Občanská výchova a ZSV

Úvod

Vyučuje se 1 hodinu týdně v 1. ročníku víceletého gymnázia a 2 hodiny týdně ve 2. ročníku víceletého gymnázia.

Tematické celky, kterými se OV zabývá v 1. ročníku víceletého gymnázia:

 • Osobnost
 • Psychické procesy a stavy
 • Člověk v sociálních vztazích
 • Hospodaření
 • Právní minimum

Tematické celky, kterými se OV zabývá ve 2. ročníku víceletého gymnázia:

 • Občan
 • Občan a právo
 • Právní ochrana
 • V pracovním poměru
 • Rodina a zákony
 • Stát a národní hospodářství
 • Globální svět
 • Životní perspektivy

Výuka je vedena s pomocí učebnic Občanská výchova 8 a Občanská výchova 9 autorů D. Janoškové, M Ondráčkové, D. Čábalové, H. Markové a J. Šebkové vydaných Nakladatelstvím Fraus 2005. Učebnice jsou žákům 1. a 2. ročníku propůjčeny zdarma.

Ve školních  letech 2013 – 2014 a 2014 – 2015 se žáci 1. a  2. ročníku víceletého gymnázia zapojili do evropského projektu pod názvem Svět práce v každodenním životě. Pod vedením PaedDr. Zdenky Lajdové řešili aktivitu nazvanou  Výchova k aktivnímu občanství.

V rámci výuky byly pilotně ověřené nově vytvořené  Power Point prezentace, pracovní listy a testy. Tato aktivita  připravovala žáky k odpovědnému převzetí sociálních rolí a k rozvíjení jejich způsobilosti k mravně odpovědnému jednání. Cílem bylo naučit žáky aktivním postojům v občanském životě, seznámit je se systémem státní správy a samosprávy, pomoci jim  získat potřebnou sebedůvěru pro naplňování svých občanských práv a povinností, rozvíjet jejich komunikační dovednosti a schopnosti věcně argumentovat, využívat různých písemných forem vyjadřování, získat zkušenosti z veřejné prezentace a diskuse, naučit se vyhledávat potřebné informace a zpracovávat je. Žáci získali osobní zkušenost s tím, co to znamená, když se občané starají o svá práva a demokratickými postupy prosazují svou vůli. Žáci dostali možnost na vlastní kůži poznat, co to je být aktivním občanem v demokratické zemi. Aktivita měla motivovat žáky k zapojení do občanského života.

Žáci se v rámci projektu rozhodli vyřešit problém nevyhovujících šaten ve škole. Na konci projektu se začalo s modernizací šaten na gymnáziu. Šatny  jsou postupně vybavovány novými skříňkami. Žáci si tímto projektem  ve vlastní praxi ověřili, že je potřeba aktivně se do řešení problému zapojit.

Základy společenských věd

Tento předmět se na naší škole vyučuje  od 1. ročníku čtyřletého studia  a od 3. ročníku šestiletého studia. Studenti jsou v něm seznamováni se základy sociologie, psychologie, politologie, práva, mezinárodních vztahů, religionistiky, filozofie a etiky.

Naším cílem je především to, abychom žákům napomáhali k orientaci ve složitých procesech lidského dění, vedli je k samostatnému uvažování o současnosti, k respektování ostatních lidí. Rádi bychom z našich studentů vychovali odpovědné jedince, kteří chápou hodnoty lidského života a kteří  prostřednictvím tvořivého  a tolerantního dialogu  budou aktivně ovlivňovat život v našem státě.

Základní učivo mohou studenti rozšiřovat ve společenskovědním semináři. Nedílnou součástí vyučování  jsou také besedy a exkurze.

Výuka nejčastěji probíhá v nové odborné posluchárně vybudované díky zapojení učitelů a žáků v projektech.

Školní rok 2019 – 2020

V5.A na Ústavním soudě v Brně

Ve čtvrtek 6. února 2020 se třída V. 5 A zúčastnila exkurze na Ústavní soud v Brně. Během asi hodinové prohlídky studenti viděli především hlavní sál zvaný Sněmovna. Poté jsme se usadili v místnosti, kde soudci Ústavního soudu vyhlašují nálezy. Zde jsme se dověděli mnoho informací o chodu této instituce a zároveň jsme měli možnost ukázat panu průvodci své znalosti. Ačkoliv naše první tipy na počet řešených problémů byly malinko nepřesné, nakonec jsme se dobrali správného závěru.

Po krátkém rozchodu jsme se vydali  domů. Přestože někteří měli tendenci nastoupit do vlaku směr Bratislava, byli včas zastaveni a nakonec jsme dojeli ve zdraví až do Hranic.

5. 9. 2019 – Beseda pro druhé ročníky

Dne 5. 9. 2019 se pro žáky druhých ročníků konala přednáška s názvem Civilizační choroby a jejich prevence.

Přednáška si kladla za cíl představit několik civilizačních chorob, jako je ateroskleróza, obezita, hypertenze, rakovina, DM nebo deprese, popsat jejich projevy, komplikace, případně jejich vzájemné souvislosti. Ke každé problematice byly uvedeny možnosti terapie, ale hlavně prevence.

Děkujeme paní Bc. Vendule Kubíčkové za poutavý a především odborný výklad.

Školní rok 2018 -2019

12. 3. 2019 – BESEDA S MLADÝMI DELEGÁTY Z OSN

Organizace spojených národů zakotvila program mladých delegátů v jedné ze svých rezolucí,
a umožnila tím členským státům, aby každý rok na část Valného shromáždění, a popřípadě další
vrcholné akce roku, vyslaly své mladé zástupce. Ti tak mají jedinečnou možnost nahlédnout
do fungování OSN, vyjádřit své názory a získané zkušenosti následně předat dalším mladým lidem
ve své zemi.
Česká republika své mladé delegáty vyslala do OSN již potřetí, u nás program zajišťuje Česká rada
dětí a mládeže Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo zahraničních věcí.
Současní mladí delegáti, Barbora Antonovičová a Patrik Plavec, měli možnost strávit v říjnu 2018
tři týdny v hlavním sídle OSN v New Yorku na jednání 73. Valného shromáždění a během jara
se účastní i dalších akcí. Zapojili se do jednání třetího výboru OSN (Sociální, kulturní a humanitární
výbor), setkali se s mnoha diplomaty a stali se součástí delegace ČR. Během valného shromáždění
uspořádali několik úspěšných diskusí mimo hlavní jednání na různá témata s odborníky, diplomaty
a mladými delegáty.

Tito mladí delegáti navštívili naše gymnázium a uspořádali velmi poutavou interaktivní besedu pro žáky 3. ročníků ze společenskovědních seminářů.

12. 10. 2018 – Přednáška o holocaustu

Pro třídu V3.A jsme uspořádali přednášku o holocaustu a následnou besedu s žijící svědkyní hrůz této události, paní RNDr. Michaelou Vidlákovou.

Tato aktivita primární prevence trvala 3 vyučovací hodiny a byla rozdělena do následujících dvou bloků:

1) historicko-etický úvod lektora (jedna vyučovací hodina):

 • definice holocaustu – šoa (práce se žáky)
 • definice antisemitismu jako specifické formy rasismu (práce se žáky)
 • příběh židovského národa od starověku do začátku 20. století – hledání příčin šoa
 • vysvětlení základů náboženské a rasové nesnášenlivosti

2) autentický příběh pamětníka holocaustu (dvě vyučovací hodiny spojené v jeden celek):

 • historie holocaustu na základě příběhu pamětníka v historických souvislostech a s použitím autentických dobových dokumentů včetně originálních video dokumentů
 • přesah do současnosti
 • poselství mladé generaci
 • otázky a odpovědi

6. 9. 2018 – Třída V3. A v ČT Ostrava a centru Pant

V centru PANT jsme se zúčastnili přednášky paní Foniokové z Eurocentra z Ostravy na téma „Příležitosti pro mladé“. Příležitosti pro mladé

Školní rok 2017 -2018

Exkurze do ČT Ostrava

Studenti naší školy, kteří navštěvují společenskovědní semináře, se mohli zúčastnit dne 22.2.2018 exkurze do České televize v Ostravě.

Tato bezplatná prohlídka trvala skoro dvě hodiny. V průběhu této doby jsme viděli dvě studia, režijní komplex a střižnu. Mohli jsme se postavit za kameru, podívat se na sebe v televizní obrazovce, sednout si za stůl, kde moderátor uvádí zprávy či si vyzkoušet roli moderátorek z pořadu Dobré ráno (Tento pořad se v ostravském studiu natáčí co druhý týden). Sice jsme neměli štěstí potkat na chodbách známé tváře, ale mohli jsme nahlédnout pod prsty režisérům a střihačům, což velmi obohatilo naše povědomí o tvorbě filmů, zpráv, dokumentů a pohádek.

V3.A a 2.A v České televizi na Kavčích horách

V pondělí  18.prosince 2017 se třídy V3.A a 2.A vypravily na „den plný dobrodružství“ do Prahy.

Po ranním šoku z téměř hodinového zpoždění vlaku jsme vyrazili na Kavčí hory, kde jsme navštívili Českou televizi. Během prohlídky jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací o chodu této veřejnoprávní televize. Dokonce jsme měli možnost zhlédnout proces tvorby pořadu pro děti „Planety YO“ a stát se na chvíli kameramany, moderátory a kostyméry. Třešničkou na dortu pro nás bylo setkání a společné fotografování s hercem Zdenkem Piškulou.

Poté následoval tříhodinový rozchod po zalidněné Praze, kde jsme si prošli trhy a načerpali vánoční atmosféru. S naplněnými žaludky a prázdnými peněženkami jsme odjeli vlakem zpět domů. Celý den jsme trávili s paní učitelkou Stodůlkovou a Křenkovou. Exkurzi si obě třídy užily, nikdo se neztratil, a proto se těšíme na další společné akce.

Kolektiv studentů z V3.A

Odborná přednáška o nemoci AIDS – V1.A, V2.A

V ČR stále roste počet HIV pozitivních lidí. Tito lidé jsou vyřazeni ze společnosti, ztrácí zaměstnání, prožívají beznaděj. Nemocní prožívají dlouhodobé bolesti, často je opouštějí rodinní příslušníci a přátelé. Léčba nevyléčitelně nemocných je velmi nákladná. Náklady na lékařskou péči jsou nesrovnatelně vyšší než náklady vynaložené na prevenci. AIDS už není jen nemoc homosexuálů a lidí, kteří si nitrožilně aplikují drogy. HIV se šíří skrze sexuální vztahy. Postiženi jsou většinou mladí lidé. Mladým lidem v České republice jen málokdo předkládá odpovědnost za vztahy, které navazují.

Přednáška seznámila žáky z tříd V1.A a V2.A nejenom s problematikou nemoci AIDS, ale částečně i s drogovou závislostí a  sexuálním životem.  Lektor Tomáš Řehák celou přednášku poutavě, vtipně a srozumitelně odprezentoval dne 13.12.2017 na našem gymnáziu.

Studenti z Hranic navštívili rodný dům Sigmunda Freuda

Zasloužil se o vznik psychoanalýzy, hypnotizoval lidi a pomáhal duševně nemocným. Sigmund Freud (*1856) se narodil v Příboře, a právě zde stojí muzeum, které navštívili studenti Gymnázia Hranice. Mimo to také měli možnost prohlédnout si moravský Příbor v doprovodu kronikářky tohoto města.

 Ve středu 24.10.2017 se 52 studentů z hranického gymnázia vydalo na exkurzi do nedalekého Příbora.

Hned po příjezdu je uvítala místní kronikářka – Mgr. Irena Nedomová – milá a ochotná paní, která nás provázela po Příboře. Gymnazisté spolu s ní navštívili i dávné sídlo piaristů, jejich zahradu, Masarykovo gymnázium a jiné krásy tohoto města. Zaujaly nás fresky v piaristické jídelní síni, sochy, které zdobily gymnázium, a náměstí.

Po prohlídce města jsme se vydali poslechnout si zajímavosti o Freudově životě do jeho rodného domku. Před domem stojí měděné kopie slavné pohovky, na níž léčil své pacienty. Zhlédli jsme film, jenž popisoval Freudovy zážitky z dětství.  Jakmile film skončil, vydali jsme se na prohlídku domu.  Ve sluchátkách nám zněl „Freudův hlas“, popisoval svoji psychologickou metodu a vysvětloval některé myšlenky.

Zpět do Hranic jsme se vrátili okolo druhé hodiny se spoustou nových vědomostí a zážitků.

Václav Macháček, V4.A

Školní rok 2016 -2017

Interpretace textu

„Seminář z dějin každodennosti“ pod vedením pana Dr. Romana Zaorala z FHS UK – se konal v pondělí 13.2.2017 pro studenty semináře SVS a LS.

Děkujeme panu doktorovi za zajímavý a přínosný seminář!

1. Metody a přístupy dějin každodennosti jako svébytného směru současného dějepisectví

2. Charakteristika vybraných typů písemných pramenů k dějinám každodennosti: účty, závěti, svatební smlouvy

3. Prameny k dějinám cest a cestování (cestovní účty kutnohorského mincmistra do Budína v roce 1512: průběh a délka cesty, skladba jídelníčku, mzdy obslužného personálu)

4. Prameny k dějinám každodennosti v pozdně středověkých městech (závěť olomouckého měšťana Řehoře Molera z roku 1466: skladba majetku, poměry v rodině a vztah k církvi; svatební smlouva ze Starého Města Pražského z roku 1519: věno, majetkové vyrovnání)

Exkurze ZSV + LS – Vila Thugendhat, 14.12.2016

MATURANTI V PROSINCI

PO BRNĚ SI CHODÍCÍ

ROZHODLI SE SEM VYDAT

AŽ DO VILY THUGENDHAT

SNÍH MĚNÍ VŠE V BÍLOU BARVU

TAKÉ DRAHOU FUNKČNÍ STAVBU

V POKOJI, JENŽ CELÝ ZE SKLA

ZEĎ Z ONYXU SE NÁM LESKLA

PAK V MORAVSKÉM HLAVNÍM MĚSTĚ

NA TRZÍCH SI PIJTE, JEZTE

VŠICHNI DÁME SI PUNČ SPOLU

DĚTSKÝ…S TROCHOU ALKOHOLU

(POTOM RÁD MYSLÍM NA ŠKOLU)

Autor: Petr Uram, V6.A

„Svět v pohybu“ – workshop na téma migrace, 2.11.2016

Workshop pro žáky tříd V1.A a V2.A, byl zaměřen na téma lidské migrace v moderní společnosti. Cílem bylo přiblížit žákům život migrantů prostřednictvím výpovědi jednoho z nich a upozornit na záležitosti spojené s adaptací na nové prostředí, a také na nové příležitosti s tím související. Důraz byl kladen nejen na imigraci do Česka, ale také na emigraci z Česka a na uvědomění si toho, že migrace je přirozený jev, starý jako lidstvo samo. Součástí workshopu byla taktéž zajímavá videoprojekce.

Děkujeme Tatianě a Petrovi za skvělý workshop, který určitě pomohl žákům k rozšíření znalostí o nelehkém tématu „migrace“.

Řekni drogám ne!

Dne 25. října 2016 se žáci tříd V1.A, V2.A, 1.A a V3.A zúčastnili přednášky s názvem „Řekni drogám ne!“.

Žáci se seznámili se základními klíčovými informacemi, které by měli děti i dospívající vědět o drogách DŘÍVE, než je obalamutí ti, kteří již drogy sami zneužívají (dealeři a ostatní propagátoři, kteří mají z drog prospěch).

Všichni žáci taktéž obdrželi informační brožurku – „Pravda o drogách“, ve které je shrnuto mnoho zajímavých informací, statistik a „pravd“!

Beseda – Síla lidskosti

V pondělí 3. října 2016 se studenti tříd 1.A, 2.A, V3.A a V4.A zúčastnili na Staré střelnici vzdělávacího pořadu „Nicholas Winton – Síla lidskosti„. Po projekci filmu následovala beseda s dramaturgem Zdeňkem Tulisem, který se s panem Wintonem několikrát sešel a který nám tohoto úžasného člověka, jenž zachránil 669 židovských dětí, přiblížil.

www.wintonfilm.com

Nahoru

Učebna ZSV a dějepisu

Vyučující
 • Mgr. Marta Křenková – vedoucí předmětového týmu občanské výchovy a ZSV
 • PaedDr. Zdenka Lajdová
 • Mgr. Hana Mužíková
 • Mgr. Nikola Stodůlková

Nahoru

Učební plán
Čtyřleté studium1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník
Základy společenských věd1123
Šestileté studium1. roč.2. roč.3. roč.4. roč.5. roč.6. roč.
Občanská výchova12
Základy společenských věd1123
Učebnice

 • S. Bendl: Maturita ze spol. věd, Skřivan, Praha 1997
 • I. Blecha: Filosofie (základní problémy), Fin, Olomouc 1994
 • J. Buriánek: Sociologie, Fortuna, Praha 1996
 • R. David: Politologie, Fin, Olomouc 1995
 • Z. Helus: Psychologie, Fortuna, Praha 1997
 • J. Jandourek: Úvod do sociologie, Portál, Praha 2003
 • Kol.: Odmaturuj ze společenských věd, Didaktis, 2003
 • R. Ryska: Právo pro , Fortuna, Praha 1997
 • M. Sojka: Základy ekonomie, Vyšehrad, Praha 1994
 • Ústava
 • M. Valenta: Občanská výchova, Práce, Praha 1997
Psychologie
 • R. L. Atkinsonová a kol.: Psychologie, Praha, Portál 2003
 • H. Benesch: Encyklopedický atlas psychologie, Praha 2001
 • Denise D. Cumminsová: Záhady experimentální psychologie, Portál, Praha 1998
 • O. Čačka: Nástin psychologie I., Paido, Brno 2001
 • R. Dawkins: Sobecký gen, Praha, Mladá fronta 1998
 • V. J. Drapela: Přehled teorií osobnosti, Praha, Portál 1997
 • R. Fischer: Učíme děti myslet a učit se, Praha, Portál 1997
 • N. Hayesová: Aplikovaná psychologie, Praha, Portál 2003
 • N. Hayesová: Základy sociální psychologie, Praha, Portál 1998, 2000
 • M. Hunt: Dějiny psychologie, Praha, Portál 2000
 • J. Jandourek: Úvod do sociologie, Praha, Portál 2003
 • S. Kratochvíl: Základy psychoterapie, Praha, Portál 2002
 • J. Křivohlavý: Jak si navzájem lépe porozumíme, Praha, Svoboda 1988
 • J. Křivohlavý: Konflikty mezi lidmi, Praha, Portál 2002
 • J. Křivohlavý: Psychologie zdraví, Praha, Portál 2001
 • J. Křivohlavý: Psychologie nemoci, Praha, Grada 2002
 • J. Langmeier, D. Krejčířová: Vývojová psychologie, Praha, Grada 1998
 • G. LeBon: Psychologie davu, Praha, Kra 1997
 • K. Lorenz: Základy etologie, Praha, Academia 1993
 • O. Matoušek: Potřebujete psychoterapii?, Praha, Portál 1999
 • F. Michel, C. L. Mooreová: Psychobiologie, Praha, Portál 1999
 • M. Nakonečný: Encyklopedie obecné psychologie, Praha, Academia 1997
 • M. Nakonečný: Motivace lidského chování, Praha, Academia 1996
 • M. Nakonečný: Lidské emoce, Praha, Academia 2000
 • M. Nakonečný: Psychologie osobnosti, Praha, Academia 1995
 • M. Nakonečný: Úvod do obecné psychologie, Academia, Praha 2003
 • M. Nakonečný: Základy psychologie, Praha, Academia 1998
 • P. Macek: Adolescence, Praha, Portál 2003
 • I. Ruisel: Základy psychologie a inteligence, Praha, Portál 2000
 • P. Říčan: Cesta životem, Praha, Portál 2004
 • P. Říčan: Psychologie osobnosti, Praha, Orbis 1972
 • V. Smékal: Pozvání do psychologie osobnosti, Brno, Barrister a Principal 2002
 • I. Sobotková: Psychologie rodiny, Praha, Portál 2001
 • M. Vágnerová: Vývojová psychologie, Praha, Portál 2000
 • Z. Vybíral: Psychologie lidské komunikace, Praha, Portál 2000
 • J. Výrost, I. Slaměník: Aplikovaná sociální psychologie 1., Praha, Portál 1998
 • J. Výrost, I. Slaměník: Aplikovaná sociální psychologie 2., Praha, Grada 2001
 • J. Výrost, I. Slaměník: Aplikovaná sociální psychologie 3., Praha, Grada 2001
 • J. Výrost, I. Slaměník: Aplikovaná sociální psychologie – Sociálna psychológia, Praha, ISV 1997
 • I. Yalom: Chvála psychoterapie, Praha, Portál 2003
Filosofie
 • Y. Bauman: Úvahy o postmoderní době, Praha, SLON 1995
 • E. Berne: Jak si lidé hrají, Praha 1976
 • V. Bělohradská: Kapitalismus a občanské ctnosti, Praha 1992
 • M. Buber: Já a ty, Praha, Mladá fronta 1969
 • E. Fromm: Mít nebo být?, Praha, NV 1994
 • Z. Kratochvíl: Mýtus, filosofie, věda, Praha, Hrnčířství a nakladatelství Michal Jůza a Eva Jůzová 1993
 • D. Machovec: Dějiny antické filosofie, Jinočany, HaH 1993
 • G. Marcel: Filosofie naděje, Praha, Vyšehrad 1972
 • V. Neff: Filosofický slovník neboli Antigorgias, Praha, Mladá fronta 1993
 • F. Nietzsche: Tak pravil Zarathustra, Praha 1993
 • Platón: Ústava, Praha, Svoboda 1993
 • Platón: Symposion, Praha, Oikumené 1993
 • Platón: Faidros, Praha, Oikumené 1996
 • Platón: Timaios, Kritias, Praha, Oikumené 1996
 • M. Petříček jr.: Malý přehled současné filosofie, Praha, HaH 1992
 • M. Scheler: Řád lásky, Praha, Vyšehrad 1971
 • W. Selech: Naše postmoderní moderna, Zvon 1994
 • M. Sláma: Základy filosofie, Praha, Vyšehrad 1992
 • J. Sokol: Malá filosofie člověka, Vyšehrad, Praha
 • J. Sokol, Z. Pinc: Antropologie a etika, Triton, Praha
 • J. Sokol: Filosofická antropologie, Portál (lze stáhnout v plném znění i na Internetu)
 • H. J. Storig: Malé dějiny filosofie, Praha 1990
 • I. Tretera: Přehled evropské filosofie, Praha 1997
 • W. Weischedel: Zadní schodiště filosofie, Olomouc, Votobia 1993
Sociologie
 • P. L. Berger: Pozvání do sociologie, Brno 2003
 • J. Derrida: Texty k dekonstrukci, Praha 1994
 • Giddens, A.: Sociologie, Argo, Praha 1999.
 • Jirák, Köpplová: Média a společnost, Portál, Praha 2003
 • J. Keller: Abeceda prosperity, Doplněk 1997
 • J. Keller: Úvod do sociologie, SLON 1992
 • E. Kohák: Člověk, dobro a zlo, Praha, J+J 1993
 • Montoussé, Renouard: Přehled sociologie, Portál, Praha 2005
 • K. R. Popper: Otevřená společnost I./II., Praha, Oikumené 1994

Politologie

 • R. Dahl: O demokracii
 • R. David: Ústava (úplné znění doplněné poznámkami), Olomouc 2001
 • R. David: Politologie, Olomouc 2001
 • J. Keller: Šok z ekologie aneb politické systémy v rozpacích
 • J. Keller: Politika s ručením omezeným (Proměny moci na prahu 21. století)
 • Sojka, Konečný: Encyklopedie moderní ekonomie, Libri 2002

Nahoru