Zeměpis

Vyučující
 •   Mgr. Ivo Macháček
 •   Mgr. Petra Bittalová
Učební plán

Čtyřleté studium

1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník
222

Šestileté studium

1. roč.2. roč.3. roč.4. roč.5. roč.6. roč.
22222

4. ročník čtyřletého studia a 6. ročník šestiletého studia

 • Seminář regionální geografie – 2 hodiny týdně
Učebnice a atlasy pro školní rok 2021/2022

V1.A

Česká republika – sešitový atlas, Kartografie Praha, a.s., 2014

Zeměpis 9. ročník Česká republika

V2.A

Školní atlas světa, Kartografie Praha, a.s., 2010

Zeměpis – Lidé a hospodářství  (vydavatelství Taktik)

1.A, V3.A

Školní atlas světa, Kartografie Praha, a.s., 2010 a později

Geografie pro SŠ 1 – Fyzickogeografická část (J. Demek a kol.) SPN 2. vydání 2014

Geografie pro SŠ 3 – Regionální geografie světa (J. Demek a kol.) SPN 2. přepracované vydání

2.A, V4.A

Školní atlas ČR – sešitový atlas, Kartografie Praha, a.s., 2010 a později

Školní atlas světa, Kartografie Praha, a.s., 2010 a později, 1. vydání

Geografie pro SŠ 4 – Česká republika (J. Demek a kol.) SPN (3. přepracované vydání)

Geografie pro SŠ 3 – Regionální geografie světa (J. Demek a kol.) SPN (2. přepracované vydání)

3.A, V5.A

Geografie pro SŠ 1 – Fyzickogeografická část (J. Demek a kol.) SPN (3. přepracované vydání)

Geografie pro SŠ 2 – Socioekonomická část (J. Demek a kol.) SPN (2. nebo 3. přepracované vydání)

Školní atlas světa, Kartografie Praha, a.s., 2010 a později

Maturitní okruhy 2021/2022

Geologický vývoj a horopis ČR.

Geologický vývoj, Český masiv, Vněkarpatské sníženiny, Karpaty, Panonská pánev.

 Vodstvo, podnebí, půdy, ochrana krajiny v ČR.

Úmoří ČR, povodí a vodnost řek, jezera, rybníky. Podnebí a klimatogeografičtí činitelé. Systém ochrany krajiny v ČR.

 Socioekonomická charakteristika ČR.

Obyvatelstvo- sčítání lidu, národnostní složení, hustota zalidnění, rozmístění obyvatel, přirozený pohyb. Doprava – základní směry a charakteristika jednotlivých druhů doprav.  Nerostné bohatství, základní etapy rozvoje průmyslu, rozmístění průmyslu. Zemědělství.ČR a mezinárodní integrace, zahraniční obchod.

 Charakterizujte přírodní a hospodářské poměry regionu, ve kterém žijete.

Fyzicko-geografická charakteristika –  horopis, geologický vývoj oblasti a Hranického krasu. Historický vývoj a současnost našeho města. Teplice nad Bečvou. Národní přírodní rezervace Hůrka.

 Planeta Země.

Země jako součást sluneční soustavy. Pohyby Země a důsledky pohybů (sklon zemské osy, rotace Země, rovnodennost a slunovrat, polární den a polární noc). Místní, pásmový a letní čas, datová hranice. Coriolisova síla. Význam těchto pohybů pro občanský život.

 Geografická kartografie.

Mapa, globus. Kartografické zobrazovací způsoby, měřítko mapy. Dělení map. Obsah map. Kartometrie. Geografické názvosloví. DPZ a GIS.

 Atmosféra – vzdušný obal Země.

Fyzikální a chemické vlastnosti. Vertikální členění atmosféry. Počasí, podnebí, klimatogeografičtí činitelé. Teplotní inverze, izolinie.

 Atmosféra – všeobecný oběh.

Všeobecná cirkulace atmosféry. Monzuny, místní větry. Stacionární a pohyblivé cyklony a anticyklony. Vzduchové hmoty. Atmosférické fronty. Charakteristika podnebných pásů na Zemi.

 Hydrosféra – vodní obal Země.

Světový oceán a moře. Vlastnosti a pohyby oceánské vody. Slapové jevy – dělení a význam. Hospodářský význam světového oceánu.

 Hydrosféra pevnin.

Vody povrchové (řeky – povodí, rozvodí, úmoří, průtok, spád, sklon, plaveniny, splaveniny, koryto řeky, režim odtoku, tvary říční sítě, atd., jezera – dělení, význam, rybníky – význam, dělení). Voda ve sněhu a ledu. Podpovrchové vody.

 Litosféra – kamenný obal Země.

Stavba a složení Země. Zemská kůra a její typy. Litosférické desky a jejich pohyby. Horniny a jejich dělení, zvětrávání hornin. Historie vzniku pevnin a oceánů.

 Georeliéf, pedosféra, biosféra.

Dělení reliéfu dle absolutní a relativní výšky. Endogenní síly a tvary reliéfu jimi vytvořené.  Exogenní síly a tvary reliéfu jimi vytvořené.  Nejnižší a nejvyšší místa reliéfu v různých oblastech světa. Vznik a složení půd, půdotvorní činitelé. Půdní typy a půdní druhy. Horizontální členění půdních typů. Zonalita a azonalita. Vliv krajinných složek na biosféru. Zeměpisné rozšíření rostlinstva a živočišstva na Zemi – bioklimatické pásy.

 Geografie obyvatelstva a sídel.

Dělení obyvatel dle biologických a ekonomických znaků.  Přirozený a mechanický pohyb obyvatel. Rozmístění obyvatelstva na Zemi. Sídla.

 Hlavní oblasti světové těžby nerostných surovin a průmyslu a dopravy.

Dělení nerostných surovin.  Hlavní oblasti těžby vybraných nerostných surovin. Průmysl a jeho dělení. Charakteristika hlavních průmyslových odvětví. Pevninská doprava – železniční, automobilová, potrubní, vnitrozemská vodní. Námořní doprava. Letecká doprava.

 Charakteristika světového zemědělství.

Vliv přírodních podmínek. Rostlinná výroba – dělení zemědělských plodin, hlavní světové obilnice, pěstování některých zemědělských plodin. Živočišná výroba. Rybolov.

 Geografická charakteristika států jižní a jihovýchodní Evropy.

Španělsko, Portugalsko, Itálie, Francie, Slovinsko, Chorvatsko. Vznik, rozšiřování a význam EU. Fyzicko-geografická charakteristika. Socioekonomická charakteristika.

 Geografická charakteristika zemí střední Evropy.

Polská republika, Maďarská republika, Slovenská republika, Rakousko, Švýcarsko. Fyzicko-geografická charakteristika. Socioekonomická charakteristika.

 Geografická charakteristika zemí západní Evropy.

Velká Británie, Spolková republika Německo, Benelux. Fyzicko-geografická charakteristika. Socioekonomická charakteristika.

 Geografická charakteristika států východní Evropy a Ruska.

Rozpad bývalého SSSR. Fyzicko-geografická charakteristika a socioekonomická charakteristika Ruské republiky. Fyzicko-geografická charakteristika a socioekonomická charakteristika Ukrajiny.

 Geografická charakteristika států severní Evropy.

Švédsko, Finsko, Norsko, Dánsko, Island. Fyzicko-geografická charakteristika. Socioekonomická charakteristika.

Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie.

Historie objevování kontinentu. Administrativní členění. Fyzickogeografická charakteristika. Socioekonomická charakteristika. Oceánie – členění oblasti, polární oblasti.

 Geografická charakteristika Afriky.

Fyzicko-geografická charakteristika. Rok Afriky. Obyvatelstvo. Hlavní oblasti těžby nerostných surovin a průmyslu. Nejvyspělejší státy tohoto kontinentu. Problém Sahelu.

 Geografická charakteristika Asie.

Fyzicko-geografická charakteristika (Himálaj). Čína, Japonsko, státy jihovýchodní Asie. Asijští tygři. Problematika jihozápadní Asie.

 Geografická charakteristika USA a Kanady.

Historický vývoj, státoprávní členění. Fyzickogeografická charakteristika. Obyvatelstvo. Charakteristika průmyslu a zemědělství. NATO, NAFTA, USA a mezinárodní terorismus.

 Geografická charakteristika Latinské Ameriky.

Vysvětlete rozdíl mezi pojmy Jižní, Latinská, Střední Amerika. Fyzicko-geografická charakteristika. Andské státy. La-platské státy. Brazílie.

Nahoru

Aktuality – Divy světa
Původních sedm divů světa

Seznam sedmi divů vytvořil ve 2. století před naším letopočtem helénský filozof Filón Byzantský. Do dnešních dnů přetrvaly jen egyptské pyramidy. Zbylé stavby podlehly požárům a zemětřesením.

 • Egyptské pyramidy v Gíze
 • Semiramidiny zahrady v Babylóně
 • Artemidin chrám v Efesu
 • Socha boha Dia v Olympii
 • Maják na ostrově Faru u Alexandrie
 • Rhodský kolos
 • Mauzoleum v maloasijském Halikarnássu
Sedm nových divů světa

Asi sto milionů lidí zvolilo v celosvětové anketě nových sedm divů světa. Výsledky byly vyhlášeny v Lisabonu.

Soutěže a olympiády Úspěchy našich studentů v zeměpisných soutěžích
Rok 2016
Soutěž EUROREBUS
 • 1.místo v krajském kole – Lubomír Bezděk, Dominik Röder, Jakub Nevřela
Zeměpisná olympiáda
 • Jakub Nevřela – 5. místo v okresním kole, kategorie CLubomír Bezděk – 7. místo v okresním kole, kategorie C
 • Martin Lehký – 4. místo v okresním kole, kategorie D
 • Vojtěch Hrdina – 8. místo v okresním kole, kategorie D
 • Jakub Janota – 10. místo v okresním kole, kategorie D
Rok 2015
Zeměpisná olympiáda
 • Martina Šindlerová – 7. místo v okresním kole , kategorie C
 • Jakub Lehký – 13. místo v okresním kole , kategorie C
 • Martin Křenek  – 4. místo v okresním kole , kategorie D
 • Barbora Krucinová – 11. místo v okresním kole , kategorie D
Rok 2014
Zeměpisná olympiáda
 • Barbora Krucinová – 4. místo v okresním kole , kategorie C
 • Vojtěch Dohnal – 18. místo v okresním kole , kategorie C
 • Martin Křenek  – 7. místo v okresním kole , kategorie D
 • Vojtěch Kratochvíl – 8. místo v okresním kole , kategorie D
Soutěž Eurorebus
 • Martin Klvaňa – 7. místo v krajském kole soutěže Eurorebus
 • Třída V2.A –6. místo v krajském kole soutěže Eurorebus
 • Třída V1.A – 18. místo v krajském kole soutěže Eurorebus
Rok 2013
 • Klára Žeravíková – 6. místo v krajském kole , kategorie D
 • Klára Žeravíková – 1. místo v okresním kole , kategorie D
 • Václav Svoboda  – 9. místo v okresním kole , kategorie D
 • Marek Čížkovský  – 12. místo v okresním kole , kategorie D
 • Lukáš Příleský  – 15. místo v okresním kole , kategorie C
Rok 2012
 • Jan Pauswang – 3. místo v krajském kole , kategorie D
 • Jan Pauswang – 3. místo v okresním kole , kategorie D
 • Jan Vavřík  – 4. místo v okresním kole , kategorie D
 • Klára Žeravíková  – 7. místo v okresním kole , kategorie D
 • Lukáš Příleský  – 20. místo v okresním kole , kategorie C
 • Petr Vymětalík  – 11. místo v okresním kole , kategorie C
Rok 2011
 • Filip Menyhard – 5. místo v krajském kole , kategorie D
 • Filip Menyhard – 2. místo v okresním kole , kategorie D
 • Jan Vavřík  – 8. místo v okresním kole , kategorie D
 • Gabriela Kopáčiková  – 11. místo v okresním kole , kategorie D
 • Petr Vymětalík  – 19. místo v okresním kole , kategorie C
 • Petr Svačina  – 22. místo v okresním kole , kategorie C
Rok 2010
 • Filip Menyhard – 9. místo v okresním kole , kategorie D
 • Zdeněk Mašlaň – 11. místo v okresním kole , kategorie D
 • Jan Křištof  – 12. místo v okresním kole , kategorie D
 • Simona Bezděková  – 15. místo v okresním kole , kategorie C
 • Kamila Šindlerová  – 17. místo v okresním kole , kategorie C
Rok 2009
 • Libor Jelínek – 2. místo v krajském kole , kategorie D
 • Martin Weiss – 14. místo v krajském kole , kategorie D
 • Libor Jelínek  – 1. místo v okresním kole , kategorie D
 • Martin Weiss – 2. místo v okresním kole , kategorie D
 • Lukáš Melkus  – 8. místo v okresním kole , kategorie D
 • Petr Král  – 11. místo v okresním kole , kategorie C
 • Ondřej Sehnal – 13. místo v okresním kole , kategorie C
Rok 2008

Výsledky nejsou dostupné

Rok 2007
 • Martina Krejčí – 6. místo v okresním kole , kategorie C
 • Libor Jelínek – 4. místo v okresním kole , kategorie D
 • Martin Weiss – 6. místo v okresním kole , kategorie D
 • Lukáš Melkus – 8. místo v okresním kole , kategorie D
Rok 2006
 • Lukáš Horňák – 1. místo v okresním kole a 3. místo v krajském kole , kategorie D
 • Eva Králíčková – 3. místo v okresním kole a 9. místo v krajském kole , kategorie D
 • Martin Weiss – 11. místo v okresním kole , kategorie D
 • Oldřich Toláš – 4. místo v okresním kole , kategorie C
Rok 2005
 • Lukáš Horňák – 2. místo v okresním kole a 4. místo v krajském kole , kategorie D
 • Jakub Rovenský – 5. místo v okresním kole , kategorie D
 • Vítězslav Orava – 12. místo v okresním kole , kategorie D
 • Oldřich Toláš – 15. místo v okresním kole , kategorie C
 • Tereza Hošťálková – 26. místo v okresním kole , kategorie C
Rok 2004
 • Eva Rolincová a Eva Albínyiová – 34. místo v celostátním kole soutěže Eurorebus
Rok 2003
 • Michal Trna – 2. místo v okresním kole a 2. místo v krajském kole , kategorie D
Rok 2002
 • Jakub Rovenský – 1. místo v okresním kole , kategorie C
 • Michal Trna – 2. místo v okresním kole a 1. místo v krajském kole , kategorie D
 • Michal Trna – 6. místo v celostátním kole , kategorie D

Nahoru

Časopisy

Geografické rozhledy

Dnešní svět

Země Světa

Lidé a Země

National Geographic Česká republika

Koktejl

 • geografický a cestopisný měsíčník
 • koktejl.cz
Vysoké školy

Nahoru