Německý jazyk

Německý jazyk
Úvod
Německý jazyk – charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět Německý jazyk je vytvořen ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk z RVP G. Německý jazyk lze studovat jako další cizí jazyk na šestiletém a na čtyřletém gymnáziu. Vzdělání směřuje k osvojení mluvené i psané podoby jazyka od úplných začátků na pokročilou úroveň odpovídající úrovni B1 podle Společného evropského rámce jazyků a osvojení poznatků potřebných pro získání mezinárodně uznávaných zkoušek.

 • Třída je ve všech ročnících dělena do výkonnostních skupin napříč paralelními třídami.
 • Časová dotace předmětu pro čtyřleté i šestileté gymnázium je tříhodinová s výjimkou posledních ročníků u obou typů, kde je výuka o jednu hodinu posílena na čtyři.
 • Při výuce je využívána práce s učebnicí / součástí jsou pracovní sešity, zvukové nahrávky, hry, hudba / a autentické materiály / prospekty, letáčky, plánky, mapy, německý tisk, fotografie, videonahrávky apod./.
 • Podle zájmu a finančních možností žáků je výuka doplněna jazykově poznávacími zájezdy do německy mluvících zemí, odběrem německého tisku a účastí na projektech.
 • Učitelé nemusí postupovat podle jednotné učebnice, tu volí v kombinaci s dalšími výukovými materiály a metodami pro danou skupinu optimálně tak, aby bylo co nejefektivněji dosaženo požadovaných výstupů.
 • Výuka předmětu probíhá buď v učebnách pro výuku jazyků určených nebo v kmenových třídách.
 • Do předmětu jsou integrovány tématické okruhy z předepsaných témat.
Vyučující
 • Mgr. Hana Mužíková
 • Mgr. Alena Odložilová
 • Mgr. Zuzana Svrčinová
 • Mgr. Zuzana Trundová
Učební plán

Čtyřleté studium

Předmět1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník
Další cizí jazyk3334

Šestileté studium

Předmět1. roč.2. roč.3. roč.4. roč.5. roč.6. roč.
Další cizí jazyk333334
Učebnice
Učebnice Direkt interaktiv 1 – 3
Příprava na maturitu
Příprava na Zertifikat Deutsch
Doplňkové materiály
Německé časopisy
Výuka jinak
Soutěže, projekty, besedy, exkurze

Konverzační soutěže v německém jazyce a překladatelská soutěž

Naši studenti se pravidelně a velmi úspěšně účastní soutěží v německém jazyce na okresní i krajské úrovni. Naši soutěžící v mladší i starší kategorii pravidelně ukazují, že jsou velmi dobře připraveni obstát ve velké konkurenci.

Jednodenní zájezd do Vídně

Exkurze do Vídně se uskutečňují v jarním a zimním termínu. Žáci se při této příležitosti blíže seznamují se životem metropole i celého Rakouska. Rozšiřují si své poznatky z oblasti rakouské historie ve vztahu k dějinám naší země, poznávají díla světově proslulých architektů, malířů a seznamují se s důležitými momenty ze života řady hudebních velikánů.

Studenti sledují zároveň atmosféru současné Vídně, srovnávají situaci u nás a v Rakousku. Učí se orientovat ve velkoměstě /práce s mapou, infocentra ad./a ověřují si své jazykové znalosti a dovednosti.

Do programu exkurze je každoročně zařazována prohlídka domů F. Hundertwassera, Hofburg, Stephansdom, budova Opery, Parlament, muzea, Burgtheater, Rathaus aj.
Program „Jarní Vídně“ zahrnuje i návštěvu zámků Schönbrunn a Belvedere, architektonicky zajímavých parků a Prátru.

Specifikem „Vánoční Vídně“ je i návštěva vánočního městečka Christkindlmarkt v areálu radnice a poznávání vánočních tradic našich sousedů.

Projekt Do Německa na zkušenou nabízí interaktivní prezentace o možnostech studijních, dobrovolnických a pracovních pobytů v Německu a německy mluvících zemích.

Také naši studenti mají možnost získat inspiraci pro své další aktivity v německém jazyce.

PROČ SE UČIT NĚMECKY

Německy hovořící sousedé hned ze dvou stran.

Pracovní svět: Komunikace v němčině s německy mluvícími obchodními partnery přispívá k lepším obchodním vztahům a tím k efektivnější komunikaci

Mezinárodní kariéra: Se znalostmi němčiny si zlepšíte pracovní vyhlídky u německých firem ve své zemi i v jiných státech.

Turismus a hotelnictví: Turisté z německy mluvících zemí cestují hodně a daleko, na dovolené vydávají více peněz než turisté z jiných zemí. Rádi se nechávají hýčkat personálem a průvodci, kteří ovládají němčinu.

Věda a výzkum: Němčina je druhým nejdůležitějším jazykem vědy. Německo se svou finanční podporou výzkumu a vývoje řadí na třetí místo na světě a uděluje zahraničním vědcům výzkumná stipendia.

Komunikace: Rozvoj v oblasti médií, informačních a komunikačních technologií si žádá multijazykovou komunikaci. Řada důležitých webových stránek je v němčině. Německo zaujímá v produkci knih mezi 87 zeměmi celosvětově 5. místo po Velké Británii, Americe, Číně a Rusku. Vaše znalosti němčiny tedy znamenají širší přístup k informacím.

Kulturní porozumění: Naučit se německy znamená získat vhled do života, přání a snů obyvatel německy mluvících zemí s jejich multikulturní společností.

Cestování: Prohlubte díky znalostem němčiny své cestovatelské zážitky – nejenom v zemích, kde se mluví německy, ale také v dalších státech Evropy, zejména v její východní části.

Požitek z literatury, hudby, umění a filozofie: Němčina je jazykem Goetheho, Kafky, Mozarta, Bacha a Beethovena. Prohlubte svůj prožitek ze čtení a/nebo poslechu jejich děl v originále.

Studijní a pracovní možnosti v Německu: Německo uděluje velký počet stipendií, umožňujících studium v této zemi. Pro mladé cizince existují zvláštní pracovní a pobytová víza, pro určitá povolání zase zvláštní ustanovení pro vydání pracovního povolení.

Užitečné odkazy

Webové stránky

1.https://www.klett.cz/
2.Online kvízy Kahoot! – Direkt interaktiv (klett.cz)
3.https://www.hueber.de/
4.https://www.deutschmachtspass.nl/
5.https://www.goethe.de/ins/cz/cs/spr/prf.html
6.Kostenlose Deutschkurse von A1 bis B1 | DW Deutsch Lernen
7. 
Co poslouchat pro lepší němčinu? – BLOG: Jazykové centrum Correct (jc-correct.com)
8.Umíme německy – Zábavné procvičování němčiny online (umimenemecky.cz)

YouTube

1.Easy German
2.DW Deutsch
3.NĚMČINA pro_bohéMY
4.Deutsch lernen mit der DW
5.Dein Sprachcoach
6.Lingster Academy
7.Goethe-Institut
8.Slow German – lerne Deutsch mit Annik!
9.SprachschuleOnline

Instagram

1.deutsch_eins
2.learn_german_with_natives
3.deutsch_mit_verenita
4.verstehensiesprach

Nahoru