Projekt EVVO

Program podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2022

Přibližme přírodu studentům!

Realizace projektu PŘÍRODA NA NÁDVOŘÍ I

Podzim 2022

Projekt je zaměřen na rozvoj klíčových kompetencí žáků gymnázia v oblasti poznávání různých druhů rostlin a živočichů v praxi. Během projektových dnů vytvoříme terénní informační zařízení ke sledování různých druhů bezobratlých, obratlovců i rostlin.

Projekt bude realizován při projektových dnech jednotlivých tříd. Zde bude také možno realizovat výuku ve venkovním prostředí na živých přírodninách.

Naši žáci prochází každý den nádvořím školy, tedy tímto nově vytvořeným areálem, při příchodu a odchodu ze školy. Díky tomu bude nově vytvořený prvek působit na jejich vztah k přírodě nejen v hodinách biologie, ale soustavně v průběhu celého školního roku.

Dále zorganizujeme besedu pro žáky se s odborníkem na dendrologii. Chceme spolupracovat s některými školami v Hranicích. Výsledky naší práce budeme prezentovat žákům ZŠ 1. máje. Po odborné stránce očekáváme spolupráci s dendrology z SLS Hranice.

Využijeme taky spolupráci s veřejností. S výběrem druhů dřevin a rozmístěním jednotlivých prvků nám pomůže odbornice na krajinářskou architekturu paní Ing. Anna Zábojníková.

Realizace projektu PŘÍRODA NA NÁDVOŘÍ II

Podzim 2023

V letošním roce jsme mohli díky dotaci krajského úřadu pokračovat v úpravách školního nádvoří.

Začátkem roku jsme ve spolupráci s Ing. Zábojníkovou vypracovali druhý projekt „PŘÍRODA NA NÁDVOŘÍ II“, který navazoval na loňský „PŘÍRODA NA NÁDVOŘÍ I“. Díky loňskému projektu jsme vysadili deset stromů. Pět z nich jsou naše botanické druhy a dalších pět jsou kultivary z nich vyšlechtěné. Už v letošním roce mohli studenti poznávat tyto stromy.

Díky letošnímu projektu jsme mohli vysadit 65 keřů. V pravé části nádvoří jsme opět vysadili naše botanické druhy a v levé části zahradnické kultivary. Předpokládáme, že tyto kroky velmi zkulturní školní nádvoří. Dalším benefitem je, že se budou s těmito rostlinami seznamovat naši studenti i návštěvníci školy.

V rámci projektového dne jsme se studenty koncem září připravili půdu nových záhonů. Keře nám byly spolu s dalším zahradnickým materiálem dodány firmou Ing. Zábojníkové v polovině měsíce října. Ty jsme při pokračováni projektového dne rozmístili na záhony a zasadili. Práce prováděli studenti v biologii a semináři biologie. Ještě nám zbývá ke keřům rozvést mulč a na jaře je ořezat. Vlevo, na straně, kde jsou botanické druhy stromů jsou vysázeny keře, které se volně vyskytují v naší krajině se zaměřením na rostliny, které běžně najdete v naši oblasti. Na opačné straně jsou vysázeny keře, které jsou vyšlechtěné člověkem a jsou ozdobou parků.

Velmi dobrá byla také spolupráce s pracovnicí starající se o veřejnou zeleň na MěÚ v Hranicích. Těsně k naší škole přiléhá zelený pás kolem chodníku. Rostliny zde rostoucí byly už značně přestárlé, bylo zde spousta náletových dřevin a plevele. Po naší žádosti nechal MěÚ opotřebovanou ornici odvézt, navézt kvalitní substrát a vysadit trvalkový záhon.

Výsledky těchto projektů jsou pro nás velmi prospěšné. Studenti si vyzkouší práce při zřizování a úpravě takovýchto záhonů, mají možnost sledovat rostliny v přirozeném prostředí a v neposlední řadě tyto kroky zkulturňují prostředí ve kterém trávíme hodně času.

Díky tomuto projektu byl vytvořen další prostor ve škole, ve kterém budeme moci pracovat se žáky přímo v reálném prostředí naší flory a fauny a organizovat praktická cvičení.

I k jednotlivým druhům keřů studenti vytvoří evidenční knihy. Ty by měly obsahovat:

 • název keře
 • český
 • latinský
 • zařazení keře – volná příroda či intravilán (osídlená místa)
 • fotografie dospělého keře
 • datum výsadby + původ dodavatele keře (pěstitele – rostlinolékařský pas)
 • fotografie při výsadbě (podrobně je uvedeno v technologii)
 • opatření dostatečně velkou jmenovkou s názvem keře

Studenti budou pozorovat růst keřů a do evidenční knihy zaznamenávat datum, následující změny a popřípadě i fotografie:

 • sledování vývoje a rašení pupenů
 • první olistění
 • doba kvetení – barva a tvar květů
 • vytvoření plodů – některé keře v našich podmínkách neplodí
 • podzimní vybarvení listů
 • opad listů
 • pohledy na keře v bezlistém stavu
 • případné měření ročních přírůstků – roční výhony

Pro naši školu, ale i celý Olomoucký kraj má tato akce značný přínos.

 1. Estetický přínos – prázdné nádvoří se ozelení desíti krásnými stromy a keři.
 2. Edukativní přínos

Spolupráce se základními školami:

 • praktickou ukázkou žákům přiblížíme rozdíly mezi základními druhy keřů a vyšlechtěnými odrůdami
 • formou besedy s žáky pak studenti představí i evidenční knihu keřů a stromů
 • po exkurzi zopakujeme poznatky zábavnou formou, například kvízy

Spolupráce se Střední lesnickou školou:

 • dokumentace srovnávací metodou keřů vyskytujících se ve volné krajině a solitérní výsadby realizované u školy gymnázia se zápisy a fotografiemi do knihy keřů
 • pomoc při případných redukčních řezech krajinných keřů
 • využít zkušeností odborníků – zajímavou formou besedy podat studentům poznatky z volného výskytů keřů v porostech lesů nebo remízů
 • rozšíření seznamu domácích keřů o další

Do budoucna bychom chtěli ještě zatraktivnit plochu nádvoří další výsadbou keřů, a to i keřů lákavých pro hmyz. Dále zvažujeme rozšíření mobiliáře o lavičky, tedy vytvoření odpočinkové zóny pro studenty.

Hranice 3. 11. 2023