účinkoval jako porotce v pořadu České televize Peče celá země, je autorem knih s cukrářskými recepty; Jakub Zavřel – rychlostní kanoista. V roce 2017 se stal mistrem Evropy. Boris Carloff – zpěvák, textař, hudební skladatel, producent. V roce 2012 se stal vítězem Ceny české kritiky za album The Escapist a i vítězem v kategorii Klip roku za video Falling; Tomáš Pospěch – fotograf, kurátor a jako historik umění se zaměřuje na fotografii a současné výtvarné umění střední Evropy; Jiří Brdečka – český novinář, publicista, spisovatel, scénárista, výtvarník, ilustrátor a filmový režisér. Mezi jeho nejlepší filmové scénáře patří Limonádový Joe, Adéla ještě nevečeřela nebo Tajemství hradu v Karpatech; Josef Haubelt – historik, autor monografií významných osobností, například Prokopa Diviše, J. E. Purkyně, M. Koperníka; Vladimír Kostřica byl vedoucím katedry slavistiky, prorektorem UP Olomouc, dále je oceňován jako významný a přední znalec ruské klasické literatury a dějin česko-ruských vztahů; Milan Hein – český divadelní publicista, herec, moderátor, majitel a provozovatel pražského divadla Ungelt; Petr Marek – český hudebník, filmový režisér, známý jako frontman skupiny Midi lidi; Alexandra Langošová – zpěvačka, kytaristka kapely November 2nd; Ondřej Kozlovský – atlet a bobista, který se stal se mistrem České republiky v běhu na 60 m a štafetě a který se bobům začal věnovat v roce 2006 a startoval na Zimních olympijských hrách v roce 2010, kde byl členem posádky čtyřbobu, která se umístila na 16. místě; Marta Skarlandtová – známá televizní hlasatelka, moderátorka, tlumočnice, překladatelka anglického jazyka; Romana Hamzová – česká basketbalistka, zúčastnila se Letních olympijských her v roce 2004, největšího úspěchu dosáhla v roce 2003 na Mistrovství Evropy, kde naše basketbalové mužstvo získalo stříbrné medaile; Taťána Jonasová – sbormistryně několika pěveckých sborů, pod její taktovkou zpívaly stovky dětí, mladých lidí i dospělých. Na její počest se každoročně koná hudební setkání TaťánaFest, kde vystupují její bývalí žáci.

Můžeme si jen přát, aby seznam úspěšných absolventů byl i v následujících letech doplňován novými a novými jmény z řad našich současných i budoucích studentů.

Mgr. Taťána Palkovská

Známé osobnosti školy
 • Jiří Brdečka (* 1917–1982) – spisovatel, scenárista, režisér animovaných filmů, výtvarník
 • Armin Delong (* 1925–2017) – vědec, světově uznávaný fyzik
 • Josef Haubelt (* 1932-2013) – významný historik, autor monografií vědců
 • Vladimír Kostřica (* 1933–1998) – univerzitní profesor, vedoucí katedry slavistiky, prorektor UP v Olomouci
 • Milan Hein (* 1946) – herec, moderátor, majitel Divadla Ungelt
 • Marta Skarlandtová-Heinová (* 1948) – hlasatelka, tlumočnice, překladatelka
 • Jan Vrána (* 1949) – lékař, historik vybraných oblastí regionu Valašska
 • Romana Hamzová (* 1970) – basketbalistka, 2. místo na ME v Řecku 2003, 5. místo na LOH v Aténách 2004
 • Taťána Jonasová (* 1960- 2017) – pedagožka G Hr, sbormistryně několika pěveckých sborů, vychovala nadšené umělce, na její počest se pravidelně koná TaťánaFest
 • Boris Carloff (vlast.jm. Milan Havrda) (* 1974) – zpěvák, textař, hudební skladatel, hudební producent
 • Petr Marek (* 1974) – hudebník, filmový režisér, frontman skupiny Midi lidi
 • Tomáš Pospěch (* 1974) – fotograf, historik umění a kurátor
 • Jiří Kvita (* 1979 ) – jaderný fyzik, výzkumný pracovník CERN a UP Olomouc
 • Alexandra Langošová (* 1979 ) – zpěvačka, kytaristka skupiny November 2nd
 • Onřej Kozlovský (* 1982) – atlet a bobista, mistr ČR v běhu na 60 m a štafetě, účast na ZOH 2010 ve čtyřbobu (16. místo)
 • Josef Maršálek (* 1982) – pekař a cukrář, autor knih s cukrářskými recepty
 • Jakub Zavřel (* 1996) – rychlostní kanoista, mistr Evropy (500 m, 2017)

Odkaz na Wikipedii