Zeměpis

Vyučující
  •   Mgr. Ivo Macháček
  •   Mgr. Petra Bittalová
Učební plán

Čtyřleté studium

1.A, 2.A, 3.A
1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník
221

Šestileté studium

V1.A, V2.A, V3.A, V4.A, V5.A
1. roč.2. roč.3. roč.4. roč.5. roč.6. roč.
22221
Volitelné předměty

Zeměpisný seminář – 2 hodiny týdně, V6.A, 4.A ve všeobecné větvi

Učebnice a atlasy

V1.A

Hravý zeměpis pro 8. ročník Česká republika

Česká republika – sešitový atlas, Kartografie Praha, a.s., 2014

V2.A

Zeměpis – Lidé a hospodářství  (vydavatelství Taktik)

Školní atlas světa, Kartografie Praha, a.s., 2010

1.A, V3.A

Školní atlas světa, Kartografie Praha, a.s., 2010 a později

Geografie pro SŠ 1 – Fyzickogeografická část (J. Demek a kol.) SPN 2. vydání 2014

Geografie pro SŠ 3 – Regionální geografie světa (J. Demek a kol.) SPN 2. přepracované vydání

2.A, V4.A

Školní atlas ČR – sešitový atlas, Kartografie Praha, a.s., 2010 a později

Školní atlas světa, Kartografie Praha, a.s., 2010 a později, 1. vydání

Geografie pro SŠ 4 – Česká republika (J. Demek a kol.) SPN (3. přepracované vydání)

Geografie pro SŠ 3 – Regionální geografie světa (J. Demek a kol.) SPN (2. přepracované vydání)

3.A, V5.A

Geografie pro SŠ 1 – Fyzickogeografická část (J. Demek a kol.) SPN (3. přepracované vydání)

Geografie pro SŠ 2 – Socioekonomická část (J. Demek a kol.) SPN (2. nebo 3. přepracované vydání)

Školní atlas světa, Kartografie Praha, a.s., 2010 a později

Maturitní otázky 2023/2024
Maturitní okruhy

Planeta Země.

Země jako součást sluneční soustavy. Pohyby Země a důsledky pohybů (sklon zemské osy, rotace Země, rovnodennost a slunovrat, polární den a polární noc). Místní, pásmový a letní čas, datová hranice. Coriolisova síla. Význam těchto pohybů pro občanský život.

Geografická kartografie.

Mapa, globus. Kartografické zobrazovací způsoby, měřítko mapy. Dělení map. Obsah map. Kartometrie. Geografické názvosloví. DPZ a GIS.

Atmosféra – vzdušný obal Země, všeobecný oběh.

Fyzikální a chemické vlastnosti. Vertikální členění atmosféry. Počasí, podnebí, klimatogeografičtí činitelé. Teplotní inverze, izolinie. Všeobecná cirkulace atmosféry. Monzuny, místní větry. Stacionární a pohyblivé cyklony a anticyklony. Vzduchové hmoty. Atmosférické fronty. Charakteristika podnebných pásů na Zemi.

Hydrosféra – vodní obal Země.

Světový oceán a moře. Vlastnosti a pohyby oceánské vody. Slapové jevy – dělení a význam. Hospodářský význam světového oceánu.

Vody povrchové (řeky – povodí, rozvodí, úmoří, průtok, spád, sklon, plaveniny, splaveniny, koryto řeky, režim odtoku, tvary říční sítě atd., jezera – dělení, význam, rybníky – význam, dělení). Voda ve sněhu a ledu. Podpovrchové vody.

Litosféra, georeliéf, pedosféra, biosféra.

Stavba a složení Země. Zemská kůra a její typy. Litosférické desky a jejich pohyby. Horniny a jejich dělení, zvětrávání hornin. Historie vzniku pevnin a oceánů. Dělení reliéfu dle absolutní a relativní výšky. Endogenní síly a tvary reliéfu jimi vytvořené. Exogenní síly a tvary reliéfu jimi vytvořené. Nejnižší a nejvyšší místa reliéfu v různých oblastech světa. Vznik a složení půd, půdotvorní činitelé. Půdní typy a půdní druhy. Horizontální členění půdních typů. Zonalita a azonalita. Vliv krajinných složek na biosféru. Zeměpisné rozšíření rostlinstva a živočišstva na Zemi – bioklimatické pásy.

Geografie obyvatelstva a sídel.

Dělení obyvatel dle biologických a ekonomických znaků. Přirozený a mechanický pohyb obyvatel. Rozmístění obyvatelstva na Zemi. Sídla.

Hlavní oblasti světové těžby nerostných surovin, průmyslu a dopravy, charakteristika světového zemědělství.

Dělení nerostných surovin. Hlavní oblasti těžby vybraných nerostných surovin. Průmysl a jeho dělení. Charakteristika hlavních průmyslových odvětví. Pevninská doprava – železniční, automobilová, potrubní, vnitrozemská vodní. Námořní doprava. Letecká doprava. Vliv přírodních podmínek. Rostlinná výroba – dělení zemědělských plodin, hlavní světové obilnice, pěstování některých zemědělských plodin. Živočišná výroba. Rybolov.

Geografická charakteristika států jižní a jihovýchodní Evropy.

Španělsko, Portugalsko, Itálie, Slovinsko, Chorvatsko. Vznik, rozšiřování a význam EU. Fyzicko-geografická charakteristika. Socioekonomická charakteristika.

Geografická charakteristika států západní Evropy.

Velká Británie, Spolková republika Německo, Francie, Benelux. Fyzicko-geografická charakteristika. Socioekonomická charakteristika.

Geografická charakteristika států střední Evropy.

Polská republika, Maďarská republika, Slovenská republika, Rakousko, Švýcarsko. Fyzicko-geografická charakteristika. Socioekonomická charakteristika.

Geografická charakteristika států severní Evropy a východní Evropy.

Švédsko, Finsko, Norsko, Dánsko, Island. Fyzicko-geografická charakteristika. Socioekonomická charakteristika. Rozpad bývalého SSSR. Fyzicko-geografická charakteristika a socioekonomická charakteristika Ruské republiky. Fyzicko-geografická charakteristika a socioekonomická charakteristika Ukrajiny.

Geografická charakteristika USA a Kanady.

Historický vývoj, státoprávní členění. Fyzickogeografická charakteristika. Obyvatelstvo. Charakteristika průmyslu a zemědělství. NATO, NAFTA, USA a mezinárodní terorismus.

Geografická charakteristika Latinské Ameriky.

Vysvětlete rozdíl mezi pojmy Jižní, Latinská, Střední Amerika. Fyzicko-geografická charakteristika. Andské státy. La-platské státy. Brazílie.

Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie.

Historie objevování kontinentu. Administrativní členění. Fyzickogeografická charakteristika. Socioekonomická charakteristika. Oceánie – členění oblasti, polární oblasti.

Geografická charakteristika Afriky.

Fyzicko-geografická charakteristika. Rok Afriky. Obyvatelstvo. Hlavní oblasti těžby nerostných surovin a průmyslu. Nejvyspělejší státy tohoto kontinentu. Problém Sahelu.

Geografická charakteristika Asie.

Fyzicko-geografická charakteristika (Himálaj). Čína, Japonsko, státy jihovýchodní Asie, Asijští tygři. Problematika jihozápadní Asie.

Geologický vývoj a horopis České republiky

Geologický vývoj Český masiv, Vněkarpatské sníženiny, Karpaty, Panonská pánev.

Vodstvo, podnebí, půdy, ochrana krajiny v ČR.

Úmoří ČR, povodí a vodnost řek, jezera, rybníky. Podnebí a klimatogeografičtí činitelé. Systém ochrany krajiny v ČR.

Socioekonomická charakteristika ČR.

Obyvatelstvo – sčítání lidu, národnostní složení, hustota zalidnění, rozmístění obyvatel, přirozený pohyb. Doprava – základní směry a charakteristika jednotlivých druhů doprav. Nerostné bohatství, základní etapy rozvoje průmyslu, rozmístění průmyslu. Zemědělství. ČR a mezinárodní integrace, zahraniční obchod.

Charakterizujte přírodní a hospodářské poměry regionu, ve kterém žijete.

Fyzicko-geografická charakteristika – horopis, geologický vývoj oblasti a Hranického krasu. Historický vývoj a současnost našeho města. Teplice nad Bečvou. Národní přírodní rezervace Hůrka.

Nahoru

Aktuality
2023/2024

V6.A – 20. 9. 2023 – 22. 9. 2023: Projektové dny Praha – kulturně-historická exkurze

V4.A – 10. 11. 2023: Den GIS na UP Olomouc

2022/2023
Exkurze – přehled realizovaných exkurzí:

V4.A 16. 11. 2022: Den GIS na UP Olomouc

Žáci V4.A se seznámili s metodami GIS na katedře Geoinformatiky UP Olomouc, moderními metodami DPZ, Eye Tracking Technologie či snímání povrchu pomocí dronů. V Pevnosti poznání si žáci prohlédli sekci s názvem Voda, zhlédli model záplav Olomouce a společně přišli „na kloub“ čističce odpadních vod.

V4.A 14. 6. 2023, 2.A, 15. 6. 2023: Exkurze Hranice – historické centrum, žáci se seznámili se vznikem Hranic a hlavními historickými památkami v rámci tematického celku Místní region za pomoci odborného výkladu Dr. Hany Svobodové.

V1.A 23. 6. 2023: exkurze Flascharův důl, Odry -– návštěva břidlicového dolu.

V1.A 27. 6. 2023: exkurze Hranický kras -– návštěva Zbrašovských aragonitových jeskyní a Hranické propasti, NPR Hůrka, praktická cvičení s mapou.

Projekty, besedy

Projekt „Kraje ČR“ – mezipředmětový projekt Z/INF – vytvoření 3 D map reliéfu jednotlivých krajů + grafické zpracování informací o krajích formou plakátů

3.A, V5.A: Jak vzniká déšť Beseda UTB Zlín RNDr. Petr Ponížil, Ph.D.

1.A, V3.A: Kalendář Beseda UTB Zlín RNDr. Petr Ponížil, Ph.D.

V1.A, V2.A, 1.A, V3.A: 23. 5. 2023 beseda Vietnam– Ing. Petr Kraus – CK Bonton

2.A, V4.A: Island – země gejzírů, ledovců a přírodních krás (v rámci výuky) Mgr. Ivo Macháček

Soutěže a olympiády 

Úspěchy našich studentů v zeměpisných soutěžích

2022/2023

Okresní kolo Zeměpisné olympiády 22. 2. 2023 GJŠ Přerov

Kategorie C

  • Tereza Kantorová V2.A 7.místo
  • Vojtěch Šostok V2.A 22. místo

Kategorie D

  • Michal Brezniak V3.A 1. místo
  • Antonín Krčmař V3.A 10. místo
  • Vojtěch Foltas V5.A 11. místo

Krajské kolo Zeměpisné olympiády kategorie D 29. 3. 2023 Olomouc

  • Michal Brezniak V3.A 5. místo

Nahoru

Časopisy

Geografické rozhledy

Dnešní svět

Země Světa

Lidé a Země

National Geographic Česká republika

Koktejl

  • geografický a cestopisný měsíčník
  • koktejl.cz
Vysoké školy

Nahoru