Slovo úvodem

Gymnázium Hranice – nový směr i tradice! Tak zní reklamní slogan školy, který vzešel jako vítěz ze soutěže vyhlášené pro studenty a pedagogy v lednu 2022. Vítězným se stal proto, že v sobě spojuje dva základní aspekty naší školy – ta chce navázat na více než stopadesátiletou tradici a co nejlépe v ní pokračovat, zároveň však má velké ambice stát se moderní školou 21. století se vším, co k tomu patří.  

Prioritou zůstává kvalitní výuka, nesmí být však zaměřena čistě na maturitu nebo přípravu na vysokoškolské studium. Od výuky na gymnáziu musíme chtít v dnešní moderní době víc. Naším cílem je naučit žáky kriticky myslet, komunikovat, formulovat své myšlenky, spolupracovat v týmu. Snažíme se rozvíjet vlastní potenciál každého žáka a identifikovat jeho silné stránky. Klademe důraz více na průběh vzdělávání, méně na známky a výsledky testů. Chceme vymýtit biflování, memorování učiva, chceme žákům nejen předávat znalosti (které často rychle a úspěšně zapomenou), ale hlavně je vybavit tím, čemu se říká kompetence nebo ještě lépe funkční gramotnosti. Rozumíme tím dovednosti a postoje žáka, matematickou, čtenářskou, informační (digitální), sociální, přírodovědnou, finanční i pohybovou gramotnost. To vše se děje prostřednictvím redukce frontální výuky, a naopak rozvoje výuky skupinové a projektové s důrazem na schopnost řešit problémy.  

V týmu pedagogů hranického gymnázia jsme přesvědčeni, že je třeba výuku individualizovat, přizpůsobit ji potřebám každého žáka a nechat žákům prostor se na výuce aktivně podílet. Přitom tak zjistí, v čem jsou nadaní, a budou mít možnost svůj talent rozvíjet za vydatné podpory svých učitelů. Chceme vést žáky k tomu, aby objevili svoje místo na trhu práce. Chceme jim už v průběhu studia cíleně pomáhat s dalším směřováním formou kariérového poradenství.  

Z naší školy vycházejí sebevědomí mladí lidé, kteří přesně vědí, kam směřují, mají své cíle a jsou schopni pro jejich splnění pilně pracovat. Škola jim k tomu poskytuje oporu a pomáhá objevit a rozvíjet jejich schopnosti, možnosti a talent. 

Usilujeme o to, aby naše škola byla skutečně atraktivní (nebojím se použít slova prestižní). K tomu je nutné, aby její učitelé a žáci byli maximálně aktivní a aby škola jako celek byla inovativní. Nebojíme se žádné nové výzvy! 

Velmi důležitá je snaha o maximální propojení teorie s praxí. Žákům nabízíme exkurze, přednášky, workshopy, školu navštěvují experti z podniků, lékaři, autority v různých oborech. Ti žáky dovedou nadchnout a nejlépe prezentovat obor, který by je mohl zajímat. Využíváme k tomu především dlouhou řadu našich úspěšných absolventů. 

Na hranickém gymnáziu panuje přátelská atmosféra, zdravé klima, žáci i zaměstnanci se cítí bezpečně, příjemně a svobodně.  

Přijďte se o tom přesvědčit! 

 

RNDr. Vladimír Slezák, Ph.D.

Ředitel školy