Šestiletý obor

Kód a název oboru vzdělání: 79-41/K61 Šestileté studium
Zaměření: všeobecné
Délka a forma studia: 6 let, denní studium
Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Platnost ŠVP: od 1. září 2009, aktualizace od 1. září 2022

Přijímací řízení

Učební plán

Šestileté studium je určeno pro absolventy 7. třídy základní školy.

Přijetí ke studiu

O přijetí ke studiu rozhoduje ředitel školy na základě výsledků uchazečů v přijímacím řízení – hodnocení prospěchu v příslušných ročnících základní školy, výsledky jednotně zadávaných písemných testů z českého jazyka a literatury a matematiky.

Kritéria přijímacího řízení pro daný školní rok stanoví ředitel školy v souladu s platnou legislativou do 31. ledna příslušného roku.

Přihlášky ke studiu podávají uchazeči nebo jejich zákonní zástupci osobně řediteli Gymnázia, Hranice, Zborovská 293, 753 11 Hranice do 1. března.

Charakteristika studia

Studium na Gymnáziu Hranice má povahu všeobecného studia. Žáci si podle svého zájmu a své budoucí profesionální orientace v posledních dvou letech studia vybírají studijní zaměření z nabídky: přírodovědné, technické, humanitní, všeobecné. V posledním roce studia tvoří volitelné předměty v rámci uvedených zaměření více než 30 % vyučovacích hodin týdně. Další profilace žáků je umožněna volbou nepovinných předmětů podle jejich zájmů.

Škola zabezpečuje výuku celkem 4 cizích jazyků – anglický, německý, ruský a francouzský (podle zájmu žáků). Prvním cizím jazykem je anglický jazyk. Druhý cizí jazyk žák vybírá z francouzského a německého jazyka. Není nutno pokračovat v jazyku, který se žáci učili na ZŠ. Je možno začít s novým druhým cizím jazykem od začátku a taktéž se dostat na úroveň B1/B2 dle SERR.

Žáci školy mohou rozvíjet své schopnosti a dovednosti v nepovinných předmětech (konverzační kluby v AJ, NJ). V průběhu studia mohou žáci složit mezinárodní zkoušku FIRST z anglického jazyka, Zertifikat Deutsch z německého jazyka nebo DELF z francouzského jazyka.

Nespornou výhodou přijetí do šestiletého gymnázia je to, že se žáci naučí dříve systematicky pracovat s učebními texty, rychleji přivyknou středoškolskému způsobu výuky, v porovnání s učebním plánem základní školy mají v některých předmětech i jinou hodinovou dotaci, zejména ve výuce cizích jazyků, programování, společenských a přírodních věd.

Proto se k šestiletému studiu na Gymnáziu Hranice hlásí zejména talentovaní žáci ZŠ, kteří uvažují o dalším studiu na gymnáziu a přijetím do šestiletého studia tak řeší případné rozhodování o dalším studiu na vysoké škole či vyšší odborné škole. Pedagogický sbor vysokoškolsky vzdělaných odborníků (všichni vyučující jsou plně aprobováni) tak žákům Gymnázia Hranice zaručuje další rozvíjení jejich schopností, znalostí a dovedností.

Během studia absolvují žáci lyžařský výcvikový kurz (3. ročník) a sportovně turistický kurz (5. ročník). Absolvují odborné exkurze v rámci vyučovacích předmětů, účastní se i poznávacích pobytů v zahraničí.

Hranické gymnázium vychovává sebevědomé mladé lidi připravené na maturitu a vysokoškolské studium. Absolvent naší školy umí kriticky myslet, pracovat samostatně i v týmu, je komunikativní, dokáže formulovat své myšlenky a nebojí se říct svůj názor. Domluví se dvěma světovými jazyky a ovládá výpočetní techniku. Zná základy přírodních a společenských věd, má rozvinutou finanční gramotnost, estetické cítění a řídí se zásadami zdravého životního stylu. Dovede identifikovat své silné stránky a má konkrétní představu o budoucí profesní kariéře. Má jasně nastavené cíle a je připraven pro jejich splnění usilovně a systematicky pracovat.