Školní poradenské pracoviště

V souladu s platnou legislativou jsou ve škole poskytovány poradenské služby pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy.

Poradenské pracoviště na naší škole je tvořeno výchovnou poradkyní (Mgr. Marta Křenková), školním metodikem prevence (Mgr. Jiří Horký), kariérovou poradkyní (Mgr. Nikola Stodůlková) a školní psycholožkou (Mgr. Klára Valentová). Školní psycholog je externí zaměstnanec školy, do školy dochází poskytovat odbornou pomoc jednou týdně.

Smyslem služeb, které poskytuje školní poradenské pracoviště, je především vytvoření vhodných podmínek vzdělávání a všestranný rozvoj žáků, včetně zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáků, prevence rizikového chování, kariérní poradenství pro žáky a také metodická a další podpora pedagogických pracovníků.

Služby jsou poskytovány zdarma. Důraz klademe na citlivý přístup, důvěrnost jednání a ochranu osobních dat klientů.