Školní poradenské pracoviště

V souladu s platnou legislativou jsou ve škole poskytovány poradenské služby pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy.

Poradenské pracoviště na naší škole je tvořeno výchovnou poradkyní (Mgr. Marta Křenková), školním metodikem prevence (Mgr. Jiří Horký), kariérovou poradkyní (Mgr. Nikola Stodůlková) a školním psychologem (Mgr. Miroslav Raindl). Školní psycholog je externí zaměstnanec školy, do školy dochází poskytovat odbornou pomoc jednou týdně, vždy v úterý.

Smyslem služeb, které poskytuje školní poradenské pracoviště, je především vytvoření vhodných podmínek vzdělávání a všestranný rozvoj žáků, včetně zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáků, prevence rizikového chování, kariérní poradenství pro žáky a také metodická a další podpora pedagogických pracovníků.

Služby jsou poskytovány zdarma. Důraz klademe na citlivý přístup, důvěrnost jednání a ochranu osobních dat klientů.