Prevence rizikového chování

Preventivní program školy
Kontakt
školní metodik prevence
Mgr. Horký Jiří
horky@gymnaziumhranice.cz
Preventivní plán školy vychází z
 • Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019 – 2027
 • Akčního plánu realizace Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019 – 2021
 • Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019 –2027
 • Krajského plánu primární prevence rizikového chování v Olomouckém kraji na léta 2019 – 2022
 • Strategického protidrogového plánu Olomouckého kraje na období 2019 -22
Preventivní aktivity gymnázia v Hranicích
 • Adaptační kurz pro nově příchozí třídy.
 • Besedy s Městskou policií
 • Návštěvy soudu – povědomí o trestním a občanském právu (většinou ve 4. ročníku)
 • Beseda s úřadem práce
 • Beseda o občanském a trestním právu pro 3.ročníky
 • Exit tour – pásmo preventivních přednášek pro celou školu dle potřeby
 • NNTB – nenecháme to být = zapojení školy do aplikace, kam může žák nebo rodič anonymně napsat o problémech šikany anebo jiných problémech, vyskytujících se na půdě školy
Školní preventivní program
 • Každý vyučující se ve svém předmětu zabývá preventivní aktivitou proti negativním jevům – uvedeno v tematických plánech
Volnočasové aktivity organizované školou:
 • Volejbalový kroužek
 • Prázdninový pobyt v Chorvatsku

Škola vede žáky ke zdravému životnímu stylu – jako jedna z mála škol máme u nás pravidelné měsíční třídnické hodiny, kde řeší třídní učitelé kolektivní vztahy, klima ve třídě, preventivní aktivity, drobné intervence v případě výskytu negativních jevů.

Užitečné odkazy pro žáky a jejich rodiče:

V případě ohrožení bezpečí dítěte/žáka školy:  

 www.e-bezpečí.cz

www.linkabezpeci.cz

www.nntb.cz  (Nenech to být)

www.ohrozenedite.cz – komplexní mapa odborných služeb pro děti a rodiny po celé ČR

www.najdipomoc.cz   

office@kappa-help.cz

Dlouhodobá spolupráce naší školy:

Pedagogicko – psychologická poradna Olomouc, pracoviště Přerov

www.ppp-olomouc.cz  – Metodika prevence, Krajská konference PPRCH – PPP a SPC Olomouckého kraje

www.olkraj.cz – Primární prevence rizikového chování